ἀλοῶντα.

- молотящему.

Лексема: ἀλοάω


Номер Стронга: 248


Определения: 248, ἀλοάω
молотить (выколачивать зерна из колосьев), обмолачивать.


Словарь Дворецкого:

248: ἀλοάω

ἀλοάω
или ἁλοάω, эп. ἀλοιάω
1) молотить
Пр.:(οἱ ἁλοῶντες καὴ λικμῶντες Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); οἱ σπείροντες καὴ ἁλοῶντες Платон (427-347 до н.э.))
2) бить, колотить
Пр.:(γῆν χερσίν Гомер (X-IX вв. до н.э.); τινα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
τὸν μηρὸν ἀλοῆσαι Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — ударить себя по бедру;
λίθῳ τέν κεφαλέν ἠλοήθην Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — я получил удар камнем в голову

3) пинками погонять
Пр.:(τινα Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀλοῶντα.:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀλοάω


Перевод: I thresh


Время: Настоящее


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно