δοκίμου

- пригодного

Лексема: δόκιμος


Номер Стронга: 1384


Определения: 1384, δόκιμος
1. испытанный, испробованный, проверенный, т.е. отличный, достойный, славный;
2. подлинный, настоящий;
3. приятный, лучший; LXX: 02212 (זקק‎) D(pu).


Словарь Дворецкого:

1384: δόκιμος

δόκῐμος 2
1) испробованный, испытанный, проверенный, т.е. отличный, славный
Пр.:(ὕμνος Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.); ἄνδρες Платон (427-347 до н.э.); πολῖται Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) подлинный, настоящий
Пр.:(ἀργύριον Демосфен (384-322 до н.э.))
3) значительный, крупный
Пр.:(ποταμός Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
4) приятный, лучший
Пр.:(ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐστὴ τὸ ἔαρ δοκιμιώτατον Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))Морфологичский анализ слова δοκίμου:


Часть речи: Прилагательное


Падеж: Родительный


Число: Единственное


Род: Мужской


Лексема: δόκιμος


Перевод: assayed, verified, approved


Открыть окно