διασαφῆσαι

- разъяснять

Лексема: διασαφέω


Номер Стронга: 1285


Определения: 1285, διασαφέω
1. делать ясным, разъяснять, растолковывать, ясно показывать;
2. возвещать, рассказывать, уведомлять.


Словарь Дворецкого:

1285: διασαφέω

δια-σᾰφέω
1) делать ясным, заметным
Пр.:(τὰ εἴδη Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
2) ясно показывать, разъяснять, растолковывать
Пр.:(τι Платон (427-347 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ὑπέρ τινος Полибий (ок. 200-120 до н.э.) и περί τινος Аристотель (384-322 до н.э.), Диодор Сицилийский, I в. до н. э.)
οὐδ΄ χρόνος αὐτὰς (ἐλπίδας) διεσάφησ΄ οὔσας κενάς ; Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — разве время не показало, что эти надежды тщетны?Морфологичский анализ слова διασαφῆσαι:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Инфинитив


Лексема: διασαφέω


Перевод: to make thoroughly manifest


Открыть окно