δυνατώτερος

- сильнее

Лексема: δυνατός


Номер Стронга: 1415


Определения: 1415, δυνατός
1. сильный, крепкий, могучий, мощный;
2. умеющий, способный;
3. возможный.


Словарь Дворецкого:

1415: δυνατός

δῠνᾰτός 3, Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) 2
1) сильный, крепкий, мощный, могучий
Пр.:(χερσὴ καὴ ψυχa_` Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); καὴ τοῖς σώμασι καὴ ταῖς ψυχαῖς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
2) могущественный, влиятельный
Пр.:(ἄνδρες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πολιτεία Аристотель (384-322 до н.э.))
δ. χρήμασι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — богатый, состоятельный;
οἱ δυνατοί Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.) — власть имущие

3) умеющий, умелый, искусный, способный
Пр.:(ποιεῖν τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и κατά τι Платон (427-347 до н.э.))
4) годный, пригодный, удобный
Пр.:(ὁδὸς δυνατέ πορεύεσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); δυνατέ οἰκεῖσθαι χώρα Аристотель (384-322 до н.э.))
5) хороший, исправный
Пр.:(ναῦς Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἵππος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); προτείχισμα Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
6) возможный
Пр.:(περὴ δυνατοῦ καὴ ἀδυνάτου Аристотель (384-322 до н.э.)). — см. тж. δυνατόνМорфологичский анализ слова δυνατώτερος:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Степень: Сравнительная


Лексема: δυνατός


Перевод: possible, able, capable


Открыть окно