ἀφανισμῷ

- истреблением

Лексема: ἀφανισμός


Номер Стронга: 854


Определения: 854, ἀφανισμός
уничтожение, истребление; LXX: 08047 (שַׂמָּה‎), 08077 (שְׂמָמָה‎).


Словарь Дворецкого:

854: ἀφανισμός

ἀ-φᾰνισμός
1) уничтожение, истребление
Пр.:(ἀπώλεια καὴ ἀ. Полибий (ок. 200-120 до н.э.); τῶν πόλεων αὐτάνδρων Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
2) похищение (sc. τοῦ νεανίσκου Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
3) убыль, ущерб
Пр.:(οἱ ἀφανισμοὴ τῆς σελήνης Плутарх (ок. 46 — ок. 126))Морфологичский анализ слова ἀφανισμῷ:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: ἀφανισμός


Перевод: obscurity


Открыть окно