διασταλήσονται·

- разделятся;

Лексема: διαστέλλω


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова διασταλήσονται·:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διαστέλλω


Перевод: to enjoin, distinctly command, distinguish


Открыть окно