ἀνοικοδομηθήσεται

- будет вновь застроен

Лексема: ἀνοικοδομέω


Номер Стронга: 456


Определения: 456, ἀνοικοδομέω
восстанавливать, отстраивать заново, воссоздавать; LXX: 01129 (בּנה‎), 01443 (גּדר‎).


Словарь Дворецкого:

456: ἀνοικοδομέω

ἀν-οικοδομέω
1) отстраивать, восстанавливать
Пр.:(τείχη Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.); πόλιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) застраивать, блокировать
Пр.:(τὰς πόλας Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) вновь застраивать
Пр.:(χώραν Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
4) обкладывать, мостить
Пр.:(τὰ χείλεα τοῦ ποταμοῦ πλίνθοισιν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); λαύρας πλίνθοισι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀνοικοδομηθήσεται:


Часть речи: Глагол


Время: Будущее


Залог: Пассив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀνοικοδομέω


Перевод: to rebuild


Открыть окно