Διότι

- Потому что

Лексема: διότι


Номер Стронга: 1360


Определения: 1360, διότι
1. почему, вследствие чего;
2. ибо, потому что, в силу того, что, как;
3. что.


Словарь Дворецкого:

1360: διότι

διότι
тж. δι΄ ὅτι conj.
1) (= δι΄ ὅ τι) вследствие чего, почему
Пр.:οὐδεὴς σκοπεῖ δ. τοῦτο οὐκ ὀνειδίζεται Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — никто не задается вопросом, почему это не порицается
2) (= διὰ τοῦτο ὅτι) в силу того, что, потому (оттого), что
Пр.:οὐ δι΄ ἓν ἄλλο ἢ δ.Платон (427-347 до н.э.) — не по какой-л. иной причине, как по той, что …(потому только, что …);
οὐ δ., ἀλλ΄ ὅτι Аристотель (384-322 до н.э.) — не по (этой) причине, а независимо от нее

3) (редко = ὅτι) relat. что
Пр.:δ. ἐκ τῶν βαρβάρων ἥκει, πυνθανόμενος οὕτω εὑρίσκω ἐόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — что (имена богов) пришли от варваров, я обнаружил путем расспросовМорфологичский анализ слова Διότι:


Часть речи: Союз


Лексема: διότι


Перевод: on this account, because, for


Открыть окно