ἀφείλαντο

- отняли

Лексема: ἀφαιρέω


Номер Стронга: 851


Определения: 851, ἀφαιρέω
отнимать, отсекать, отрубать, удалять, устранять, снимать; LXX: 05493 (סור‎), 05674 (עבר‎), 07311 (רום‎), 03772 (כּרת‎).


Словарь Дворецкого:

851: ἀφαιρέω

ἀφ-αιρέω эп. тж. ἀποαιρέω, ион. ἀπαιρέω (aor. 2 ἀφεῖλον)
1) тж. med. отнимать, лишать
Пр.:(τί τινι Гомер (X-IX вв. до н.э.), Эсхил (525/4-456 до н.э.), τί τινα Эсхил (525/4-456 до н.э.), Софокл (ок. 496-406 до н.э.), τί τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) и ἔκ τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
δόλῳ ἀπαιρεθῆναι ὑπό τινος Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) — быть хитростью отнятым кем-л.;
ἀφαιρεθείς Платон (427-347 до н.э.) — пострадавший;
ἀπὸ τῆς ὀργῆς τέν ἀκαλήφην ἀφελέσθαι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) — смягчить гнев;
τέν μνήμην τινὸς ἀφελέσθαι Демосфен (384-322 до н.э.) — изгладиться из чьей-л. памяти

2) освобождать, избавлять
Пр.:(τινα λύπης Плутарх (ок. 46 — ок. 126))
3) тж. med. отделять, удалять, устранять, отстранять
Пр.:(τί τινος и ἀπό τινος Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и τι ἔκ τινος Эсхил (525/4-456 до н.э.))
4) отсекать, отрубать
Пр.:(τὸ ὠτίον τινός Новый Завет)
5) уменьшать, убавлять
Пр.:(τοῦ πλῆθους Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.))
6) med. снимать, совлекать
Пр.:(τεύχεα ὤμοιϊν Гомер (X-IX вв. до н.э.))
7) med. не давать, мешать, препятствовать
Пр.:(τινά τινος Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.) и τινα μέ ποιεῖν τι Софокл (ок. 496-406 до н.э.))
ἀ. ὄμμα τινὸς εἰσορᾶν τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) — закрывать что-л. от чьих-л. взоров;
ἀφελομένης νυκτὸς τὸ ἔργον Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — когда (наступившая) ночь прервала битву;
ἀ. τέν δίωξιν Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — отрезать путь к преследованию

8) med. увлекать, уносить
Пр.:ἀ. τινα εἰς ἐλευθερίαν Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.) и πρὸς ἐλευθερίαν Лукиан (ок. 120 — ок. 190) — возвращать кому-л. свободуМорфологичский анализ слова ἀφείλαντο:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Средн.


Наклонение: Изъявительное (ind)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: ἀφαιρέω


Перевод: to take away


Открыть окно