Библия Biblezoom Cloud / 1 Петра 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были,

‛Ομοίως Подобно αἱ - γυναῖκες жёны ὑποτασσόμεναι подчиняясь τοῖς - ἰδίοις своим ἀνδράσιν, мужьям, ἵνα чтобы καὶ и εἴ если τινες некоторые ἀπειθοῦσιν не покоряются το λόγῳ слову διὰ через τῆς - τῶν - γυναικῶν жён ἀναστροφῆς поведение ἄνευ без λόγου сло́ва κερδηθήσονται будут приобретены

3:2 - когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие.

⸂ἐποπτεύσαντες⸃ увидев τὴν - ἐν в φόβῳ страхе ἁγνὴν чистое ἀναστροφὴν поведение ὑμῶν. ваше.

3:3 - Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде,

ὧν Которых ἔστω пусть будет οὐχ не - ἔξωθεν внешнее ἐμπλοκῆς плетения τριχῶν волос καὶ и περιθέσεως облачения χρυσίων (в) золото или ἐνδύσεως одевания ἱματίων одежд κόσμος, украшение,

3:4 - но сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом.

ἀλλ᾿ но - κρυπτὸς тайный τῆς - καρδίας се́рдца ἄνθρωπος человек ἐν в το ἀφθάρτῳ нетленном τοῦ - πραέως кроткого καὶ и ἡσυχίου молчаливого πνεύματος, духа, что ἐστιν есть ἐνώπιον перед лицом τοῦ - θεοῦ Бога πολυτελές. драгоценно.

3:5 - Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям.

οὕτως Так γάρ же ποτε когда-то καὶ и αἱ - ἅγιαι святые γυναῖκες жёны αἱ - ἐλπίζουσαι надеющиеся ⸂εἰς на θεὸν⸃ Бога ἐκόσμουν украшали ἑαυτάς, себя, ὑποτασσόμεναι подчиняясь τοῖς - ἰδίοις своим ἀνδράσιν, мужьям,

3:6 - Так Сарра повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы — дети ее, если делаете добро и не смущаетесь ни от какого страха.

ὡς как Σάρρα Сарра ⸂ὑπήκουσεν стала послушна το ᾿Αβραάμ⸃, Аврааму, κύριον господином αὐτὸν его καλοῦσα· называя; ἧς которой ἐγενήθητε вы были рождены τέκνα дети ἀγαθοποιοῦσαι делая добро καὶ и μὴ не φοβούμεναι боясь μηδεμίαν никакого πτόησιν. страха.

3:7 - Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.

Οἱ - ἄνδρες Мужья ὁμοίως, так же, ⸂συνοικοῦντες живущие вместе κατὰ по γνῶσιν⸃ знанию ὡς как ἀσθενεστέρῳ слабейшему σκεύει сосуду Οἱ - γυναικείῳ женскому ἀπονέμοντες воздавая τιμήν, уважение, ὡς как καὶ и ⸂συγκληρονόμοις⸃ сонаследницам ⸂χάριτος благодати ζωῆς⸃, жизни, εἰς для τὸ того μὴ чтобы не ἐγκόπτεσθαι препятствовать ⸂τὰς - προσευχὰς⸃ молитвам ὑμῶν. вашим.

3:8 - Наконец будьте все единомысленны, сострадательны, братолюбивы, милосерды, дружелюбны, смиренномудры;

Τὸ - δὲ И τέλος наконец πάντες все ὁμόφρονες, единодушны, συμπαθεῖς, сострадательны, φιλάδελφοι, братолюбивы, εὔσπλαγχνοι, милосердны, ταπεινόφρονες, смиренномысленны,

3:9 - не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство; напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение.

μὴ не ἀποδιδόντες воздавая κακὸν зло ἀντὶ за κακοῦ зло или λοιδορίαν ругательство ἀντὶ за λοιδορίας, ругательство, τοὐναντίον напротив δὲ же εὐλογοῦντες, благословляя, ὅτι что εἰς на τοῦτο это ἐκλήθητε вы были призваны ἵνα чтобы εὐλογίαν благословение κληρονομήσητε. вы унаследовали.

3:10 - Ибо, кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживай язык свой от зла и уста свои от лукавых речей;

- γὰρ Ведь θέλων желающий ζωὴν жизнь ἀγαπᾶν любить καὶ и ἰδεῖν увидеть ἡμέρας дни ἀγαθὰς добрые παυσάτω пусть удержит τὴν - γλῶσσαν язык ἀπὸ от κακοῦ зла καὶ и χείλη губы - μὴ чтобы не ⸂λαλῆσαι⸃ сказать δόλον, хитрость,

3:11 - уклоняйся от зла и делай добро; ищи мира и стремись к нему,

ἐκκλινάτω пусть уклонится δὲ же ἀπὸ от κακοῦ зла καὶ и ποιησάτω пусть сделает ἀγαθόν, доброе, ζητησάτω пусть ищет εἰρήνην мир καὶ и διωξάτω пусть стремится αὐτήν. (к) нему.

3:12 - потому что очи Господа обращены к праведным и уши Его к молитве их, но лице Господне против делающих зло, (чтобы истребить их с земли).

