ἀπεκατέστησεν

- отвесил

Лексема: ἀποκαθίστημι


Номер Стронга:


Определения:


Морфологичский анализ слова ἀπεκατέστησεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀποκαθίστημι


Перевод: to restore, pay


Открыть окно