γυμνοί,

- голые,

Лексема: γυμνός


Номер Стронга: 1131


Определения: 1131, γυμνός
1. голый, нагой, обнаженный, неодетый, раздетый, непокрытый;
2. полуодетый (без верхней одежды).


Словарь Дворецкого:

1131: γυμνός

γυμνός 3
1) голый, нагой, неодетый Гомер (X-IX вв. до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)
Пр.:γυμνὸν στάδιον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.) — состязание голых бегунов;
γυμνῇ τῇ κεφαλῇ Платон (427-347 до н.э.) — с непокрытой головой;
γυμνῶν τῶν πραγμάτων θεωρουμένων Диодор Сицилийский, I в. до н. э. — при рассмотрении (одних лишь) голых фактов

2) полуодетый, в нижнем белье
Пр.:(γ. ἢ χιτωνίσκον ἔχων ἄζωστος Платон (427-347 до н.э.); γ. ἐν τῷ χιτωνίσκῳ Демосфен (384-322 до н.э.))
3) обнаженный, вынутый из ножон Пр.:(φάσγανον Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); μάχαιραι Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)) ; вынутый из колчана Пр.:(ὀϊστός Гомер (X-IX вв. до н.э.)) ; вынутый из футляра
Пр.:(τόξον Гомер (X-IX вв. до н.э.))
4) без доспехов
Пр.:(νέκυς Гомер (X-IX вв. до н.э.))
5) не прикрытый броней или щитом
Пр.:(τὰ γυμνὰ παρέχειν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
τὸ δεξιὸν καὴ τὰ γυμνά Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — правый и левый фланги (так как щит держали в правой руке)

6) лишенный, неимеющий
Пр.:(δένδρων Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); προπομπῶν Эсхил (525/4-456 до н.э.); ὅπλων Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἐσθῆτος Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
ψυχέ γυμνέ τοῦ σώματος Платон (427-347 до н.э.) — душа, освободившаяся от телаМорфологичский анализ слова γυμνοί,:


Часть речи: Прилагательное


Лексема: γυμνός


Перевод: wearing only the under-garment, bare


Падеж: Именительный


Число: Множественное


Род: Мужской


Открыть окно