Лингвистический и экзегетический ключ (Роджерс) (1 Коринфянам 1 глава 11 стих)

εδηλωθη aor. ind. pass, от δηλοω (#1317) прояснять, делать известным, περι (#4309) с gen. по поводу, касательно, υπο (#5679) посредством, с gen. указывает на действующее лицо, των Χλοης (#3836:5951), имя Хлоя означает "молодой зеленый побег" (LS, 1994) или "блондинка" (Schrage). Beроятно, это значит: "от рабов, которые служат в доме Хлои" (RP; Schrage). εριδες пот. pl. ερις (#2251) борьба, здесь pl. указы¬вает на "раздоры", "противоречия". Это слово обозначает ссору, оживленные споры, эмоциональный пыл, нетерпимость к соперникам (Morris; Welborn, JBL 106:87; TLNT).


Учебная Библия МакАртура (1 Коринфянам 1 глава 11 стих)

1:11 домашних Хлоиных Вероятно, это была выдающаяся личность Коринфской церкви, которая писала Павлу или навещала его в Ефесе, чтобы рассказать о раздорах в церкви. Имя Хлоя нельзя с уверенностью отнести к мужскому или к женскому.


Комментарии МакДональда (1 Коринфянам 1 глава 11 стих)

1:11 Новость о спорах в Коринфе дошла до Павла через домашних Хлоиных. Называя своих информаторов, Павел закладывает здесь важный принцип христианского поведения. Мы не должны распространять известия о наших братьях-верующих, если не хотим, чтобы при этом упоминалось наше имя. Следование этому примеру сегодня предотвратило бы праздные сплетни — бич Церкви наших дней.


Толкование Мэтью Генри (1 Коринфянам 1 глава 11 стих)

Стихи 10−13. Здесь апостол приступает непосредственно к теме своего послания.

I. Он призывает коринфян к единству и братской любви и укоряет за их разделения между собой. От людей, желающих им добра, Павел получил сообщение о том, что между ними есть споры. Он обращается к ним в очень любезной форме: «Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа... — будьте единодушны, если вы имеете уважение к этому дорогому и достойному имени, которым называетесь. Чтобы все вы говорили одно и избегали разделений, или раскола (как значит это слово в оригинале), то есть всякого отчуждения друг от друга. Чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях, насколько это в ваших силах. Будьте единомысленны в великих вопросах веры, но если и нет единства в суждениях, то пусть будет единство в любви».

II. Павел намекает на источник разногласий. В основании их лежит гордость, именно она приводит к разделениям. Коринфяне ссорились из-за служителей. Любители спорить разделились на партии и во главе каждой из них поставили своего служителя: одни превозносили Павла, может быть, как самого духовного учителя, другие — Аполлоса, возможно, как самого красноречивого проповедника, третьи — Кифу, то есть Петра, за его авторитет как самого старшего или за то, что он был апостолом обрезанных, а четвертые — вообще никого из них, а только лишь Христа. Так самое прекрасное в этом мире может подвергнуться извращениям; даже Евангелие и его установления, находящиеся между собою в совершенной гармонии, могут стать предметом разногласий, вражды и споров. Это не бесчестит нашу христианскую веру, но обнаруживает испорченность и развращенность человеческой природы.

Заметьте: Как далеко может завести гордость человеческая — до оппозиции христиан друг против друга! Так далеко, что Христа противопоставляет собственным Его апостолам, а их делает противниками и соперниками.

III. Он рассуждает с ними об их разногласиях и ссорах: «Разве разделился Христос? Нет, существует только один Христос, поэтому все христиане должны иметь одно сердце. Разве Павел распялся за вас? Разве он был вашим искуплением и жертвой? Или во имя Павла вы крестились? Разве вы посвятили себя на служение мне или сделались моими учениками, когда принимали святое водное крещение?» Служители, какими бы хорошими они ни были для нас, не должны заменять Христа. Не должны присваивать себе власть Христа или поощрять что-либо такое в народе Божием, что выглядело бы подобно передаче им власти Христа. И каким бы счастьем было для церквей, если бы ничье имя не вызывало разделений между ними, как не разделяется Христос.


Толкование отцов церкви (1 Коринфянам 1 глава 11 стих)

Иоанн Златоуст (~347−407)

Ст. 11−13 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились

«Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои» (1Кор1:11). Не вдруг сказал это, но наперед изложил обличение, потому что верил возвестившим; если бы не верил, то не стал бы и обличать; а поверить слепо Павел не мог. Таким образом он не вдруг сказал: «сделалось известным», чтобы не показалось, что он обвиняет их только по словам возвестивших, и не умолчал об этом, чтобы не показалось, что он говорит только сам от себя. Здесь опять называет их братиями. Хотя грех их был явный, но ничто еще не препятствовало называть их братиями. Притом, — заметь мудрость его, — он не указал на отдельное лицо, но на целый дом, чтобы они не восстали против возвестившего: так он и его сокрыл и вину их прямо открыл! Он знал, что полезно для одних, и что нужно для других. Потому не сказал: сделалось мне известным от некоторых: он указал на известный дом, чтобы это не показалось вымышленным. Что же было возвещено? «Что между вами есть споры». Когда сам укоряет их, то говорит: чтобы не было между вами разделений; а когда передает слышанное от других, то выражается более кротко: «ибо сделалось мне известным, что между вами есть споры», — чтобы не подвергнуть опасности возвестивших. Потом говорит, в чем именно состояло несогласие: «то, что каждый у вас говорит: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов» (1Кор1:12). Разумею, говорит, несогласия не в частных делах, но гораздо важнейшие. «То, что каждый у вас говорит». Зло касалось не части, но всей церкви. Впрочем коринфяне не говорили так ни о нем, ни о Петре, ни об Аполлосе; но он показывает, что если и таких лиц не следует ставить в такое к себе отношение, то тем более других. А что они не говорили этого, он сам объясняет ниже: «это… приложил я к себе и Аполлосу…, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано» (1Кор4:6). Если не следует называться именами Павла, Аполлоса и Кифы, то тем более — других. Если не следует усвоять имени учителя, первого из апостолов и просветителя стольких народов, то тем более — людей ничего не значущих. Таким образом он только применительно перечисляет эти имена, чтобы скорее исцелить их болезнь. Притом делает речь свою менее неприятной, не упоминая по имени разделявших церковь, но как бы прикрывая их именами апостолов: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «а я Кифин».

Он поставил Петра последним, не предпочитая ему себя, а напротив именно предпочитая себе Петра. Он ведет речь от меньшего к большему; и чтобы не подумали, что он поступает по зависти и предвосхищает себе честь у других по тщеславию, ставит себя первым. Кто себя первого считает недостойным, тот делает это не из честолюбия, но по великому презрению к такой чести. Так и он прежде от себя самого отклоняет такую честь, а потом от Аполлоса, и наконец от Кифы; следовательно делает это не из предпочтения себя самого, но прежде всех на своем собственном лице показывает, чего не должно быть. А что принимавшие сторону того или другого грешили, это очевидно. Потому справедливо он и укоряет их, внушая, что они худо делают, когда говорят: ««я Павлов»; «я Аполлосов»; «а я Кифин»». Но для чего он присовокупил: «а я Христов»? Если согрешали те, которые прилеплялись к людям, то неужели грешили и те, которые прилеплялись ко Христу? Нет; он укорял их не за то, что они назывались Христовыми, но за то, что не все они (делали это). Я думаю, что он прибавил это от себя, чтобы сделать обличение более сильным, чтобы показать, что в таком случае и Христос усвояется только одной части, хотя они не делали этого. Что он действительно внушал такую мысль, видно из следующих слов его: «разве разделился Христос?» (1Кор1:13). Это значит: вы разделили Христа и расторгли тело Его. Видишь ли его гнев, видишь ли укоризну, видишь ли речь, исполненную негодования? Он не доказывает, а только предлагает вопрос в знак очевидной нелепости заключающейся в нем мысли. Некоторые находят здесь и другую мысль в словах «разве разделился Христос?», именно: разве Он расторг и разделил Церковь между людьми, и одну часть взял Себе, а другую отдал им?

Далее старается уничтожить такую нелепость и говорит: «разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились?» Смотри, с какою любовью ко Христу он относит все доказательство к своему имени, и тем самым ясно внушает, что эта честь не принадлежит никому. Чтобы не подумали, что он говорит все это по зависти, он непрестанно повторяет свое имя, и заметь, с какой мудростью. Не сказал: разве Павел сотворил мир, разве Павел привел вас из небытия в бытие? — но представляет то, что было особенно близко к верующим и показывало великое промышление Божие: крест и крещение и происходящие от них блага. Человеколюбие Божие открывается и в сотворении мира, но особенно в крестном Его уничижении. Не сказал также: разве Павел умер за вас? — но: «разве Павел распялся за вас?» — представляя таким образом самый род смерти. «Или во имя Павла вы крестились?» Не сказал: разве Павел крестил вас? — так как он крестил многих, и не в том дело, кем они были крещены, а в том, в чье имя крещены. Так как причиной распрей было и то, что они назывались по именам крестивших их, то он исправляет это и говорит: «или во имя Павла вы крестились?» То есть: не говори мне, кто тебя крестил, но в чье имя. Важно не то, кто крестил, но Кто призывается в крещении, так как Он отпускает грехи. Сказав это, он не распространяется о последующем, не говорит: разве Павел обещал вам будущие блага? — разве Павел обещал вам царствие небесное? Почему же он не присоединил и этого? Потому, что не одно и тоже — обещать царствие и распяться; первое не представляло опасности и не приносило бесчестия, а последнее заключало в себе все это.

С другой стороны, в последнем разумеется и первое, сказав: «Тот, Который Сына Своего не пощадил», прибавил: «как с Ним не дарует нам и всего?» (Рим 8:32). И еще: «ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся» (Рим 5:10). Потому он и не присоединил этого; притом (верующие) первого еще не имели, а последнее уже знали на опыте; первое было только обещанием, а последнее действительностью.

Источник: Гомилия 3 на 1-е послание к Коринфянам

Феофан Затворник (1815−1894)

Возвестися бо ми о вас, братие моя, посланным от Хлоиса (от домашних Хлои), яко рвения в вас суть

Возвестися ми. «Как обвиняемый без свидетелей может остаться упорным до бесстыдства, то, дабы они не могли отвергать сказанного, приводит свидетелей. Не вдруг сказал это, но наперед изложил обличение, потому что верил возвестившим; ибо если б не верил, то не стал бы и обличать, а поверить слепо Павел не мог. Таким образом, он не вдруг сказал: возвестися ми, дабы не показалось, что он обвиняет их только по словам возвестивших, и не умолчал об этом, дабы не показалось, что он говорит только сам от себя» (святой Златоуст).

Братие моя. «Здесь опять называет их братьями. Хотя грех их был явный, но ничто еще не препятствовало называть их братьями» (святой Златоуст). Если споры их не касались догматов, а представляли только увлечение легкомыслием, то причины к разделению с ними и другому никому не было, тем паче Апостолу, который надеялся уврачевать недуг обличением их неразумия.

Посланным от Хлоиса (от домашних Хлои), — υπο των Χλοης — от Хлоиных. Хлоя, надо полагать, была известная в Коринфе особа, из верующих. Если предположить, что она занималась торговлею, а Ефес, где тогда был святой Павел, находился в сем отношении в прямых сношениях с Коринфом, то само собою видно, как домашние Хлои по делам торговли могли быть в Ефесе и сообщить святому Павлу о всем, что происходило в Коринфе. «Заметь мудрость святого Павла! Он не указал на отдельное лицо, но на целый дом, дабы они не восстали на возвестившего. Так он и его сокрыл, и вину их прямо открыл. Он знал, чтó полезно для одних, и что нужно для других» (Святой Златоуст).

Яко рвения в вас суть. Рвения — εριδες, задорные споры, с желанием переспорить и поставить на своем. Вся вина их, выходит, состояла в спорливости, раздражающей и нарушающей братский союз любви. Чтобы они уклонялись в какое-либо заблуждение, не видно. Святой Златоуст уже заметил, что они в предметах веры были единомудренны. О чем же споры?

Источник: Первое послание к Коринфянам святого апостола Павла, истолкованное святителем Феофаном.

Ефрем Сирин (~306−373)

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры

Ибо известно стало мне о вас, братья, от Хлоиных, которые известили меня не для того, чтобы обвинить вас, но потому, что сокрушались о вас. Итак, известно мне, что споры есть между вами.

Источник: Толкование на послания божественного Павла.

Амвросий Оптинский (1812−1891)

Ст. 11−13 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов». Разве разделился Христос? разве Павел распялся за вас? или во имя Павла вы крестились

Этими словами апостол Павел упрекает как тех, которые отвергают духовное отношение к наставникам, и прямо хотят относиться ко Христу, так и тех, которые при духовном отношении делятся на партии, нарушая этим взаимный мир, единодушие и единомыслие, заповеданное Самим Господом и апостолами, которые, устраняя взаимное роптание, как делящихся, так и не делящихся, и предотвращая происходящий от сего общий душевный вред, увещавают всех к взаимной любви. Святой Иаков, брат Божий, пишет: Не воздыхайте друг на друга, братие, да не осуждени будете (Иак 5:9). И паки: Не оклеветайте друг друга, братие: оклеветаяй бо брата или осуждаяй брата своего, оклеветает закон и осуждает закон (Иак 4:11). И паки: Аще же зависть горьку имате и рвение в сердцах ваших, не хвалитеся, ни лжите на истину. Несть сия премудрость свыше низходящи, но земна, душевна, бесовска. Идеже бо зависть и рвение, ту нестроение и всяка зла вещь (Иак 3:14−16). И святой апостол Павел глаголет: весь закон во единем словеси исполняется, во еже: возлюбиши ближняго твоего якоже себе. Аще же друг друга угрызаете и снедаете, блюдитеся, да не друг от друга истреблени будете (Гал 5:14−15). Облецытеся убо якоже избранныи Божии, святи и возлюбленны, во утробы щедрот, благость, смиренномудрие, кротость и долготерпение: приемлюще друг друга и прощающе себе, аще кто на кого имать поречение: якоже и Христос простил есть вам, тако и вы (Кол 3:12−13). И паки: Аще живем духом, духом и да ходим. Не бываим тщеславии, друг друга раздражающе, друг другу завидяще. Друг друга тяготы носите, и тако исполните закон Христов (Гал 5:25; 6:2).

Источник: Письма.

Феофилакт Болгарский (~1078−~1107)

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои.

Чтобы не стали запираться, приводит свидетелей, а чтобы не показалось, будто выдумывает их, называет их, говоря: от домашних Хлоиных (был дом в Коринфе, называвшийся Хлоиным). Называет их еще братиями: ибо хотя грех их был явный, но ничто не препятствовало называть их братиями. Впрочем, не сказал, кто именно известил его, но указал на весь дом вообще, чтобы не вооружить их против известивших.

Что между вами есть споры

Открывая слышанное от других, употребляет более мягкое выражение — споры, но когда говорит от своего лица, то называет то же самое разделениями (ст. 10), что гораздо хуже споров.

Источник: Толкование на первое послание к Коринфянам святого апостола Павла.

Феодорит Кирский (386/93−~457)

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры

Возможно, так назывался какой-нибудь дом. Апостол же не назвал по именам известивших его, чтобы не вызвать вражды между ними.

Источник: Толкования на послания апостола Павла.

Амвросиаст (IV в.)

Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры

Касательно Хлоиных, одним это место представляется говорящим о людях, оставшихся и плодоносящих в вере. Другими же здесь усматривается, что Хлоя — это такое место, о котором можно говорить в таком же ключе, как, например, о «людях Антиохии». Некоторые же полагают, что речь здесь идет о некоей преданной Богу женщине, в обществе которой множество было людей, почитающих Бога, вера которых не вызывает сомнений. Что же касается самих коринфян, то весть о разногласиях между ними вполне соответствует действительности.

Источник: На Послания к Коринфянам

Лопухин А.П. (1852−1904)

Ст. 11−12 Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов»

После этого предварительного увещания, Ап. изображает те обстоятельства жизни Коринфской Церкви, которые побудили его обратиться к читателям с увещанием. — Домашних Хлои. Это могли быть или дети или рабы этой женщины, жившей вероятно в Коринфе. — У вас говорят. — точнее с греческого: «каждый из вас говорит». Апостол хочет указать этим на всеобщее увлечение духом партийности. Каждый коринфянин считал своим долгом принадлежать к какой-нибудь из упоминаемых здесь партий. — Я Павлов, я Аполлосов — см. введение в послание. — Ап. в распределении партий обнаруживает особую тактичность. На первом месте он ставит своих приверженцев, как заслуживших его упрек, и этим показывает, что сам он далек от всякого самопревозношения. — Что различало партию Павловых и партию Аполлосовых? это не было какое-либо различие по существу (III:5 и сл. ; IV:6), а только по форме учения. Апостол Павел считал Аполлоса продолжателем своего дела в Коринфе: «я насадил, Аполлос поливал» (III:6) говорит он, изображая утверждение Евангелия в Коринфе. — А я Христов. Некоторые отцы Церкви и новые толкователи считают эти слова исповеданием самого Павла, которое он здесь высказывает в противовес людям, преклоняющимся пред авторитетом проповедников Евангелия. Но это четвертое заявление представляет собою, несомненно, нечто симметричное первым трем предшествующим ему и подпадает тому же упреку, какой звучит в словах апостола: «каждый из вас говорит»… — О партии Христовых существует немало предположений, но все они малодоказательны. Одни (Ренан, Мейер, Гейнрици) видят в этой партии протест против преклонения пред апостолами и полагают, что Христовы шли вообще против исключительного авторитета Апостолов, другие предполагают, что в эту партию входили наиболее образованные христиане из язычников, хотевшие сделать из Христа высшего руководителя жизни, каким был для своих учеников Сократ. Третьи видели в членах этой партии людей, которые путем видений находили возможным вступать в непосредственное общение со Христом. Четвертое мнение (Godet) предполагает, что это были евреи, обратившиеся в христианство, которые гордились своими теократическими преимуществами и, являясь представителями первенствующей — Иерусалимской — Церкви, хотели постепенно подчинить Коринфских христиан игу Моисеева Закона. Христовыми же они называли себя потому, что воображали, что они лучше всех поняли намерения Христа. При этом они однако, в угоду греческим христианам, вводили в свое учение и элементы греческой теософии, на что Ап. Павел делает намек во 2 Посл. к Коринф. (X:5 и XI:3 и 4). Этим объясняется и живая полемика Апостола против смешения человеческой мудрости с Евангелием (III:17−20): здесь апостол имеет в виду не партию Аполлосовых, а партию Христовых. Могло быть, что Христовы держались такого же взгляда на Христа, как и еретик Керинф, не признававший Христа в человеке — иудее Иисусе, распятом на кресте. Они могли верить так же, как и Керинф, что Христос отделился во время страданий от человека Иисуса: этот Иисус так и умер на кресте, почему он заслуживает проклятия (ср. 1КорXII:3), а Христос сидит на небе, одесную Бога Отца, и Его только одного и должны чтить христиане. Так. образом в Христовых можно видеть «гностиков прежде гностицизма». — Наиболее правдоподобным является предположение Lutgerfa. Этот ученый не находит никаких достаточно веских оснований к тому, чтобы видеть в партии Христовых — иудаистов Напротив, он видит в них слишком далеко зашедших сторонников идеи о свободе человека в христианстве. Это — «либертинцы-пневматики» (нечто в роде наших духоборцев). Апостол Павел, по их мнению, остановился на полдороге к христианской свободе: у него нет духа, силы, мужества, уверенности в победе и самосознания, какими качествами владеет настоящий пневматик. Он боязлив в своих отношениях к Богу и к христианской общине и к миру, а они держат себя всегда как свободные, ничего не боясь. Они эмансипировались окончательно от всякой зависимости от апостолов, даже от обязательности поучаться в Свящ. Писании, так как, по их убеждению, они непосредственно входили в общение со Христом, а это общение давало им высшую мудрость, делало их «гностиками», т. е. ведающими все тайны жизни. К чему вела такая безудержная свобода, которую проповедывали Христовы — об этом можно судить по тому факту, о каком Апостол говорит в І-й гл. (случай с кровосмесником).

Источник: Толковая Библия.

См. также Толкование на 1Кор 1:10


Открыть окно