αἰνιγμάτων,

- загадки,

Лексема: αἴνιγμα


Номер Стронга: 135


Определения: 135, αἴνιγμα
загадка, иносказание, туманная речь; LXX: 02420 (חִידָה‎).


Словарь Дворецкого:

135: αἴνιγμα

αἴνιγμα -ατος τό
1) туманная речь, загадка
Пр.:τὸ αἴ. διειπεῖν или εἰδέναι Софокл (ок. 496-406 до н.э.) — разгадать загадку;
τὸ αἴ. ξυντιθέναι или προβάλλειν Платон (427-347 до н.э.) — задавать загадку;
οὐκ αἰνίγματ΄ ἀλλ΄ ἁπλῷ λόγῳ Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — не в туманных, а в ясных словах;
οὐ δι΄ αἰνιγμάτων, ἀλλ΄ ἐναργῶς Эсхин философ, из Стеффы, IV в до н. э. — не в виде загадок, а с полной ясностью

2) иносказание, басня
Пр.:(Αἰσώπειον αἴ. Секст Эмпирик (3 в. н.э.))Морфологичский анализ слова αἰνιγμάτων,:


Часть речи: Существительное


Склонение: 3-е склонение


Падеж: Родительный


Число: Множественное


Род: Средний


Лексема: αἴνιγμα


Перевод: an enigma


Открыть окно