Библия Biblezoom Cloud / 1 Петра 1 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


1:1 - Петр, Апостол Иисуса Христа, пришельцам, рассеянным в Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и Вифинии, избранным,

Πέτρος Пётр ἀπόστολος посланник ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ἐκλεκτοῖς избранным παρεπιδήμοις пришельцам διασπορᾶς рассеяния Πόντου, Понта, Γαλατίας, Галатии, Καππαδοκίας, Кападокии, ᾿Ασίας, Азии, καὶ и Βιθυνίας, Вифинии,

1:2 - по предведению Бога Отца, при освящении от Духа, к послушанию и окроплению Кровию Иисуса Христа: благодать вам и мир да умножится.

κατὰ по πρόγνωσιν предвидению θεοῦ Бога πατρός, Отца, ἐν в ἁγιασμῷ освящении πνεύματος, Духа, εἰς в ὑπακοὴν послушание καὶ и ῥαντισμὸν окропление αἵματος крови ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ· Христа; χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир πληθυνθείη. пусть будет умножен.

1:3 - Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому,

Εὐλογητὸς Благословен - θεὸς Бог καὶ и πατὴρ Отец τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, - κατὰ по τὸ - πολὺ большой αὐτοῦ Своей ἔλεος милости ἀναγεννήσας возродивший ἡμᾶς нас εἰς для ἐλπίδα надежды ζῶσαν живой δι᾿ через ἀναστάσεως воскрешение ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ἐκ из νεκρῶν, мёртвых,

1:4 - к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небесах для вас,

εἰς для κληρονομίαν наследства ἄφθαρτον неуничтожаемого καὶ и ἀμίαντον чистого καὶ и ἀμάραντον, неувядаемого, τετηρημένην сохранённого ⸂ἐν в οὐρανοῖς⸃ небесах εἰς для ⸂ὑμᾶς⸃ вас

1:5 - силою Божиею через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время.

τοὺς - ἐν в δυνάμει могуществе θεοῦ Бога φρουρουμένους сберегаемых διὰ через πίστεως веру εἰς для σωτηρίαν спасения ἑτοίμην готового ἀποκαλυφθῆναι быть открытым ἐν во καιρῷ время ἐσχάτῳ. последнее.

1:6 - О сем радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от различных искушений,

⸂ἐν В котором ἀγαλλιᾶσθε,⸃ радуетесь, ὀλίγον немного ἄρτι сейчас εἰ если δέον надлежащее ἐστὶν есть ⸂λυπηθέντες⸃ стеснённые ἐν в ⸂ποικίλοις⸃ различных πειρασμοῖς, испытаниях,

1:7 - дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явление Иисуса Христа,

ἵνα чтобы τὸ - ⸂δοκίμιον⸃ испытание ὑμῶν вашей τῆς - πίστεως веры πολυτιμότερον драгоценнее ⸂χρυσίου⸃ золота τοῦ - ἀπολλυμένου, гибнущего, ⸂διὰ через πυρὸς огонь δὲ⸃ же δοκιμαζομένου, испытываемого, εὑρεθῇ найдена εἰς в ἔπαινον похвале καὶ и ⸂δόξαν славе καὶ и τιμὴν⸃ чести ἐν в ἀποκαλύψει откровении ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

1:8 - Которого, не видев, любите, и Которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченною и преславною,

ὃν Которого οὐκ не ⸂ἰδόντες⸃ увидев ἀγαπᾶτε, вы лю́бите, εἰς в ὃν Которого ἄρτι сейчас μὴ не ὁρῶντες видя πιστεύοντες веруя δὲ же ⸂ἀγαλλιᾶσθε⸃ радуетесь χαρα̣ϋ радостью ἀνεκλαλήτῳ неизречённой καὶ и δεδοξασμένῃ, исполненной славы,

1:9 - достигая наконец верою вашею спасения душ.

κομιζόμενοι получая τὸ - τέλος наконец τῆς - πίστεως (от) веры ὑμῶν вашей σωτηρίαν спасение ψυχῶν. душ.

1:10 - К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати,

Περὶ О ἧς котором σωτηρίας спасении ἐξεζήτησαν произвели изыскания καὶ и ἐξηραύνησαν произвели исследования προφῆται пророки οἱ - περὶ о τῆς которой εἰς для ὑμᾶς вас χάριτος благодати προφητεύσαντες, произнёсшие пророчества,

1:11 - исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу.

ἐραυνῶντες исследуя εἰς на τίνα кого или ποῖον какое καιρὸν время ⸂ἐδήλου указывал τὸ⸃ - ἐν в αὐτοῖς них πνεῦμα Дух Χριστοῦ Христа ⸂προμαρτυρόμενον⸃ прежде свидетельствующий τὰ - εἰς в отношении Χριστὸν Христа παθήματα страданий καὶ и τὰς которые μετὰ после ταῦτα этих δόξας· ожидания;

1:12 - Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть Ангелы.

οἷς которым ἀπεκαλύφθη было открыто ὅτι что ⸂οὐχ не ἑαυτοῖς себе самим ὑμῖν вам δὲ⸃ же διηκόνουν служили αὐτά, эти, которые νῦν ныне ἀνηγγέλη возвещены ὑμῖν вам διὰ через τῶν - εὐαγγελισαμένων благовествовавших ὑμᾶς вам ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ Святом ἀποσταλέντι посланном ἀπ᾿ с οὐρανοῦ, неба, εἰς в которые ἐπιθυμοῦσιν желают ἄγγελοι ангелы παρακύψαι. заглянуть.

