Библия Biblezoom Cloud / Деяния 8 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


8:1 - Савл же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме; и все, кроме Апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии.

Σαῦλος Саул δὲ же ἦν был συνευδοκῶν соглашающийся τῇ - ἀναιρέσει (с) убийством αὐτοῦ. его. ᾿Εγένετο Сделалось δὲ же ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ день διωγμὸς гонение μέγας большое ἐπὶ на τὴν - ἐκκλησίαν собрание τὴν - ἐν в ‛Ιεροσολύμοις· Иерусалиме; ⸂πάντες все δὲ⸃ же διεσπάρησαν они были рассеяны κατὰ по τὰς - χώρας странам τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудеи καὶ и Σαμαρείας Самарии πλὴν кроме τῶν - ἀποστόλων посланников

8:2 - Стефана же погребли мужи благоговейные, и сделали великий плач по нем.

συνεκόμισαν Погребли δὲ же τὸν - Στέφανον Стефана ἄνδρες мужи εὐλαβεῖς благочестивые καὶ и ἐποίησαν сделали κοπετὸν плач μέγαν великий ἐπ᾿ по αὐτῷ. нему.

8:3 - А Савл терзал церковь, входя в домы и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу.

Σαῦλος Саул δὲ же ἐλυμαίνετο притеснял τὴν - ἐκκλησίαν собрание κατὰ по τοὺς - οἴκους домам εἰσπορευόμενος, входя, σύρων волоча τε - ἄνδρας мужчин καὶ и γυναῖκας женщин παρεδίδου передавал εἰς в φυλακήν. тюрьму.

8:4 - Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово.

Οἱ Которые μὲν же οὖν поэтому διασπαρέντες рассеянные διῆλθον пошли εὐαγγελιζόμενοι благовествуя τὸν - λόγον Слово

8:5 - Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедывал им Христа.

Φίλιππος Филипп δὲ же κατελθὼν сойдя εἰς в ⸰τὴν⸰ - πόλιν город τῆς - Σαμαρείας Самарии ἐκήρυσσεν возвещал αὐτοῖς им τὸν - Χριστόν. Христа.

8:6 - Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса.

⸂προσεῖχον Обращали внимание δὲ же οἱ - ὄχλοι⸃ то́лпы τοῖς - λεγομένοις говоримому ὑπὸ от ⸰τοῦ⸰ - Φιλίππου Филиппа ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐν в το ἀκούειν (чтобы) слушать αὐτοὺς их καὶ и βλέπειν видеть τὰ - σημεῖα знамения которые ἐποίει· он делал;

8:7 - Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись.

⸂πολλοὶ⸃ многие γὰρ же τῶν - ἐχόντων имеющих πνεύματα ду́хов ἀκάθαρτα нечистых βοῶντα крича φωνῇ голосом μεγάλῃ громким ⸂ἐξήρχοντο⸃, (духи) выходили, πολλοὶ многие δὲ же παραλελυμένοι парализованные καὶ и χωλοὶ хромые ἐθεραπεύθησαν· были исцелены;

8:8 - И была радость великая в том городе.

ἐγένετο была δὲ же πολλὴ большая χαρὰ радость ἐν в τῇ - πόλει городе ἐκείνῃ. том.

8:9 - Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого.

᾿Ανὴρ Мужчина δέ же τις некоторый ὀνόματι именем Σίμων Симон προϋπῆρχεν прежде пребывал ἐν в τῇ этом πόλει городе μαγεύων занимающийся магией καὶ и ἐξιστάνων изумляющий τὸ - ἔθνος народ τῆς - Σαμαρείας, Самарии, λέγων причисляя εἶναί быть τινα кем-то ἑαυτὸν себя самого μέγαν, великого,

8:10 - Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия.

которому προσεῖχον придерживались πάντες все ἀπὸ от μικροῦ малого ἕως до μεγάλου великого λέγοντες· говоря: Οὗτός Этот ἐστιν есть - δύναμις могущество τοῦ - θεοῦ Бога - ⸰καλουμένη⸰ называемое Μεγάλη. Великое.

8:11 - А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхвованиями.

προσεῖχον Придерживались δὲ же αυτο им διὰ в течение τὸ - ἱκανῷ значительного χρόνῳ времени ταῖς - μαγείαις магиями ἐξεστακέναι (чтоб) изумить αὐτούς. их.

8:12 - Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины.

ὅτε Когда δὲ же ἐπίστευσαν поверили το Φιλίππῳ Филиппу εὐαγγελιζομένῳ благовествующему περὶ о τῆς - βασιλείας Царстве τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и τοῦ - ὀνόματος имени ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, ἐβαπτίζοντο были омываемы ἄνδρες мужчины τε - καὶ и γυναῖκες. женщины.

8:13 - Уверовал и сам Симон и, крестившись, не отходил от Филиппа; и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся.

- δὲ Также Σίμων Симон καὶ и αὐτὸς сам ἐπίστευσεν, поверил, καὶ и βαπτισθεὶς окроплённый ἦν был προσκαρτερῶν держась - Φιλίππῳ, Филиппа, θεωρῶν видя τε - σημεῖα знамения καὶ и δυνάμεις силы μεγάλας вели́кие γινομένας осуществляющиеся ἐξίστατο. изумлялся.

8:14 - Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна,

᾿Ακούσαντες Услышав δὲ же οἱ - ἐν в ⸂‛Ιεροσολύμοις⸃ Иерусалиме ἀπόστολοι посланники ὅτι что δέδεκται приняла - Σαμάρεια Самария τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ Бога ἀπέστειλαν послали πρὸς к αὐτοὺς ним Πέτρον Петра καὶ и ᾿Ιωάννην, Иоанна,

8:15 - которые, придя, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святаго.

