ἐγκατέλιπεν

- оставил

Лексема: ἐγκαταλείπω


Номер Стронга: 1459


Определения: 1459, ἐγκαταλείπω
оставлять, покидать, бросать; LXX: 05800 (עזב‎).


Словарь Дворецкого:

1459: ἐγκαταλείπω

ἐγ-καταλείπω
(aor. 2 ἐγκατέλιπον, pf. ἐγκαταλέλοιπα)
1) (в чём-л.) оставлять
Пр.:(μουνογενῆ παῖδα Гомер (X-IX вв. до н.э.); φρουρὰν ἐν τῇ νήσῳ Лисий (ок. 445-380 до н.э.); τὸ κέντρον ὥσπερ μέλιττα Платон (427-347 до н.э.))
ἐ. τὸ κέντρον τοῖς ἀκούουσι Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — оставлять жало (своих речей) в слушателях, т.е. производить на них сильное и длительное впечатление;
ἐ. τινὰ ὅμηρον Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — оставлять кого-л. в качестве заложника

2) оставлять, покидать, бросать
Пр.:(τινά Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) и τι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.))
ἐγκαταλιπεῖν τέν πίστιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — не сдержать обещания, нарушить слово

3) оставлять позади себя, т.е. перегонять, pass. отставать
Пр.:(οἱ ἐγκαταλειπόμενοι οὐ στεφανοῦνται Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἐγκατέλιπεν:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἐγκαταλείπω


Перевод: I abandon, desert


Лицо: 3-е склонение


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Число: Единственное


Открыть окно