ἀνατεθεματισμένον

- заклятое

Лексема: ἀναθεματίζω


Номер Стронга: 332


Определения: 332, ἀναΘεματίζω
1. перех.заклинать, проклинать;
2. неперех.клясться; LXX: 02763 (חרם‎).


Словарь Дворецкого:

332: ἀναΘεματίζω

ἀνα-θεμᾰτίζω
клясться
Пр.:(ἀ. καὴ ὀμνύναι ὅτι … Новый Завет)
ἀναθεματίσαι ἑαυτὸν μέ ποιεῖν τι Новый Завет — дать зарок воздерживаться от чего-л.Морфологичский анализ слова ἀνατεθεματισμένον:


Часть речи: Глагол


Время: Перфект


Залог: Средн.


Наклонение: Причастие


Падеж: Именительный


Число: Единственное


Род: Средний


Лексема: ἀναθεματίζω


Перевод: to curse


Открыть окно