Библия Biblezoom Cloud / 1 Петра 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие,

᾿Αποθέμενοι Отложив οὖν итак πᾶσαν всякую κακίαν злобу καὶ и πάντα всякую δόλον хитрость καὶ и ⸂ὑποκρίσεις⸃ притворства καὶ и ⸂φθόνους⸃ зависти καὶ и ⸂πάσας всякие καταλαλιάς⸃, злословия,

2:2 - как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение;

ὡς как ἀρτιγέννητα новорождённые βρέφη младенцы τὸ - λογικὸν словесное ἄδολον правдивое γάλα молоко ἐπιποθήσατε, возжелайте, ἵνα чтобы ἐν в αυτο нём αὐξηθῆτε вы были выращены εἰς во σωτηρίαν, спасение,

2:3 - ибо вы вкусили, что благ Господь.

⸂εἰ⸃ если ἐγεύσασθε вы вкусили ὅτι что ⸂χρηστὸς⸃ справедлив - κύριος. Господь.

2:4 - Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному,

πρὸς К ὃν Которому προσερχόμενοι, приходя, λίθον камню ζῶντα, живому, ⸂ὑπὸ - ἀνθρώπων⸃ людьми μὲν же ἀποδεδοκιμασμένον отверженному παρὰ у δὲ же θεῷ Бога ἐκλεκτὸν избранному ἔντιμον, драгоценному,

2:5 - и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.

καὶ и αὐτοὶ сами ὡς как λίθοι камни ζῶντες живые ⸂οἰκοδομεῖσθε⸃ стройте οἶκος дом πνευματικὸς духовный εἰς в ἱεράτευμα священство ἅγιον, святое, ἀνενέγκαι (чтобы) возносить πνευματικὰς духовные θυσίας жертвы εὐπροσδέκτους благоприятные τῷ - θεῷ Богу διὰ через ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

2:6 - Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится.

διότι Потому что περιέχει содержит ⸂ἐν в γραφῇ⸃· Писании: ᾿Ιδοὺ Вот τίθημι кладу ἐν в Σιὼν Сионе λίθον камень ἀκρογωνιαῖον краеугольный ἐκλεκτὸν избранный ἔντιμον, драгоценный, καὶ и - πιστεύων верующий ἐπ᾿ в αυτο Него οὐ нет μὴ не καταισχυνθῇ. будет пристыжен.

2:7 - Итак Он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень претыкания и камень соблазна,

ὑμῖν Вам οὖν же - τιμὴ честь τοῖς - πιστεύουσιν· верующим; ⸂ἀπιστοῦσιν⸃ неверующим δὲ же ⸂λίθος⸃ камень ὃν который ἀπεδοκίμασαν отвергли οἱ - οἰκοδομοῦντες строящие дом οὗτος этот ἐγενήθη сделался εἰς во κεφαλὴν главе γωνίας угла

2:8 - о который они претыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены.

καὶ и λίθος камень προσκόμματος препятствия καὶ и πέτρα скала σκανδάλου· соблазна; οἳ которые προσκόπτουσιν спотыкаются το λόγῳ Слову ⸂ἀπειθοῦντες⸃, непокоряющиеся, εἰς на ⸂ὃ⸃ что καὶ и ἐτέθησαν. были они оставлены.

2:9 - Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет;

‛Υμεῖς Вы δὲ же γένος род ἐκλεκτόν, избранный, βασίλειον царское ἱεράτευμα, священство, ἔθνος общество ἅγιον, святое, λαὸς народ εἰς для περιποίησιν, спасения, ὅπως чтобы τὰς - ἀρετὰς совершенства ἐξαγγείλητε вы возвестили τοῦ - ἐκ от σκότους тьмы ὑμᾶς вас καλέσαντος Призвавшего εἰς в τὸ - θαυμαστὸν удивительный αὐτοῦ Его φῶς· свет;

2:10 - некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне помилованы.

οἵ которые ποτε когда-то οὐ не λαὸς народ νῦν ныне δὲ же λαὸς народ θεοῦ, Бога, οἱ - οὐκ не ἠλεημένοι помилованные νῦν ныне δὲ же ἐλεηθέντες. помилованные.

2:11 - Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу,

᾿Αγαπητοί, Возлюбленные, παρακαλῶ прошу ὡς как παροίκους поселенцев καὶ и παρεπιδήμους пришельцев ⸂ἀπέχεσθαι⸃ удерживаться τῶν - σαρκικῶν плотских ἐπιθυμιῶν, желаний, αἵτινες тех, которые στρατεύονται сражаются κατὰ против τῆς - ψυχῆς· души;

2:12 - и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения.

τὴν - ἀναστροφὴν поведение ὑμῶν ваше ἐν у τοῖς - ἔθνεσιν язычников ἔχοντες имеющие καλήν, хорошее, ἵνα, чтобы, ἐν в котором ⸂καταλαλοῦσιν⸃ злословят ὑμῶν вас ὡς как κακοποιῶν, злодеев, ἐκ из τῶν - καλῶν хороших ἔργων дел ⸂ἐποπτεύοντες⸃ рассматривающие δοξάσωσιν они прославили τὴν - θεὸν Бога ἐν у ἡμέρᾳ день ἐπισκοπῆς. посещения.

