ἀνδρὸς

- мужа

Лексема: ἀνήρ


Номер Стронга: 435


Определения: 435, ἀνήρ
муж, мужчина; мн.ч.люди.


Словарь Дворецкого:

435: ἀνήρ

ἀνήρ
ἀνδρός, эп. ἀνέρος (ᾱ) (dat. pl. ἀνδράσι — эп. ἄνδρεσσι)
1) мужчина
Пр.:(ἄνδρες γυναῖκες Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
2) человек
Пр.:(ἄνδρες τε θεοί τε Гомер (X-IX вв. до н.э.))
3) взрослый мужчина, муж
Пр.:(παῖς, μειράκιον, ἀ., πρεσβύτης Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
4) истинный мужчина, настоящий, т.е. храбрый муж, доблестный человек
Пр.:(πολλοὴ μὲν ἄνθρωποι, ὀλίγοι δὲ ἄνδρες Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); ἀληθῶς ἀ. Платон (427-347 до н.э.))
5) муж, супруг
Пр.:( ἑωυτῆς ἀ. Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
εἰς ἀνδρὸς ὥραν ἥκειν Платон (427-347 до н.э.) — (о девушке) достигнуть брачного возраста

6) возлюбленный, любовник Софокл (ок. 496-406 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)
7) в знач. местоим.
Пр.:ἅττα εἶπεν ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — то, что он сказал;
πᾶς ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — всякий, каждый;
παρεῖδες ἀνδρὴ τῷδε ἄχαρι οὐδέν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — ты не видел от меня никаких неприятностей;
κατ΄ ἄνδρα Исократ (436-338 до н.э.) — все или всех поголовно

8) описательно (в переводе обычно опускается) с обознач. звания Пр.:(ἀ. βασιλεύς Гомер (X-IX вв. до н.э.)) , профессии (ἄνδρες δικασταί Лисий (ок. 445-380 до н.э.)), народности или гражданства
Пр.:ἄνδρες Ἀθηναῖοι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) — афиняне, афинские граждане, тж. афинские воиныМорфологичский анализ слова ἀνδρὸς:


Часть речи: Существительное


Лексема: ἀνήρ


Перевод: a male human being, a man


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Открыть окно