γῆν.

- землю.

Лексема: γῆ


Номер Стронга: 1093


Определения: 1093, γῆ
земля (1. почва;
2. мир, планета; перен. человечество, люди;
3. страна, край;
4. суша, берег).


Словарь Дворецкого:

1093: γῆ

γῆ
γῆ, эп. ион. поэт. γαῖα, γαίη и αἶα, дор. γᾶ ἡ (редко: pl. γέαι — стяж. γαῖ, gen. γεών Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.); gen. dual. γαῖν Эсхил (525/4-456 до н.э.))
1) земля (как планета) (γῆ τε καὶ ἥλιος Гомер (X-IX вв. до н.э.); πότερον ἡ γῆ πλατεῖά ἐστιν ἢ στρογγύλη Платон (427-347 до н.э.); οὐρανῷ μιγνύειν γῆν Плутарх (ок. 46 — ок. 126));
2) земля (как стихия и вещество) (μικτὰ ὕδατος καὶ γῆς Аристотель (384-322 до н.э.));
3) земля, суша (κατὰ γῆς στελλεσθαι Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.)): ἴσχυον οἱ μεν κατὰ γῆν, οἱ δὲ ναυσίν Фукидид (460-396 до н.э.) одни были сильны на суше, другие же флотом;
4) поверхность земли, т. е. мир, свет: ποῦ γῆς; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) в каком месте света?, где именно?; ποῖ γᾶς; Софокл (ок. 496-406 до н.э.) куда именно?; ἐπὶ γῆς ἄνω Софокл (ок. 496-406 до н.э.) на земле, т. е. среди живых; κατὰ, κάτω и νέρθε (ἔνερθε) γῆς Трагики (Эсхил, Софокл, Эврипид) в подземном царстве;
5) земля, почва (γεωργεῖν τὴν γῆν Аристотель (384-322 до н.э.)): τὰ ἐκ τῆς γῆς φυόμενα Ксенофонт (ок. 428 — ок. 354 до н.э.) произведения почвы; γῆν καὶ ὕδωρ αἰτεῖν или διδόναι Геродот (ок. 484 — 425 до н.э.) требовать или давать огня и воды (символ изъявления покорности);
6) земля, страна, край (ἡ γῆ ἡ Ὀλυμπία Плутарх (ок. 46 — ок. 126)): γῆν πρὸ γῆς Эсхил (525/4-456 до н.э.), Аристофан (ок. 450 — ок. 385 до н.э.) из страны в страну;
7) земля, земельное владение (γῆν πρίασθαι Lys.; ἡ τῆς γῆς κτῆσις Аристотель (384-322 до н.э.)): ἐπὶ γῇ δανείζειν Демосфен (384-322 до н.э.) ссужать под залог зе́мли;
8) поэт. прах, тлен (ὁ θανὼν γᾶ καὶ οὐδὲν ὢν κείσεται ταλας Софокл (ок. 496-406 до н.э.); τὰ ἐπί τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς Новый Завет).Морфологичский анализ слова γῆν.:


Часть речи: Существительное


Лексема: γῆ


Перевод: the earth, soil, land


Падеж: Винительный


Число: Единственное


Род: Женский


Открыть окно