ἀπέλαβον

- приняло

Лексема: ἀπολαμβάνω


Номер Стронга: 618


Определения: 618, ἀπολαμβάνω
получать (обратно), принимать; ср.з. тж.отводить.


Словарь Дворецкого:

618: ἀπολαμβάνω

ἀπο-λαμβάνω
(fut. ἀπολήψομαι — ион. ἀπολάμψομαι, aor. 2 ἀπέλαβον, pf. ἀπείληφα)
1) получать взамен
Пр.:(μισθόν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); χάριν Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Плутарх (ок. 46 — ок. 126); ὅρκους Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э.; ἔπαινον Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
τὸ κάλλιστον τέλος ἀπολαβεῖν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — умереть прекраснейшей смертью

2) получать обратно, отвоевывать
Пр.:(τέν τυραννίδα Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); τέν ἡγεμονίαν Исократ (436-338 до н.э.); πόλεις Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
3) отводить в сторону
Пр.:(τινὰ μόνον Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.); med. Новый Завет)
οὐ κατὰ ὅλον, ἀλλ΄ ἀπολαβὼν μέρος Платон (427-347 до н.э.) — не в целом, а в отдельно взятой части;
ὑπ΄ ἀνέμων ἀπολαμφθέντες Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — занесенные ветрами

4) брать, захватывать
Пр.:(τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
5) охватывать, окружать
Пр.:(τείχει Лисий (ок. 445-380 до н.э.); ἀπολαμφθέντες πάντοθεν Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.))
6) задерживать
Пр.:(ἀπολαμφθέντες ὑπ΄ ἀπλοίας Лисий (ок. 445-380 до н.э.))
ἀ. τέν ἀναπνοήν τινος Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — душить кого-л.;
χειμῶνι ἀποληφθείς Демосфен (384-322 до н.э.) — застигнутый непогодойМорфологичский анализ слова ἀπέλαβον:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀπολαμβάνω


Перевод: to take away, receive, get back


Открыть окно