διηγήσατο

- рассказал

Лексема: διηγέομαι


Номер Стронга: 1334


Определения: 1334, διηγέομαι
рассказывать, повествовать, описывать, разъяснять.


Словарь Дворецкого:

1334: διηγέομαι

δι-ηγέομαι
рассказывать, описывать
Пр.:(τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190); τινα Платон (427-347 до н.э.) и περί τινος Демосфен (384-322 до н.э.))Морфологичский анализ слова διηγήσατο:


Часть речи: Глагол


Лексема: διηγέομαι


Перевод: I relate in full, describe


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно