ἀκολούθησον

- последуй

Лексема: ἀκολουθέω


Номер Стронга: 190


Определения: 190, ἀκολουΘέω
1. следовать (за), идти вслед (за);
2. подражать, сообразовываться.


Словарь Дворецкого:

190: ἀκολουΘέω

ἀκολουθέω
1) следовать (за), идти, идти вслед (за), провожать, сопровождать
Пр.:(τινι Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190), μετά τινος Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Исократ (436-338 до н.э.), Платон (427-347 до н.э.), σύν τινι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), κατόπιν τινά Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.), реже τινα Менандр (342-290 до н.э.))
ἀ. ἐπί, εἴς и πρός τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Демосфен (384-322 до н.э.); — сопровождать к чему-л. (куда-л.);
οἱ ἀκολουθοῦντες Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — сопровождающие, свита

2) следовать (примеру и т.п.), сообразоваться
Пр.:ἀκολουθῆσαι τῇ γνώμῃ Лисий (ок. 445-380 до н.э.) — присоединиться к (чьему-л.) мнению;
οὐκ ἀ. τοῖς πράγμασιν, ἀλλ΄ ἔμπροσθεν εἶναι τῶν πραγμάτων Демосфен (384-322 до н.э.) — не следовать за событиями, а быть впереди их (т.е. управлять ими);
τοῖς καιροῖς ἀ. Демосфен (384-322 до н.э.) — сообразоваться с обстоятельствами;
τοῖς εἰρημένοις ἀ. Платон (427-347 до н.э.) — придерживаться сказанного

3) следить
Пр.:ἀ. τῷ λόγῳ Платон (427-347 до н.э.) — следить за ходом рассуждения
4) следовать, подражать
Пр.:(τινι Аристотель (384-322 до н.э.), Лукиан (ок. 120 — ок. 190))
5) следовать, вытекать
Пр.:δυοῖν ὄντων, ἀκολουθεῖ τὸ ἓν εἶναι Аристотель (384-322 до н.э.) — если существует двойка, то (отсюда) следует, что существует и единицаМорфологичский анализ слова ἀκολούθησον:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀκολουθέω


Перевод: to follow


Открыть окно