ἀπαιτήσεις,

- будешь требовать обратно,

Лексема: ἀπαιτέω


Номер Стронга: 523


Определения: 523, ἀπαιτέω
требовать назад, брать обратно.


Словарь Дворецкого:

523: ἀπαιτέω

ἀπ-αιτέω
1) настаивать на возврате, требовать обратно
Пр.:(τινα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τί τινος Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
2) требовать
Пр.:(τινά τι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); τι παρά τινος Аристотель (384-322 до н.э.) и τινα ποιεῖν τι Эсхил (525/4-456 до н.э.); τι ἀντί τινος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
ἀ. τινα λόγον Платон (427-347 до н.э.) — требовать с кого-л. отчета;
δίκαν ἐξ ἀδίκων ἀ. Эсхил (525/4-456 до н.э.) — требовать наказания виновных

3) pass. быть требуемым Пр.:(δαπάνη ἀπαιτεομένη Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.)) , но тж. получать требуемое
Пр.:ἀπαιτέομαί τι ὑπό τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) кто-л. — требует с меня чего-л.;
однако:
οὐκ ἀπαιτούμεσθα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) (pl. = sing.) — предъявленное мне требование несправедливоМорфологичский анализ слова ἀπαιτήσεις,:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀπαιτέω


Перевод: to demand back


Открыть окно