δευτέρα.

- второй.

Лексема: δεύτερος


Номер Стронга: 1208


Определения: 1208, δεύτερος
второй, другой, вторичный, второй раз.


Словарь Дворецкого:

1208: δεύτερος

δεύτερος 3
1) второй, другой, (по)следующий
Пр.:(πρῶτος … δ. …τρίτος Гомер (X-IX вв. до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.); αἱ δεύτεραι φροντίδες σοφώτεραι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
δ. αὐτός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — сам-второй, сам-друг, т.е. вдвоем;
δευτέρῳ ἔτεϊ τούτων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — на следующий год после этого

2) второстепенный, худший
Пр.:οὐδενὸς δ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.) — никому не уступающий;
τινι δ. μετά τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — уступающий чему-л. в чем-л.;
τί (τινος) δεύτερον ἡγεῖσθαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.), ποιεῖσθαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126), Лукиан (ок. 120 — ок. 190) и ἐν δευτέρῳ τίθεσθαι или ἐν δευτέρᾳ τάξει ποιεῖσθαί τί τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — ставить что-л. ниже чего-л.

3) филос. вторичный, т.е. эмпирический
Пр.:( φυσικέ καὴ δευτέρα φιλοσοφία Аристотель (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова δευτέρα.:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: δεύτερος


Перевод: second, in the second place, for the second time


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно