διασκορπισθήτωσαν

- будут рассеяны

Лексема: διασκορπίζω


Номер Стронга: 1287


Определения: 1287, διασκορπίζω
разбрасывать, рассеивать, рассыпать; перен. расточать, растрачивать.


Словарь Дворецкого:

1287: διασκορπίζω

δια-σκορπίζω
1) разбрасывать, рассеивать
Пр.:(παρωθεῖσθαι καὴ διασκορπίζεσθαι Полибий (ок. 200-120 до н.э.); διασκορπισθήσονται τὰ πρόβατα Новый Завет)
2) расточать, растрачивать, проматывать
Пр.:(τέν οὐσίαν Новый Завет)Морфологичский анализ слова διασκορπισθήτωσαν:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Пассив


Наклонение: Повелительное (impv)


Лицо: 3-е склонение


Число: Множественное


Лексема: διασκορπίζω


Перевод: to disperse, confound, squander, scatter


Открыть окно