2:13 - Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти,

‛Υποτάγητε Будьте подчинены πάσῃ всякому ⸂ἀνθρωπίνῃ человеческому κτίσει⸃ основанию διὰ через τὸν - κύριον· Го́спода; εἴτε и если βασιλεῖ царю ὡς как ὑπερέχοντι, преобладающему,

2:14 - правителям ли, как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, —

εἴτε и если ἡγεμόσιν правителям ὡς как δι᾿ через αὐτοῦ Него πεμπομένοις посылаемым εἰς в ἐκδίκησιν наказание κακοποιῶν злодеев ἔπαινον (в) похвалу δὲ же ἀγαθοποιῶν· делающих добро;

2:15 - ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, —

ὅτι потому что οὕτως такая ἐστὶν есть τὸ - θέλημα воля τοῦ - θεοῦ, Бога, ἀγαθοποιοῦντας делая добро φιμοῦν заставлять молчать τὴν - τῶν - ἀφρόνων неразумных ἀνθρώπων людей ⸂ἀγνωσίαν⸃· невежество;

2:16 - как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии.

ὡς как ἐλεύθεροι, свободные, καὶ и μὴ не ὡς как ἐπικάλυμμα прикрытие ἔχοντες имеющие τῆς - κακίας зла τὴν - ἐλευθερίαν, свободу, ἀλλ᾿ но ὡς как θεοῦ Бога δοῦλοι. рабы.

2:17 - Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите.

πάντας Всех τιμήσατε, уважайте, τὴν - ἀδελφότητα братство ⸂ἀγαπᾶτε⸃, люби́те, τὸν - θεὸν Бога φοβεῖσθε, бойтесь, τὸν - βασιλέα царя τιμᾶτε. уважайте.

2:18 - Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым.

Οἱ - οἰκέται Слу́ги ὑποτασσόμενοι подчиняясь ἐν во παντὶ всяком φόβῳ страхе τοῖς - δεσπόταις хозяевам οὐ не μόνον только Οἱ - ἀγαθοῖς добрым καὶ и ἐπιεικέσιν снисходительным ἀλλὰ но καὶ и τοῖς - σκολιοῖς. неправым.

2:19 - Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо.

τοῦτο Это γὰρ ведь χάρις благодать εἰ если διὰ через συνείδησιν совесть ⸂θεοῦ⸃ (для) Бога ὑποφέρει переносит τις кто λύπας скорби πάσχων страдая ἀδίκως. несправедливо.

2:20 - Ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу.

ποῖον Какая γὰρ же κλέος слава εἰ если ἁμαρτάνοντες согрешая ⸂καὶ а затем κολαφιζόμενοι⸃ избиваемые по щекам ⸂ὑπομενεῖτε⸃; будете терпеть? ἀλλ᾿ Но εἰ если ἀγαθοποιοῦντες делая добро καὶ и πάσχοντες страдая ⸂ὑπομενεῖτε⸃, будете терпеть, τοῦτο это χάρις благодать παρὰ у θεῷ. Бога.

2:21 - Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его.

εἰς На τοῦτο это γὰρ ведь ἐκλήθητε, вы были призваны, ὅτι потому что καὶ и Χριστὸς Христос ⸂ἔπαθεν⸃ пострадал ⸂ὑπὲρ⸃ за ⸂ὑμῶν⸃, вас, ὑμῖν вам ⸂ὑπολιμπάνων⸃ оставляя ὑπογραμμὸν пример ἵνα чтобы ἐπακολουθήσητε вы пошли по τοῖς - ἴχνεσιν следам αὐτοῦ· Его;

2:22 - Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его.

ὃς Он ἁμαρτίαν грех οὐκ не ἐποίησεν сделал οὐδὲ и не εὑρέθη найдена δόλος хитрость ἐν в το στόματι речи αὐτοῦ· Его;

2:23 - Будучи злословим, Он не злословил взаимно; страдая, не угрожал, но предавал то Судии Праведному.

ὃς Он λοιδορούμενος ругаемый οὐκ не ἀντελοιδόρει, ругал в ответ, πάσχων страдая οὐκ не ἠπείλει, угрожал, παρεδίδου передавал ⸂δὲ⸃ же το κρίνοντι Судящему δικαίως· справедливо;

2:24 - Он грехи наши Сам вознес телом Своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды: ранами Его вы исцелились.

ὃς Он τὰς - ἁμαρτίας грехи ⸂ἡμῶν⸃ наши αὐτὸς Сам ἀνήνεγκεν вознёс ἐν - τὸ - σώματι телом αὐτοῦ Своим ἐπὶ на τὸ - ξύλον, дерево, ἵνα чтобы ταῖς - ἁμαρτίαις (от) грехов ἀπογενόμενοι избавившись τῇ - δικαιοσύνῃ праведно ⸂ζήσωμεν⸃· мы начали жить; ὃς Он τὰς - μώλωπι раной ⸂ἰάθητε⸃. вы были исцелены.

2:25 - Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и Блюстителю душ ваших.

ἦτε Вы были γὰρ ведь ὡς как ⸂πρόβατα о́вцы πλανώμενοι⸃, блуждающие, ἀλλὰ но ἐπεστράφητε вы были обращены νῦν ныне ἐπὶ к τὸν - ποιμένα Пастуху καὶ и ἐπίσκοπον Блюстителю τῶν - ψυχῶν душ ⸂ὑμῶν⸃. ваших.

Открыть окно