ἀποστολῇ

- отпусканием

Лексема: ἀποστολή


Номер Стронга: 651


Определения: 651, ἀποστολή
1. отправление;
2. посылка;
3. апостольство.


Словарь Дворецкого:

651: ἀποστολή

ἀπο-στολή
1) отправление, снаряжение, посылка
Пр.:( Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); νεῶν Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) проводы
Пр.:(ξένων ὑποδοχαὴ καὴ ἀποστολαί Аристотель (384-322 до н.э.))
3) отъезд, экспедиция Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126)
4) апостольство Новый ЗаветМорфологичский анализ слова ἀποστολῇ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 1-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Женский


Лексема: ἀποστολή


Перевод: a mission


Открыть окно