διέφυγεν

- убежал

Лексема: διαφεύγω


Номер Стронга: 1309


Определения: 1309, διαφεύγω
убегать, ускользать, избегать, уклоняться.


Словарь Дворецкого:

1309: διαφεύγω

δια-φεύγω
(fut. διαφεύξομαι, aor. 2 διέφυγον)
1) убегать
Пр.:(ἔκ τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.) и ἀπό τινος Аристотель (384-322 до н.э.))
2) ускользать, избегать
Пр.:(τινά Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) и τι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Аристотель (384-322 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
ἐκ κινδύνων διαπεφευγότες εἰς ἀγαθά Платон (427-347 до н.э.) — избежавшие опасностей и достигшие благ:
τὰ χρέα δ. Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — уклоняться от уплаты долгов:
εἰ διαφύγοιεν Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — если им удавалось спастись;
πολλά με διαπέφευγεν ὧν διενοήθην Исократ (436-338 до н.э.) — много из того, что я имел в виду (сказать), забыто мною;
κατὰ τοῦτο διέφυγεν ἡμᾶς λόγος Платон (427-347 до н.э.) — здесь нас покинули доводы, т.е. к этому нас вынудил ход доказательстваМорфологичский анализ слова διέφυγεν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: διαφεύγω


Перевод: to escape


Открыть окно