ἀγαθοποιήσῃ

- делает доброго

Лексема: ἀγαθοποιέω


Номер Стронга: 15


Определения: 15, ἀγαΘοποιέω
делать добро, благотворить, делать добрые дела, хорошо поступать; син.14 (ἀγαΘοεργέω); LXX: 03190 (יטב‎).


Словарь Дворецкого:

15: ἀγαΘοποιέω

ἀγαθο-ποιέω
1) творить добро, хорошо поступать Секст Эмпирик (3 в. н.э.)
2) благодетельствовать
Пр.:(τινα Новый Завет)Морфологичский анализ слова ἀγαθοποιήσῃ:


Часть речи: Глагол


Время: Аорист


Залог: Актив


Наклонение: Сослагательное (subj)


Лицо: 3-е склонение


Число: Единственное


Лексема: ἀγαθοποιέω


Перевод: to do good


Открыть окно