ἀλήθευσον.

- говори правду.

Лексема: ἀληθεύω


Номер Стронга: 226


Определения: 226, ἀληΘεύω
говорить истину, быть истинным илиправдивым.


Словарь Дворецкого:

226: ἀληΘεύω

ἀληθεύω (ᾰ) реже med.
1) быть правдивым, говорить правду
Пр.:(περί τι Платон (427-347 до н.э.))
πάντα ἀλήθευσον Война мышей и лягушек, «Batrachomyomachia», греческая героико-комическая поэма VI или V вв. до н. э. — скажи всю правду;
οἱ διεψευσμένοὴ καὴ ἀληθεύοντες Аристотель (384-322 до н.э.) — и те, которые лгут, и те, которые говорят правду

2) быть истинным, соответствовать действительности
Пр.:ἀδύνατον τέν ἀντίφασιν ἀληθεύεσθαι κατὰ τοῦ αὐτοῦ Аристотель (384-322 до н.э.) — невозможно, чтобы противоречащие друг другу утверждения были истинны по отношению к одному и тому же
3) верно предсказывать
Пр.:τὰς δέκα ἡμέρας ἠλήθευσε Κύρῳ Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) — он за десять дней предсказал (это) Киру
4) придавать истинность, оправдывать, подтверждать
Пр.:(τοὺς ἐπαίνους τινός Лукиан (ок. 120 — ок. 190))Морфологичский анализ слова ἀλήθευσον.:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 2-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀληθεύω


Перевод: to be true, tell the truth


Открыть окно