ἄγνοιαν.

- незнание.

Лексема: ἄγνοια


Номер Стронга: 52


Определения: 52, ἄγνοια
неведение, невежество; LXX: 0816 (אשׂם‎), 07684 (שְׂגָגָה‎).


Словарь Дворецкого:

52: ἄγνοια

ἄγνοιᾰ
староатт. ἀγνοίᾱ
1) незнание, неведение; непонимание
Пр.:ἀγνοίᾳ Эсхил (525/4-456 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — и ὑπ΄ ἀγνοίας Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) по неведению, но θεραπεύειν ἀγνοίᾳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) лечить наугад;
τοῦ ἐλέγχου ἄ. Аристотель (384-322 до н.э.) (лат. ignoratio elenchi) лог. — непонимание того, что именно подлежит доказательству

2) незнакомый вид
Пр.:ὡς ἂν ἀγνοία προσῇ Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — чтобы остаться неузнанным (досл. чтобы присоединилась неузнаваемость)
3) ошибка, промах Демосфен (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἄγνοιαν.:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἄγνοια


Перевод: ignorance


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно