ἀνεψιοῖς

- двоюродным братьям

Лексема: ἀνεψιός


Номер Стронга: 431


Определения: 431, ἀνεψιός
двоюродный брат; возм.племянник.


Словарь Дворецкого:

431: ἀνεψιός

ἀνεψιός (эп. тж. ψῑ) двоюродный брат, перен. родственник Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Исей (ок. 420-350 до н.э.), Феокрит (ок. 300-ок. 260 до н.э.)Морфологичский анализ слова ἀνεψιοῖς:


Часть речи: Существительное


Склонение: 2-е склонение


Падеж: Дательный


Число: Множественное


Род: Мужской


Лексема: ἀνεψιός


Перевод: a cousin


Открыть окно