ὅτι Потому что ὀφθαλμοὶ глаза́ κυρίου Го́спода ἐπὶ на δικαίους праведных καὶ и ὦτα уши αὐτοῦ Его εἰς на δέησιν моление αὐτῶν, их, πρόσωπον лицо δὲ же κυρίου Го́спода ἐπὶ против ποιοῦντας делающих κακά зло

3:13 - И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями доброго?

Καὶ И τίς кто - κακώσων будет притесняющий ὑμᾶς вас ⸂ἐὰν⸃ если τοῦ - ἀγαθοῦ доброго ⸂ζηλωταὶ⸃ ревнители ⸂γένησθε⸃; вы сделались?

3:14 - Но если и страдаете за правду, то вы блаженны; а страха их не бойтесь и не смущайтесь.

ἀλλ᾿ Но εἰ если καὶ и πάσχοιτε страдаете διὰ из-за δικαιοσύνην, праведности, μακάριοι счастливы τὸν - δὲ А φόβον страха αὐτῶν их μὴ не φοβηθῆτε бойтесь μηδὲ и не ταραχθῆτε, смутитесь,

3:15 - Господа Бога святите в сердцах ваших; будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением.

κύριον Го́спода δὲ же τὸν - ⸂Χριστὸν⸃ Христа ἁγιάσατε освяти́те ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν, ваших, ἕτοιμοι готовые ⸂ἀεὶ⸃ всегда πρὸς к ἀπολογίαν ответу παντὶ всякому το αἰτοῦντι просящему ὑμᾶς (у) вас λόγον отчёт περὶ о τῆς которой ἐν в ὑμῖν вас ἐλπίδος, надежде,

3:16 - Имейте добрую совесть, дабы тем, за что злословят вас, как злодеев, были постыжены порицающие ваше доброе житие во Христе.

ἀλλὰ но μετὰ с πραΰτητος кротостью καὶ и φόβου, страхом, συνείδησιν совесть ἔχοντες имеющие ἀγαθήν, добрую, ἵνα чтобы ἐν в чём ⸂καταλαλεῖσθε⸃ подвергаетесь злословию ⸂καταισχυνθῶσιν⸃ были пристыжены οἱ - ἐπηρεάζοντες оскорбляющие ὑμῶν ваше τὴν - ⸂ἀγαθὴν доброе ἐν во Χριστῷ⸃ Христе ἀναστροφήν. поведение.

3:17 - Ибо, если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые;

κρεῖττον Лучше γὰρ же ἀγαθοποιοῦντας, делая добро, εἰ если θέλοι угодно τὸ - θέλημα воле τοῦ - θεοῦ, Бога, πάσχειν страдать нежели κακοποιοῦντας. делая зло.

3:18 - потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умерщвлен по плоти, но ожив духом,

ὅτι Потому что καὶ и Χριστὸς Христос ἅπαξ однажды ⸂περὶ за ἁμαρτιῶν грехи ἔπαθεν⸃, пострадал, δίκαιος праведный ὑπὲρ за ἀδίκων, неправедных, ἵνα чтобы ⸂ὑμᾶς⸃ вас προσαγάγῃ Он привёл к το θεῷ, Богу, θανατωθεὶς умерщвлённый μὲν - σαρκὶ плотью ζῳοποιηθεὶς оживлённый δὲ же πνεύματι· Духом;

3:19 - которым Он и находящимся в темнице духам, сойдя, проповедал,

⸂ἐν в котором καὶ⸃ и τοῖς - ἐν в φυλακῇ заточении ⸂πνεύμασιν⸃ ду́хам πορευθεὶς пойдя ἐκήρυξεν, возвестил,

3:20 - некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению, во дни Ноя, во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды.

ἀπειθήσασίν непокорившимся ποτε когда-то ὅτε когда ἀπεξεδέχετο ожидало - τοῦ - θεοῦ Бога μακροθυμία долготерпение ἐν в ἡμέραις дни Νῶε Ноя κατασκευαζομένης сооружаемого κιβωτοῦ, ковчега, εἰς в ἣν котором ⸂ὀλίγοι⸃, немногие, τοῦτ᾿ это ἔστιν есть ὀκτὼ восемь ψυχαί, душ, διεσώθησαν были спасены δι᾿ через ὕδατος. воду.

3:21 - Так и нас ныне подобное сему образу крещение, не плотской нечистоты омытие, но обещание Богу доброй совести, спасает воскресением Иисуса Христа,

Которое καὶ и ⸂ὑμᾶς⸃ вас ἀντίτυπον сообразно νῦν теперь σῴζει спасает βάπτισμα, омовение, οὐ не σαρκὸς плотской ἀπόθεσις удаление ῥύπου грязи ἀλλὰ но συνειδήσεως совести ἀγαθῆς доброй ἐπερώτημα торжественное обещание εἰς для θεόν, Бога, δι᾿ через ἀναστάσεως воскрешение ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа,

3:22 - Который, восшед на небо, пребывает одесную Бога и Которому покорились Ангелы и Власти и Силы.

ὅς Который ἐστιν находится ἐν - δεξια̣ϋ справа τοῦ - θεοῦ, (от) Бога, πορευθεὶς пойдя εἰς на οὐρανόν, небо, ὑποταγέντων подчинённых αυτο Ему ἀγγέλων ангелов καὶ и ἐξουσιῶν властей καὶ и δυνάμεων. сил.

Открыть окно