ἀναβοῆσαν

- закричав

Лексема: ἀναβοάω


Номер Стронга: 310


Определения: 310, ἀναβοάω
вскрикивать, выкрикивать, восклицать, кричать, возопить.


Словарь Дворецкого:

310: ἀναβοάω

ἀνα-βοάω
поэт. тж. ἀμβοάω (fut. ἀναβοήσομαι дор. ἀναβοάσομαι)
1) издавать крик, вскрикивать Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.), Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Лисий (ок. 445-380 до н.э.)
Пр.:ἀνεβόησαν καὴ προσπεσόντες ἐμάχοντο Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — они издали боевой клич и устремились в бой
2) выкрикивать, восклицать, кричать
Пр.:(τι Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
3) криком, т.е. громко приказывать или просить
Пр.:(ποιεῖν τι Лисий (ок. 445-380 до н.э.), Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.), Полибий (ок. 200-120 до н.э.))
4) громко оплакивать
Пр.:(ἄχη Эсхил (525/4-456 до н.э.); συμφοράν Эврипид (ок. 480-406 до н.э.))
5) громко звать
Пр.:(τινα Эврипид (ок. 480-406 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.))
6) громко петь
Пр.:(παιᾶνα Платон (427-347 до н.э.))
7) издавать крик одобрения
Пр.:ταῦτα εἰπούσης, ἀνεβόησαν αἱ λοιπαὴ γυναῖκες Плутарх (ок. 46 — ок. 126) — когда она сказала это, остальные женщины криком выразили свое согласиеМорфологичский анализ слова ἀναβοῆσαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀναβοάω


Перевод: to scream out


Открыть окно