1:13 - Посему, [возлюбленные,] препоясав чресла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа.

Διὸ Потому ἀναζωσάμενοι опоясав τὰς - ὀσφύας бока τῆς - διανοίας разума ὑμῶν, вашего, νήφοντες, пребывая трезвыми, τελείως совершенно ἐλπίσατε понадейтесь ἐπὶ на τὴν - φερομένην подаваемую ὑμῖν вам χάριν благодать ἐν в ἀποκαλύψει откровении ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

1:14 - Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем,

ὡς Как τέκνα дети ὑπακοῆς, послушания, μὴ не συσχηματιζόμενοι сообразуясь ταῖς - πρότερον прежде ἐν в τῇ - ἀγνοίᾳ незнании ὑμῶν вашем ἐπιθυμίαις, страстям,

1:15 - но, по примеру призвавшего вас Святаго, и сами будьте святы во всех поступках.

ἀλλὰ но κατὰ согласно τὸν - καλέσαντα призвавшего ὑμᾶς вас ἅγιον Святого καὶ и αὐτοὶ сами ἅγιοι святы ἐν во πάσῃ всём ἀναστροφῇ поведении γενήθητε, станьте,

1:16 - Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят.

⸂διότι потому что γέγραπται⸃ написано ὅτι что ῞Αγιοι Святы ⸂ἔσεσθε⸃, будьте, ⸂ὅτι⸃ потому что ἐγὼ Я ἅγιος свят εἰμι. есть.

1:17 - И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего,

Καὶ И εἰ если πατέρα Отцом ⸂ἐπικαλεῖσθε⸃ называете τὸν - ἀπροσωπολήμπτως беспристрастно κρίνοντα судящего κατὰ согласно τὸ - ἑκάστου каждого ἔργον, дела, ἐν в φόβῳ страхе τὸν - τῆς - παροικίας странствования ὑμῶν вашего χρόνον время ἀναστράφητε, пребывайте,

1:18 - зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов,

εἰδότες зная ὅτι что οὐ не φθαρτοῖς, тленными, ἀργυρίῳ серебром или χρυσίῳ золотом ἐλυτρώθητε вы были выкуплены ἐκ от τῆς - ματαίας бесполезного ὑμῶν вашего ἀναστροφῆς образа жизни πατροπαραδότου, переданного от отцов,

1:19 - но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца,

ἀλλὰ но τιμίῳ драгоценной αἵματι кровью ὡς как ἀμνοῦ Ягнёнка ἀμώμου безупречного καὶ и ἀσπίλου непорочного Χριστοῦ, Христа,

1:20 - предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас,

προεγνωσμένου предусмотренного μὲν же πρὸ прежде καταβολῆς основания κόσμου, мира, φανερωθέντος явленного δὲ же ἐπ᾿ в ⸂ἐσχάτου конце τῶν - χρόνων⸃ времён δι᾿ ради ὑμᾶς вас

1:21 - уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога.

τοὺς - δι᾿ через αὐτοῦ Него ⸂πιστοὺς⸃ верных εἰς для θεὸν Бога τὸν - ἐγείραντα воскресившего αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν мёртвых καὶ и δόξαν славу αυτο Ему δόντα, давшего, ὥστε так чтобы τοὺς - πίστιν вера ὑμῶν ваша καὶ и ἐλπίδα надежда εἶναι быть εἰς на θεόν. Бога.

1:22 - Послушанием истине чрез Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца,

Τὰς - ψυχὰς Ду́ши ὑμῶν ваши ἡγνικότες очистив ἐν в τῇ - ὑπακοῇ послушание τῆς - ἀληθείας истине εἰς для φιλαδελφίαν братолюбия ἀνυπόκριτον, нелицемерного, ἐκ от ⸂καθαρᾶς чистого καρδίας⸃ се́рдца ἀλλήλους друг друга ἀγαπήσατε полюби́те ἐκτενῶς, усердно,

1:23 - как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от слова Божия, живаго и пребывающего вовек.

ἀναγεγεννημένοι возрождённые οὐκ не ἐκ от ⸂σπορᾶς⸃ семени φθαρτῆς тленного ἀλλὰ но ἀφθάρτου, бессмертного, διὰ через λόγου Слово ζῶντος живущего θεοῦ Бога καὶ и μένοντος пребывающего

1:24 - Ибо всякая плоть — как трава, и всякая слава человеческая — как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал;

⸂διότι⸃ Потому что πᾶσα всякая σὰρξ плоть ὡς как χόρτος, трава, καὶ и πᾶσα всякая δόξα слава ⸂αὐτῆς⸃ её ὡς как ἄνθος цветок χόρτου· травы; ἐξηράνθη была засушена - χόρτος, трава, καὶ и τὸ - ἄνθος цвет ἐξέπεσεν· опал;

1:25 - но слово Господне пребывает вовек; а это есть то слово, которое вам проповедано.

τὸ - δὲ а ῥῆμα Слово κυρίου Го́спода μένει остаётся εἰς во τὸν - αἰῶνα. век. τοῦτο Это δέ же ἐστιν есть τὸ - ῥῆμα Слово τὸ - εὐαγγελισθὲν заблаговествованное εἰς для ὑμᾶς. вас.

Открыть окно