ἀντλῆσαι

- зачерпнуть

Лексема: ἀντλέω


Номер Стронга: 501


Определения: 501, ἀντλέω
черпать, почерпнуть, вычерпывать.


Словарь Дворецкого:

501: ἀντλέω

ἀντλέω
1) черпать, вычерпывать
Пр.:(ἄσφαλτον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἐκ κρήνης ἐπ΄ ὀχετούς Платон (427-347 до н.э.); θάλατταν Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
εἰς τὸν τετρυπημένον πίθον ἀ. погов. Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — наполнять дырявую бочку и ἠθμῷ ἀ. погов. Аристотель (384-322 до н.э.) черпать решетом

2) вычерпывать трюмную воду Лукиан (ок. 120 — ок. 190)
3) выполнять, совершать
Пр.:(τὰν ἔμπρακτον μαχανάν Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.))
4) переносить, выносить, терпеть
Пр.:(τέν παροῦσαν τύχην Эсхил (525/4-456 до н.э.); τὰ κακά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); πολυετῆ δουλείαν ἠντληκώς Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
– влачить (λυπρὸν βίον Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))

5) расточать
Пр.:(πατρῷαν κτῆσιν Софокл (ок. 496-406 до н.э.))Морфологичский анализ слова ἀντλῆσαι:


Часть речи: Глагол


Лексема: ἀντλέω


Перевод: I draw, draw out


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Открыть окно