Библия Biblezoom Cloud / Деяния 9 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


9:1 - Савл же, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику

‛Ο - δὲ Однако Σαῦλος, Саул, ἔτι ещё ἐμπνέων дыша ἀπειλῆς угрозой καὶ и φόνου убийством εἰς на τοὺς - μαθητὰς учеников τοῦ - κυρίου, Го́спода, προσελθὼν подойдя к ‛Ο - ἀρχιερεῖ первосвященнику

9:2 - и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы, кого найдет последующих сему учению, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим.

ᾐτήσατο попросил παρ᾿ от αὐτοῦ него ἐπιστολὰς пи́сьма εἰς в Δαμασκὸν Дамаск πρὸς к τὰς - συναγωγάς, собраниям, ὅπως чтобы ἐάν если τινας кого-нибудь εὕρῃ найдёт ⸂τῆς этого ὁδοῦ пути ὄντας⸃, принадлежащих, ἄνδρας мужчин τε - καὶ и γυναῖκας, женщин, δεδεμένους связанных ἀγάγῃ привёл бы εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ. Иерусалим.

9:3 - Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно осиял его свет с неба.

ἐν Во время δὲ же το πορεύεσθαι похода ἐγένετο случилось αὐτὸν ему ἐγγίζειν приближаться τῇ - Δαμασκῷ, (к) Дамаску, ἐξαίφνης внезапно τε - αὐτὸν ему περιήστραψεν осиял φῶς свет ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ, неба,

9:4 - Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: Савл, Савл! что ты гонишь Меня?

καὶ и πεσὼν павши ἐπὶ на τὴν - γῆν землю ἤκουσεν он услышал φωνὴν голос λέγουσαν говорящий αὐτῷ· ему: Σαοὺλ Саул Σαούλ, Саул, τί что με Меня διώκεις; преследуешь?

9:5 - Он сказал: кто Ты, Господи? Господь же сказал: Я Иисус, Которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна.

εἶπεν Он сказал δέ· же: Τίς Кто εἶ, Ты есть, κύριε; Господи? Он δέ· же: ᾿Εγώ Я εἰμι есть ᾿Ιησοῦς Иисус ὃν Которого σὺ ты διώκεις· преследуешь;

9:6 - Он в трепете и ужасе сказал: Господи! что повелишь мне делать? и Господь сказал ему: встань и иди в город; и сказано будет тебе, что тебе надобно делать.

ἀλλὰ но ἀνάστηθι встань καὶ и εἴσελθε войди εἰς в τὴν - πόλιν, город, καὶ и λαληθήσεταί будет сказано σοι тебе ⸂ὅ то, τί⸃ что σε тебе δεῖ надлежит ποιεῖν. делать.

9:7 - Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя.

οἱ - δὲ И вот ἄνδρες мужчины οἱ - συνοδεύοντες сопутствующие αυτο ему εἱστήκεισαν стали ἐνεοί, онемев, ἀκούοντες (не) слыша μὲν однако οἱ - φωνῆς голоса μηδένα никакого, δὲ И вот θεωροῦντες. видящие.

9:8 - Савл встал с земли, и с открытыми глазами никого не видел. И повели его за руки, и привели в Дамаск.

ἠγέρθη Был поднят δὲ же Σαῦλος Саул ἀπὸ с τῆς - γῆς, земли́, ἀνεῳγμένων открывая δὲ же τῶν - ὀφθαλμῶν глаза αὐτοῦ свои ⸂οὐδὲν⸃ ничего не ἔβλεπεν· видел; χειραγωγοῦντες ведущие за ру́ки δὲ же αὐτὸν его εἰσήγαγον ввели εἰς в Δαμασκόν. Дамаск.

9:9 - И три дня он не видел, и не ел, и не пил.

καὶ И ἦν был он ἡμέρας дня τρεῖς три μὴ не βλέπων, видящий, καὶ и οὐκ не ἔφαγεν стал есть οὐδὲ и не ἔπιεν. стал пить.

9:10 - В Дамаске был один ученик, именем Анания; и Господь в видении сказал ему: Анания! Он сказал: я, Господи.

῏Ην Был δέ же τις некоторый μαθητὴς ученик ἐν в Δαμασκῷ Дамаске ὀνόματι именем ‛Ανανίας, Анания, καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к αὐτὸν нему ἐν в ὁράματι виде́нии ⸰ὁ⸰ - κύριος, Господь, ‛Ανανία. Анания. Он δὲ же εἶπεν· сказал: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγώ, я, κύριε. Господи.

9:11 - Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую Прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина, по имени Савла; он теперь молится,

- δὲ А κύριος Господь πρὸς к αὐτόν· нему: ⸂᾿Αναστὰς⸃ Встав πορεύθητι отправься ἐπὶ на τὴν - ῥύμην улицу τὴν - καλουμένην называемую Εὐθεῖαν Прямая καὶ и ζήτησον поищи ἐν в οἰκίᾳ доме ᾿Ιούδα Иуды Σαῦλον Саула ὀνόματι именем Ταρσέα· Тарсянина; ἰδοὺ вот γὰρ же προσεύχεται, он молится,

9:12 - и видел в видении мужа, именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел.

καὶ и εἶδεν увидел ⸂ἄνδρα мужа ἐν в ὁράματι⸃ виде́нии ‛Ανανίαν Ананию ὀνόματι именем εἰσελθόντα вошедшего καὶ и ἐπιθέντα возложившего αυτο
[на]
него
⸂τὰς - χεῖρας⸃ ру́ки ὅπως чтобы ἀναβλέψῃ. он прозрел.

9:13 - Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме;

ἀπεκρίθη Ответил δὲ же ‛Ανανίας· Анания: Κύριε, Господи, ⸂ἤκουσα⸃ я услышал ἀπὸ от πολλῶν многих περὶ за τοῦ - ἀνδρὸς мужа τούτου, этого, ὅσα сколько κακὰ зла τοῖς - ἁγίοις святым σου Твоим ἐποίησεν он сделал ἐν в ᾿Ιερουσαλήμ· Иерусалиме;

9:14 - и здесь имеет от первосвященников власть вязать всех, призывающих имя Твое.

καὶ и ὧδε здесь ἔχει имеет ἐξουσίαν власть παρὰ от τῶν - ἀρχιερέων первосвященников δῆσαι связать πάντας всех τοὺς - ἐπικαλουμένους призывающих τὸ - ὄνομά имя σου. Твоё.

9:15 - Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами Израилевыми.

εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к αὐτὸν нему - κύριος· Господь: Πορεύου, Иди, ὅτι потому что σκεῦος сосуд ἐκλογῆς избранный ἐστίν есть μοι Мне οὗτος этот τοῦ - βαστάσαι (чтобы) прославить τὸ - ὄνομά имя μου Моё ἐνώπιον перед лицом ἐθνῶν народов τε - καὶ и βασιλέων царей υἱῶν сыновей τε - ᾿Ισραήλ· Израиля;

9:16 - И Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое.

ἐγὼ Я γὰρ же ὑποδείξω покажу αυτο ему ὅσα сколько δεῖ надлежит αὐτὸν самого ὑπὲρ за τοῦ - ὀνόματός имя μου Моё παθεῖν. претерпеть.

9:17 - Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Святаго Духа.

᾿Απῆλθεν Ушёл δὲ же ‛Ανανίας Анания καὶ и εἰσῆλθεν вошёл εἰς в τὴν - οἰκίαν, дом, καὶ и ἐπιθεὶς возложив ἐπ᾿ на αὐτὸν него τὰς - χεῖρας ру́ки εἶπεν· сказал: Σαοὺλ Саул ἀδελφέ, брат, - κύριος Господь ἀπέσταλκέν послал με, меня, ⸰᾿Ιησοῦς⸰ Иисус - ὀφθείς явленный σοι тебе ἐν в τῇ - ὁδῷ пути которым ἤρχου, ты приходил, ὅπως чтобы ἀναβλέψῃς ты прозрел καὶ и πλησθῇς был исполнен πνεύματος Духа ἁγίου. Святого.

9:18 - И тотчас как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав, крестился,

καὶ И εὐθέως тотчас ἀπέπεσαν отпали ⸂αὐτοῦ его ἀπὸ от τῶν - ὀφθαλμῶν⸃ глаз ⸂ὡς⸃ как λεπίδες, чешуйки, ἀνέβλεψέν он прозрел τε - καὶ и ἀναστὰς встав ἐβαπτίσθη, был окроплён,

9:19 - и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с учениками в Дамаске.

καὶ и λαβὼν приняв τροφὴν пищу ⸂ἐνίσχυσεν⸃. окреп. ᾿Εγένετο Он оказался δὲ же μετὰ среди τῶν некоторых ἐν в Δαμασκῷ Дамаске μαθητῶν учеников ἡμέρας дней ⸂τινάς⸃, несколько,

9:20 - И тотчас стал проповедывать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий.

καὶ и εὐθέως тотчас ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях ἐκήρυσσεν возвещал τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть - υἱὸς Сын τοῦ - θεοῦ. Бога.

9:21 - И все слышавшие дивились и говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и вести к первосвященникам.

ἐξίσταντο Изумлялись δὲ же πάντες все ⸰οἱ - ἀκούοντες⸰ слышащие καὶ и ἔλεγον· говорили: Οὐχ Разве не οὗτός этот ἐστιν есть - πορθήσας истреблявший ⸂εἰς⸃ в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме τοὺς - ἐπικαλουμένους призывающих τὸ - ὄνομα имя τοῦτο, это, καὶ и ὧδε сюда εἰς для τοῦτο этого ἐληλύθει он пришёл ἵνα чтобы δεδεμένους связанных αὐτοὺς их ἀγάγῃ привёл ἐπὶ к τοὺς - ἀρχιερεῖς; первосвященникам?

9:22 - А Савл более и более укреплялся и приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что Сей есть Христос.

Σαῦλος Саул δὲ же μᾶλλον более ἐνεδυναμοῦτο укреплялся καὶ и συνέχυννεν приводил в смятение ⸰τοὺς⸰ - ᾿Ιουδαίους Иудеев ⸰τοὺς⸰ - κατοικοῦντας живущих ἐν в Δαμασκῷ, Дамаске, συμβιβάζων доказывая ὅτι что οὗτός Этот ἐστιν есть - Χριστός. Христос.

9:23 - Когда же прошло довольно времени, Иудеи согласились убить его.

‛Ως Как δὲ же ἐπληροῦντο исполнялись ἡμέραι дни ἱκαναί, немалые, συνεβουλεύσαντο договорились οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи ἀνελεῖν убить αὐτόν· его;

9:24 - Но Савл узнал об этом умысле их. А они день и ночь стерегли у ворот, чтобы убить его.

ἐγνώσθη стал известен δὲ же το Σαύλῳ Саулу - ἐπιβουλὴ умысел αὐτῶν. их. παρετηροῦντο Они охраняли δὲ же καὶ и τὰς - πύλας ворота ⸂ἡμέρας днём τε - καὶ и νυκτὸς ночью ὅπως чтобы αὐτὸν его ἀνέλωσιν⸃· убили;

9:25 - Ученики же ночью, взяв его, спустили по стене в корзине.

λαβόντες взяв δὲ же ⸂οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ⸃ его νυκτὸς ночью ⸂διὰ через τοῦ - τείχους стену καθῆκαν спустили αὐτὸν⸃ его χαλάσαντες опустив ἐν в σπυρίδι. корзине.

9:26 - Савл прибыл в Иерусалим и старался пристать к ученикам; но все боялись его, не веря, что он ученик.

Παραγενόμενος Прибыв δὲ же εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим ἐπείραζεν он пытался κολλᾶσθαι присоединиться (к) τοῖς - μαθηταῖς· ученикам; καὶ но πάντες все ἐφοβοῦντο боялись αὐτόν, его, μὴ не πιστεύοντες веря ὅτι что ἐστὶν он есть μαθητής. ученик.

9:27 - Варнава же, взяв его, пришел к Апостолам и рассказал им, как на пути он видел Господа, и что говорил ему Господь, и как он в Дамаске смело проповедывал во имя Иисуса.

Βαρναβᾶς Варнава δὲ же ἐπιλαβόμενος взяв к себе αὐτὸν его ἤγαγεν привёл πρὸς к τοὺς - ἀποστόλους, посланникам, καὶ и διηγήσατο рассказал αὐτοῖς им πῶς как ἐν в τῇ - ὁδῷ пути εἶδεν он увидел ⸰τὸν⸰ - κύριον Го́спода καὶ и ὅτι что ἐλάλησεν Он сказал αὐτῷ, ему, καὶ и πῶς как ἐν в Δαμασκῷ Дамаске ἐπαρρησιάσατο смело говорил ἐν об το ὀνόματι имени ⸂τοῦ - ᾿Ιησοῦ⸃. Иисуса.

9:28 - И пребывал он с ними, входя и исходя, в Иерусалиме, и смело проповедывал во имя Господа Иисуса.

καὶ И ἦν он был μετ᾿ с αὐτῶν ними εἰσπορευόμενος входящий ⸰καὶ и ἐκπορευόμενος⸰ выходящий εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим, παρρησιαζόμενος уверенно высказывающийся ἐν в το ὀνόματι имени τοῦ - κυρίου, Го́спода,

9:29 - Говорил также и состязался с Еллинистами; а они покушались убить его.

ἐλάλει он говорил τε - καὶ и συνεζήτει спорил πρὸς против τοὺς - ⸂‛Ελληνιστάς⸃· Эллинистов; οἱ - δὲ а ἐπεχείρουν они пытались ἀνελεῖν убить αὐτόν. его.

9:30 - Братия, узнав о сем, отправили его в Кесарию и препроводили в Тарс.

ἐπιγνόντες Узнав δὲ же οἱ - ἀδελφοὶ братья κατήγαγον отвели αὐτὸν его εἰς в Καισάρειαν Кесарию καὶ и ἐξαπέστειλαν отослали αὐτὸν его εἰς в Ταρσόν. Тарс.

9:31 - Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа, умножались.

⸂‛Η - μὲν - οὖν Итак ἐκκλησία собрание καθ᾿ по ὅλης всей τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудее καὶ и Γαλιλαίας Галилее καὶ и Σαμαρείας Самарии εἶχεν имело εἰρήνην, мир, οἰκοδομουμένη обустраивающееся καὶ и πορευομένη ходящее ⸂‛Η - φόβῳ страхом τοῦ - κυρίου, Го́спода, καὶ и τῇ - παρακλήσει утешением τοῦ - ἁγίου Святого πνεύματος Духа ἐπληθύνετο.⸃ умножалось.

9:32 - Случилось, что Петр, обходя всех, пришел и к святым, живущим в Лидде.

᾿Εγένετο Случилось δὲ же Πέτρον Петра διερχόμενον проходящего διὰ ради πάντων всех κατελθεῖν прибыть καὶ и πρὸς к τοὺς - ἁγίους святым τοὺς - κατοικοῦντας населяющим ⸂Λύδδα⸃. Лидду.

9:33 - Там нашел он одного человека, именем Энея, который восемь уже лет лежал в постели в расслаблении.

εὗρεν Он нашёл δὲ же ἐκεῖ там ἄνθρωπόν человека τινα некоторого ὀνόματι именем Αἰνέαν Энея ἐξ от ἐτῶν лет ὀκτὼ восьми κατακείμενον лежащего ἐπὶ на κραβάττου, кровати, ὃς который ἦν был παραλελυμένος. парализованный.

9:34 - Петр сказал ему: Эней! исцеляет тебя Иисус Христос; встань с постели твоей. И он тотчас встал.

καὶ И εἶπεν сказал αυτο ему - Πέτρος· Пётр: Αἰνέα, Эней, ἰᾶταί исцеляет σε тебя ⸂᾿Ιησοῦς Иисус Χριστός⸃· Христос; ἀνάστηθι встань καὶ и στρῶσον постели́ σεαυτῷ. тебе самому. καὶ И εὐθέως тотчас ἀνέστη. он встал.

9:35 - И видели его все, живущие в Лидде и в Сароне, которые и обратились к Господу.

καὶ И εἶδαν увидели αὐτὸν его πάντες все οἱ - κατοικοῦντες населяющие ⸂Λύδδα⸃ Лидду καὶ и ⸂τὸν - Σαρῶνα⸃, Сарон, οἵτινες те, которые ἐπέστρεψαν обратились ἐπὶ к τὸν - κύριον. Господу.

9:36 - В Иоппии находилась одна ученица, именем Тавифа, что значит: "серна"; она была исполнена добрых дел и творила много милостынь.

᾿Εν В ᾿Ιόππῃ Иоппии δέ же τις некоторая ἦν была μαθήτρια ученица ὀνόματι именем Ταβιθά, Тавифа, которая διερμηνευομένη переводимая λέγεται зовётся Δορκάς· Серна; αὕτη эта ἦν была πλήρης полна ⸂ἔργων дел ἀγαθῶν⸃ добрых καὶ и ἐλεημοσυνῶν состраданий ὧν которых ἐποίει. она творила.

9:37 - Случилось в те дни, что она занемогла и умерла. Ее омыли и положили в горнице.

ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те ἀσθενήσασαν заболевшей αὐτὴν самой ἀποθανεῖν· умереть; λούσαντες обмыв δὲ же ⸂ἔθηκαν положили αὐτὴν⸃ её ἐν на ὑπερῴῳ. верхнем этаже.

9:38 - А как Лидда была близ Иоппии, то ученики, услышав, что Петр находится там, послали к нему двух человек просить, чтобы он не замедлил придти к ним.

ἐγγὺς Близко δὲ же οὔσης находящейся Λύδδας Лидды τῇ - ᾿Ιόππῃ (от) Иоппии οἱ - μαθηταὶ ученики ἀκούσαντες услышав ὅτι что Πέτρος Пётр ἐστὶν есть ἐν в αὐτῇ ней ἀπέστειλαν послали ⸰δύο двух ἄνδρας⸰ мужей πρὸς к αὐτὸν нему παρακαλοῦντες· прося: Μὴ Не ὀκνήσῃς медли διελθεῖν пройти ἕως до ἡμῶν. нас.

9:39 - Петр, встав, пошел с ними; и когда он прибыл, ввели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала Серна, живя с ними.

ἀναστὰς Встав δὲ же Πέτρος Пётр συνῆλθεν пошёл с αὐτοῖς· ними; ὃν которого παραγενόμενον прибывшего ἀνήγαγον они возвели εἰς на τὸ - ὑπερῷον, верхний этаж, καὶ и παρέστησαν предстали αυτο него πᾶσαι все αἱ - χῆραι вдо́вы κλαίουσαι плача καὶ и ἐπιδεικνύμεναι показывая χιτῶνας одежды καὶ и ἱμάτια накидки ὅσα сколько ἐποίει делала μετ᾿ среди αὐτῶν них οὖσα находившаяся - Δορκάς. Серна.

9:40 - Петр выслал всех вон и, преклонив колени, помолился, и, обратившись к телу, сказал: Тавифа! встань. И она открыла глаза свои и, увидев Петра, села.

ἐκβαλὼν Выслав δὲ же ἔξω наружу πάντας всех - Πέτρος Пётр καὶ и θεὶς преклонив τὰ - γόνατα колена προσηύξατο, помолился, καὶ и ἐπιστρέψας повернувшись πρὸς к τὸ - σῶμα телу εἶπεν· сказал: Ταβιθά, Тавифа, ἀνάστηθι. встань. Она δὲ же ἤνοιξεν открыла τοὺς - ὀφθαλμοὺς глаза́ αὐτῆς, свои, καὶ и ἰδοῦσα увидев τὸν - Πέτρον Петра ἀνεκάθισεν. се́ла.

9:41 - Он, подав ей руку, поднял ее, и, призвав святых и вдовиц, поставил ее перед ними живою.

δοὺς Дав ⸂δὲ⸃ же αὐτῇ ей χεῖρα руку ἀνέστησεν он поставил αὐτήν, её, φωνήσας позвав δὲ же τοὺς - ἁγίους святых καὶ и τὰς - χήρας вдов παρέστησεν он представил αὐτὴν её ζῶσαν. живущую.

9:42 - Это сделалось известным по всей Иоппии, и многие уверовали в Господа.

γνωστὸν Известное δὲ же ἐγένετο сделалось καθ᾿ по ὅλης всей ⸰τῆς⸰ - ᾿Ιόππης, Иоппии, καὶ и ἐπίστευσαν поверили πολλοὶ многие ἐπὶ в τὸν - κύριον. Го́спода.

9:43 - И довольно дней пробыл он в Иоппии у некоторого Симона кожевника.

᾿Εγένετο Случилось δὲ же ἡμέρας дней ἱκανὰς немало μεῖναι пробыть ἐν в ᾿Ιόππῃ Иоппии παρά у τινι некоторого Σίμωνι Симона βυρσεῖ. кожевника.

Открыть окно