ἠλάλαξεν

- закричал

Лексема: ἀλαλάζω


Номер Стронга: 214


Определения: 214, ἀλαλάζω
кричать, испускать крик (радости или горя), вопиять; (о звуках) раздаваться, звучать; LXX: 07321 (רוע‎) E(hi), 03213 (ילל‎).


Словарь Дворецкого:

214: ἀλαλάζω

ἀλαλάζω (ᾰλᾰλ)
Пр.:(fut. ἀλαλάξομαι)
1) издавать боевой клич Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
Пр.:νίκην ἀλαλάξαι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — издать победный крик
2) испускать крик, кричать
Пр.:χαίροντες ἀλαλάζοντες Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — с ликующими криками;
ἀλαλάξαντες καὴ φεύγοντες Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — с криком обратившись в бегство

3) (о звуках) раздаваться
Пр.:(ψαλμὸς ἀλαλάζει Эсхил (525/4-456 до н.э.); κύμβαλον ἀλαλάζον Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἠλάλαξεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀλαλάζω


Перевод: to clang, cry


Открыть окно