Библия Biblezoom Cloud / Иакова 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Братия мои! не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению,

μη Не πολλοι многие διδάσκαλοι учителями γίνεσθε, делайтесь, αδελφοί братья μου, мои, ειδότες знающие ότι что μειζον больший κρίμα приговор λημψόμεθα. получим.

3:2 - ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.

πολλα Во многом γαρ ведь πταίομεν оступаемся άπαντες. все. εί Если τις кто εν в λόγω̣ слове ου не πταίει, оступается, οũτος этот τέλειος совершенный ανήρ, муж, δυνατος способный χαλιναγωγησαι обуздать και и όλον всё το σωμα. тело.

3:3 - Вот, мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их.

ει Если δε же των ίππων лошадей τους χαλινους уздечки εις в τα στόματα рты βάλλομεν вкладываем εις в το πείθεσθαι покоряться αυτους их ημιν, нам, και и όλον всё το σωμα тело αυτων их μετάγομεν. перемещаем.

3:4 - Вот, и корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий;

ιδου Вот και и τα πλοια, корабли, τηλικαũτα столь больши́е όντα сущие και и υπο под ανέμων ветрами σκληρων жестокими ελαυνόμενα, гонимые, μετάγεται перемещаются υπο под ελαχίστου наименьшим πηδαλίου рулём όπου куда η ορμη стремление τοũ ευθύνοντος направляющего βούλεται· хочет;

3:5 - так и язык — небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества зажигает!

ούτως так και и η γλωσσα язык μικρον малый μέλος член εστιν есть και и μεγάλα великое αυχει. дерзает. ’Ιδου Вот ηλίκον сколь малый πũρ огонь ηλίκην сколь большой ύλην лес ανάπτει· зажигает;

3:6 - И язык — огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.

και и η γλωσσα язык πũρ, огонь, ο κόσμος вселенная της αδικίας, неправедности, η γλωσσα язык καθίσταται становится εν в τοις μέλεσιν членах ημων, наших, η σπιλοũσα пятнающий όλον всё το σωμα тело και и φλογίζουσα воспламеняющий τον τροχον круговорот της γενέσεως происхождения και и φλογιζομένη воспламеняемый υπο от η γεέννης. геенны.

3:7 - Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством человеческим,

πασα Любой γαρ ведь φύσις вид θηρίων зверей τε και и πετεινων птиц ερπετων пресмыкающихся τε και и εναλίων морских
[животных]
δαμάζεται укрощается και и δεδάμασται укрощён τη̣ φύσει естеством τη̣ ανθρωπίνη̣· человеческим;

3:8 - а язык укротить никто из людей не может: это — неудержимое зло; он исполнен смертоносного яда.

την δε же γλωσσαν язык ουδεις никто δαμάσαι укротить δύναται может ανθρώπων· людьми; ακατάστατον неустойчивое κακόν, зло, μεστη полный ιοũ яда θανατηφόρου. смертоносного.

3:9 - Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию.

εν В αυτη̣ нём ευλογοũμεν благословляем τον κύριον Го́спода και и πατέρα, Отца, και и εν в αυτη̣ нём καταρώμεθα проклинаем τους ανθρώπους людей τους καθ’ по ομοίωσιν подобию θεοũ Бога γεγονότας· родившихся;

3:10 - Из тех же уст исходит благословение и проклятие: не должно, братия мои, сему так быть.

εκ от τοũ αυτοũ тех же στόματος уст εξέρχεται выходит ευλογία благословение και и κατάρα. проклятие. ου Не χρή, нужно, αδελφοί братья μου, мои, Ταũτα этому ούτως так γίνεσθαι. делаться.

3:11 - Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?

μήτι Ведь не η πηγη источник εκ от της αυτης того же οπης отверстия βρύει изливает το γλυκυ сладкое και и το πικρόν; горькое?

3:12 - Не может, братия мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду.

μη Не δύναται, может, αδελφοί братья μου, мои, συκη смоковница ελαίας оливки ποιησαι сделать η άμπελος виноградная лоза σũκα; инжир? ούτε И не αλυκον солёная γλυκυ сладкую ποιησαι сделать ύδωρ. воду.

3:13 - Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрою кротостью.

τίς Кто σοφος мудр και и επιστήμων сведущ εν в υμιν; вас? δειξάτω Пусть покажет εκ из της καλης хорошего αναστροφης поведения τα έργα дела́ αυτοũ его εν в πραΰτητι кротости σοφίας. мудрости.

3:14 - Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину.

ει Если δε же ζηλον горячность πικρον горькую έχετε имеете και и εριθείαν соперничество εν в τη̣ καρδία̣ сердце υμων, вашем, μη не κατακαυχασθε хвастайтесь και и ψεύδεσθε лгите κατα против της αληθείας. истины.

3:15 - Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская,

ουκ Не έστιν есть αύτη это η σοφία мудрость άνωθεν сверху κατερχομένη, сходящая, αλλα но επίγειος, земная, ψυχική, чувственная, δαιμονιώδης· демоническая;

3:16 - ибо где зависть и сварливость, там неустройство и всё худое.

όπου где γαρ ведь ζηλος ревность και и εριθεία, соперничество, εκει там ακαταστασία неустойчивость και и παν всякое φαũλον дурное πραγμα. дело.

3:17 - Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна.

η δε Же άνωθεν сверху σοφία мудрость πρωτον сначала μέν ведь αγνή чистая εστιν, есть, έπειτα затем ειρηνική, мирная, επιεικής, снисходительная, ευπειθής, покорная, μεστη полная ελέους милости και и καρπων плодов αγαθων, добрых, αδιάκριτος, чуждая разделениям, ανυπόκριτος· нелицемерная;

3:18 - Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир.

καρπος плод δε же δικαιοσύνης праведности εν в ειρήνη̣ мире σπείρεται сеется τοις ποιοũσιν делающим ειρήνην. мир.

Открыть окно