δοχὴν

- угощение

Лексема: δοχή


Номер Стронга: 1403


Определения: 1403, δοχή
угощение, пир, прием (гостей).


Словарь Дворецкого:

1403: δοχή

δοχή [δέχομαι]
1) вместилище
Пр.:δοχαὴ χολῆς Эврипид (ок. 480-406 до н.э.) или δοχαί Платон (427-347 до н.э.) — желчный пузырь
2) прием (гостей), угощение, пир
Пр.:(δοχέν ποιεῖν Новый Завет)Морфологичский анализ слова δοχὴν:


Часть речи: Существительное


Лексема: δοχή


Перевод: a reception, party


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно