ἀθῷος

- освобождённый

Лексема: ἀθῷος


Номер Стронга: 121


Определения: 121, ἀΘῶος
невинный; LXX: 05352 (נקה‎) B(ni), C(pi), 05355 (נָקִי‎).


Словарь Дворецкого:

121: ἀΘῶος

ἀ-θῷος 2
1) освобожденный от наказания, ненаказанный
Пр.:(τινος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
ἀ. ἀπαλλάττειν или ἀπαλλάττεσθαι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — быть освобожденным от наказания;
ἀθῷον ἀφεῖναί τινα Демосфен (384-322 до н.э.) — отпустить без наказания (оправдать) кого-л.;
οὐδὲ εἶς ἀδικήσας ἀ. διέφυγεν Менандр (342-290 до н.э.) — ни один провинившийся не ускользнул от наказания;
πληγῶν ἀ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — не подлежащий телесному наказанию;
ἀθῴους καθιστάναι τινάς Демосфен (384-322 до н.э.) — оставить безнаказанным кого-л.

2) невиновный
Пр.:ἀ. ἅπασι Демосфен (384-322 до н.э.) — ни в чем не виноватый;
ἀ. ἀπό τινος Новый Завет — невиновный в чем-л.

3) не потерпевший ущерба, незадетый
Пр.:ὅστις ἀ. τινος γέγονεν Демосфен (384-322 до н.э.) — всякий, кто не страдал от чего-л.
4) не причиняющий ущерба, безвредный Демосфен (384-322 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀθῷος:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: ἀθῷος


Перевод: guiltless


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно