ἀσέβειαν

- нечестие

Лексема: ἀσέβεια


Номер Стронга: 763


Определения: 763, ἀσέβεια
нечестие, кощунство (осквернение или поругание святыни); LXX: 06588 (פֶּשַׂע‎), 07562 (רֶשַׂע‎).


Словарь Дворецкого:

763: ἀσέβεια

ἀ-σέβεια
1) нечестие, кощунство
Пр.:(ἀσέβειαν ἀσκεῖν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.); ἀ. περὴ и εἰς θεούς Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.); ἀσεβείας δίκη или γραφή Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
2) pl. нечестивые поступки Платон (427-347 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀσέβειαν:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀσέβεια


Перевод: impiety, irreverence, wickedness


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно