δίδραχμα

- дидрахм

Лексема: δίδραχμον


Номер Стронга: 1323


Определения: 1323, δίδραχμον
дидрахма (серебряная монета стоимостью в две аттические драхмы или пол сикля, являлась налогом на храм).


Словарь Дворецкого:

1323: δίδραχμον

δί-δραχμον τό дидрахм, монета в две драхмы Новый ЗаветМорфологичский анализ слова δίδραχμα:


Часть речи: Существительное


Лексема: δίδραχμον


Перевод: a double-drachma, two drachmae


Падеж: Винительный


Число: Множественное


Род: Средний


Открыть окно