Γαλιλαίας,

- Галилеи,

Лексема: Γαλιλαία


Номер Стронга: 1056


Определения: 1056, Γαλιλαία
Галилея (обл. в сев. Пал.); см. евр. 01551 (לִיל‎g).


Словарь Дворецкого:

1056: Γαλιλαία

Γᾰλιλαία Галилея (область в сев. Палестине) Новый ЗаветМорфологичский анализ слова Γαλιλαίας,:


Часть речи: Существительное


Лексема: Γαλιλαία


Перевод: Galilee


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно