Библия Biblezoom Cloud / 2 Петра 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель.

᾿Εγένοντο Оказались δὲ же καὶ и ψευδοπροφῆται лжепророки ἐν в το λαῷ, народе, ὡς как καὶ и ἐν между ὑμῖν вас ἔσονται будут ψευδοδιδάσκαλοι, лжеучители, οἵτινες которые παρεισάξουσιν (тайно) введут αἱρέσεις направления ἀπωλείας, гибели, καὶ и τὸν - ἀγοράσαντα искупившего αὐτοὺς их δεσπότην Владыку ἀρνούμενοι, отрицающие, ἐπάγοντες привлекающие ⸂ἑαυτοῖς⸃ самим себе ταχινὴν скорую ἀπώλειαν. гибель.

2:2 - И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении.

καὶ И πολλοὶ многие ἐξακολουθήσουσιν последуют αὐτῶν их ταῖς - ἀσελγείαις, безнравственности, δι᾿ через οὓς которых - ⸂ὁδὸς⸃ путь τῆς - ἀληθείας истины βλασφημηθήσεται· будет подвергнут злословию;

2:3 - И из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не дремлет.

καὶ и ἐν по πλεονεξίᾳ выгоде πλαστοῖς притворными λόγοις словами ὑμᾶς вас ἐμπορεύσονται· будут хитро обольщать; οἷς которым τὸ - κρίμα приговор ἔκπαλαι давно οὐκ не ἀργεῖ, бездействует, καὶ и - ἀπώλεια гибель αὐτῶν их οὐ не ⸂νυστάζει⸃. дремлет.

2:4 - Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания;

Εἰ Если γὰρ же - θεὸς Бог ἀγγέλων ангелов ἁμαρτησάντων согрешивших οὐκ не ἐφείσατο, пощадил, ἀλλὰ но ⸂σειραῖς⸃ цепями ζόφου мрака ταρταρώσας бросив в тартар παρέδωκεν передал εἰς на κρίσιν суд ⸂τηρουμένους⸃, охраняемых,

2:5 - и если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых;

καὶ и ἀρχαίου древнего κόσμου мира οὐκ не ἐφείσατο, пощадил, ἀλλὰ кроме ὄγδοον восьми и Νῶε Ноя δικαιοσύνης праведности κήρυκα проповедника ἐφύλαξεν, сберёг, κατακλυσμὸν потоп ⸂κόσμῳ⸃ миру ἀσεβῶν нечестивых ἐπάξας, наведя,

2:6 - и если города Содомские и Гоморрские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам,

καὶ и πόλεις города́ Σοδόμων Содома καὶ и Γομόρρας Гоморры τεφρώσας испепелив ⸂καταστροφῇ истреблением κατέκρινεν⸃, осудил, ὑπόδειγμα (в) пример μελλόντων будущих ⸂ἀσεβέσιν⸃ нечестивым τεθεικώς, подав,

2:7 - а праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил

καὶ а δίκαιον праведного Λὼτ Лота καταπονούμενον терзаемого ὑπὸ от τῆς - τῶν - ἀθέσμων беззаконных ἐν от ἀσελγείᾳ безнравственного ἀναστροφῆς поведения ἐρρύσατο· избавил;

2:8 - (ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе, видя и слыша дела беззаконные) —

βλέμματι взором γὰρ же καὶ и ἀκοῇ слухом - δίκαιος праведный ἐγκατοικῶν живя ἐν у αὐτοῖς них ἡμέραν день ἐξ от ἡμέρας дня ψυχὴν душу δικαίαν праведную ἀνόμοις беззаконными ἔργοις делами ἐβασάνιζεν· подвергал испытанию;

2:9 - то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания,

οἶδεν знает κύριος Господь εὐσεβεῖς (как) благочестивых ἐκ от ⸂πειρασμοῦ⸃ искушения ⸂ῥύεσθαι⸃, избавлять, ἀδίκους неправедных δὲ же εἰς для ἡμέραν дня κρίσεως суда κολαζομένους наказываемых τηρεῖν, охранять,

2:10 - а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальства, дерзки, своевольны и не страшатся злословить высших,

μάλιστα наиболее δὲ же τοὺς - ὀπίσω за σαρκὸς плотью ἐν в ⸂ἐπιθυμίᾳ⸃ страсти ⸂μιασμοῦ осквернения πορευομένους⸃ идущих καὶ и κυριότητος господства καταφρονοῦντας. презирающих. Τολμηταί, Дерзкие, αὐθάδεις, самодовольные, δόξας славы (ангелов) οὐ не τρέμουσιν боятся βλασφημοῦντες, злословящие,

2:11 - тогда как и Ангелы, превосходя их крепостью и силою, не произносят на них пред Господом укоризненного суда.

ὅπου где ἄγγελοι ангелы ⸂ἰσχύϊ крепостью καὶ и δυνάμει⸃ могуществом μείζονες великие ὄντες являющиеся οὐ не φέρουσιν несут κατ᾿ против αὐτῶν них ⸂παρὰ от κυρίου⸃ Го́спода βλάσφημον злоречивый κρίσιν. суд.

2:12 - Они, как бессловесные животные, водимые природою, рожденные на уловление и истребление, злословя то, чего не понимают, в растлении своем истребятся.

οὗτοι Эти δέ, же, ὡς как ἄλογα бессмысленные ζῷα животные ⸂γεγεννημένα рождённые φυσικὰ⸃ природою εἰς для ἅλωσιν поимки καὶ и φθοράν, уничтожения, ἐν в οἷς чём ἀγνοοῦσιν не знают βλασφημοῦντες, злословящие, ἐν в τῇ - φθορα̣ϋ уничтожении αὐτῶν их καὶ и φθαρήσονται⸃, будут уничтожены,

2:13 - Они получат возмездие за беззаконие, ибо они полагают удовольствие во вседневной роскоши; срамники и осквернители, они наслаждаются обманами своими, пиршествуя с вами.

⸂ἀδικούμενοι⸃ заблуждающиеся μισθὸν (в) расплату ἀδικίας· неправедности; ἡδονὴν наслаждение ἡγούμενοι полагающие τὴν - ἐν среди ἡμέρᾳ дня ⸂τρυφήν⸃, распущенность, σπίλοι соблазны καὶ и μῶμοι пороки ἐντρυφῶντες наслаждающиеся ἐν в ταῖς - ⸂ἀπάταις⸃ обманах αὐτῶν своих συνευωχούμενοι вместе пирующие ὑμῖν, (с) вами,

2:14 - Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха; они прельщают неутвержденные души; сердце их приучено к любостяжанию: это сыны проклятия.

ὀφθαλμοὺς глаза́ ἔχοντες имеющие μεστοὺς полные ⸂μοιχαλίδος⸃ прелюбодеяния καὶ и ⸂ἀκαταπαύστους⸃ непрерывных ἁμαρτίας, грехов, δελεάζοντες приманивающие ψυχὰς ду́ши ἀστηρίκτους, нетвёрдые, καρδίαν сердце γεγυμνασμένην приученное πλεονεξίας жадности ἔχοντες, имеющие, κατάρας проклятия τέκνα, дети,

2:15 - Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Восорова, который возлюбил мзду неправедную,

⸂καταλείποντες⸃ оставляя εὐθεῖαν прямой ὁδὸν путь ἐπλανήθησαν, они заблудились, ἐξακολουθήσαντες последовав τῇ - ὁδῷ пути τοῦ - Βαλαὰμ Валаама τοῦ - ⸂Βοσόρ⸃, Восорова, ὃς который μισθὸν плату ἀδικίας неправедности ἠγάπησεν полюбил

2:16 - но был обличен в своем беззаконии: бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила безумие пророка.

ἔλεγξιν обличение δὲ же ἔσχεν получил ἰδίας собственного παρανομίας· беззакония; ὑποζύγιον подъярёмное животное ἄφωνον безгласное ἐν - ⸂ἀνθρώπου человека φωνῇ⸃ голосом φθεγξάμενον произнёсшее ἐκώλυσεν воспрепятствовало τὴν - τοῦ - προφήτου пророка ⸂παραφρονίαν⸃. безумию.

2:17 - Это безводные источники, облака и мглы, гонимые бурею: им приготовлен мрак вечной тьмы.

Οὗτοί Эти εἰσιν есть πηγαὶ источники ἄνυδροι безводные ⸂καὶ и ὁμίχλαι⸃ облака пыли ὑπὸ - λαίλαπος бурей ἐλαυνόμεναι, гонимые, οἷς которым - ζόφος мрак τοῦ - σκότους тьмы τετήρηται. сохранён.

2:18 - Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении.

ὑπέρογκα Надменно γὰρ же ματαιότητος (от) пустоты φθεγγόμενοι произнося δελεάζουσιν приманивают ἐν - ἐπιθυμίαις пожеланиями σαρκὸς плоти ⸂ἀσελγείαις⸃ беспутным образом жизни τοὺς - ⸂ὀλίγως⸃ немного ⸂ἀποφεύγοντας⸃ ускользающих τοὺς - ἐν в πλάνῃ обмане ἀναστρεφομένους, находящихся,

2:19 - Обещают им свободу, будучи сами рабы тления; ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.

ἐλευθερίαν свободу αὐτοῖς им ἐπαγγελλόμενοι, обещая, αὐτοὶ сами δοῦλοι рабы ⸂ὑπάρχοντες⸃ пребывающие τῆς - φθορᾶς· растления; кем γάρ ведь τις кто ἥττηται, побеждён, τούτῳ тому δεδούλωται. порабощён.

2:20 - Ибо если, избегнув скверн мира чрез познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.

εἰ Если γὰρ же ἀποφυγόντες избегнув τὰ - μιάσματα мерзостей τοῦ - κόσμου мира ἐν в ἐπιγνώσει познании τοῦ - ⸂κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего καὶ и σωτῆρος⸃ Спасителя ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τούτοις этим δὲ же πάλιν опять ἐμπλακέντες запутавшись ἡττῶνται, побеждаются, γέγονεν сделалось αὐτοῖς им τὰ - ἔσχατα последнее χείρονα хуже τῶν - πρώτων. первого.

2:21 - Лучше бы им не познать пути правды, нежели, познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди.

κρεῖττον Лучше γὰρ ведь ἦν было αὐτοῖς им μὴ не ⸂ἐπεγνωκέναι⸃ познать τὴν - ὁδὸν путь τῆς - δικαιοσύνης праведности чем ἐπιγνοῦσιν познавшим ⸂ὑποστρέψαι возвратиться ἐκ⸃ от τῆς - παραδοθείσης переданной αὐτοῖς им ἁγίας святой ἐντολῆς. заповеди.

2:22 - Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и: вымытая свинья идет валяться в грязи.

συμβέβηκεν Произошло αὐτοῖς им τὸ то, что τῆς - ἀληθοῦς верна ⸂παροιμίας⸃· пословица: Κύων Пёс ἐπιστρέψας вернувшийся ἐπὶ на τὸ - ἴδιον собственную ἐξέραμα, блевотину, καί, и, ῟Υς Свинья λουσαμένη омывшись εἰς на ⸂κυλισμὸν⸃ валяние βορβόρου. (среди) нечистоты.

Открыть окно