γεώργια

- пашни

Лексема: γεώργιον


Номер Стронга: 1091


Определения: 1091, γεώργιον
нива (поле, возделанное для посева), пашня.


Словарь Дворецкого:

1091: γεώργιον

γεώργιον τό пашня, нива Новый ЗаветМорфологичский анализ слова γεώργια:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: γεώργιον


Перевод: a farm, crop


Открыть окно