βῆμα

- (на) шаг

Лексема: βῆμα


Номер Стронга: 968


Определения: 968, βῆμα
1. шаг, стопа;
2. помост (для судьи), возвышение, судейское место, судилище.


Словарь Дворецкого:

968: βῆμα

βῆμα дор. βᾶμα -ατος τό
1) шаг Пиндар (ок. 518-ок. 438 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.)
Пр.:βημάτων ὄρεγμα Эсхил (525/4-456 до н.э.) — шагание, тж. ход, движение;
κατὰ β. πορεύεσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — продвигаться шаг за шагом

2) след ноги
Пр.:(βήματ΄ ἔχουσα κόνις Гомеровские гимны, X-IX вв.)
3) водительство
Пр.:Διὸς εύφρονι βήματι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — под благосклонным водительством Зевса
4) судейское кресло
Пр.:(ἐπὴ τοῦ βήματος καθεδούμενος Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
5) возвышение
Пр.:τὸ ἀντίπετρον β. Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — скалообразное возвышение
6) помост (для ораторов или сторон на суде), трибуна
Пр.:ἐπὴ τὸ β. ἀναβῆναι Демосфен (384-322 до н.э.) — взойти на трибуну, выступить оратором;
οἱ ἀπὸ τοῦ βήματος Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — ораторыМорфологичский анализ слова βῆμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: βῆμα


Перевод: the space covered by a step of the foot, a tribunal


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Средний


Открыть окно