ἀπαλλοτριώσουσιν

- будут отчуждать

Лексема: ἀπαλλοτριόω


Номер Стронга: 526


Определения: 526, ἀπαλλοτριόω
отчуждать, отдалять, отнимать.


Словарь Дворецкого:


Морфологичский анализ слова ἀπαλλοτριώσουσιν:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπαλλοτριόω


Перевод: to estrange


Открыть окно