οἵτινες которые καταβάντες сойдя προσηύξαντο помолились περὶ о αὐτῶν них ὅπως чтобы λάβωσιν они получили πνεῦμα Духа ἅγιον· Святого;

8:16 - Ибо Он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса.

οὐδέπω ещё не γὰρ ведь ἦν был Он ⸂ἐπ᾿ на οὐδενὶ⸃ ни одном αὐτῶν (из) них ἐπιπεπτωκός, нисшедший, μόνον только δὲ же βεβαπτισμένοι окроплённые ὑπῆρχον пребывали εἰς во τὸ - ὄνομα имя τοῦ - ⸂κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ⸃. Иисуса.

8:17 - Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святаго.

τότε Тогда ⸂ἐπετίθεσαν⸃ возлагали τὰς - χεῖρας ру́ки ἐπ᾿ на αὐτούς, них, καὶ и ἐλάμβανον они получали πνεῦμα Духа ἅγιον. Святого.

8:18 - Симон же, увидев, что через возложение рук Апостольских подается Дух Святый, принес им деньги,

ἰδὼν Увидев δὲ же ⸰ὁ⸰ - Σίμων Симон ὅτι что διὰ через τῆς - ἐπιθέσεως возложение τῶν - χειρῶν рук τῶν - ἀποστόλων посланников δίδοται даётся τὸ - πνεῦμα Дух προσήνεγκεν принёс αὐτοῖς им χρήματα деньги

8:19 - говоря: дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святаго.

λέγων· говоря: Δότε Дайте κἀμοὶ и мне τὴν - ἐξουσίαν власть ταύτην эту ἵνα чтобы кому ἐὰν если ἐπιθῶ возложу τὰς - χεῖρας ру́ки λαμβάνῃ он получал бы πνεῦμα Духа ἅγιον. Святого.

8:20 - Но Петр сказал ему: серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги.

Πέτρος Пётр δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν· нему: Τὸ - ἀργύριόν Серебро σου твоё σὺν с σοὶ тобой εἴη пусть будет εἰς в ἀπώλειαν, погибель, ὅτι потому что τὴν - δωρεὰν дар τοῦ - θεοῦ Бога ἐνόμισας ты счёл διὰ через χρημάτων деньги κτᾶσθαι. приобретать.

8:21 - Нет тебе в сем части и жребия, ибо сердце твое неправо пред Богом.

οὐκ Не ἔστιν есть σοι тебе μερὶς части οὐδὲ и нет κλῆρος жребия ἐν в το λόγῳ слове τούτῳ, этом, - γὰρ так как καρδία сердце σου твоё οὐκ не ἔστιν есть εὐθεῖα искренно ἔναντι перед τοῦ - θεοῦ. Богом.

8:22 - Итак покайся в сем грехе твоем, и молись Богу: может быть, опустится тебе помысел сердца твоего;

μετανόησον Покайся οὖν же ἀπὸ от τῆς - κακίας зла σου твоего ταύτης, этого, καὶ и δεήθητι проси τοῦ - κυρίου Господа εἰ если ἄρα же ἀφεθήσεταί будет прощён σοι тебе - ἐπίνοια умысел τῆς - καρδίας се́рдца σου· твоего;

8:23 - ибо вижу тебя исполненного горькой желчи и в узах неправды.

⸂εἰς в γὰρ ведь χολὴν жёлчи πικρίας горечи καὶ и σύνδεσμον⸃ союзе ἀδικίας неправедности ⸂ὁρῶ⸃ вижу σε тебя ὄντα. пребывающего.

8:24 - Симон же сказал в ответ: помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами.

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - Σίμων Симон εἶπεν сказал δεήθητε помоли́тесь ὑμεῖς вы ⸂ὑπὲρ⸃ за ἐμοῦ меня πρὸς к τὸν - ⸂κύριον⸃ Господу ὅπως чтобы μηδὲν ничто не ἐπέλθῃ пришло ⸂ἐπ᾿ на ἐμὲ меня ὧν того, что εἰρήκατε⸃. наговорили.

8:25 - Они же, засвидетельствовав и проповедав слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях Самарийских проповедали Евангелие.

Οἱ Они μὲν же οὖν итак διαμαρτυράμενοι засвидетельствовав καὶ и λαλήσαντες произнеся τὸν - λόγον Слово τοῦ - ⸂κυρίου⸃ Го́спода ὑπέστρεφον возвращались εἰς в ‛Ιεροσόλυμα, Иерусалим, πολλάς многим τε - κώμας сёлам τῶν - Σαμαριτῶν Самаритян εὐηγγελίζοντο. благовествовали.

8:26 - А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста.

῎Αγγελος Ангел δὲ же κυρίου Го́спода ἐλάλησεν сказал πρὸς к Φίλιππον Филиппу λέγων· говоря: ⸂᾿Ανάστηθι Встань καὶ и πορεύου⸃ иди κατὰ по μεσημβρίαν полудню ἐπὶ на τὴν - ὁδὸν дорогу τὴν - καταβαίνουσαν сходящую ἀπὸ от ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалима εἰς в Γάζαν· Газу; αὕτη эта ἐστὶν есть ἔρημος. безлюдна.

8:27 - Он встал и пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения,

καὶ И ἀναστὰς встав ἐπορεύθη· пошёл; καὶ и ἰδοὺ вот ἀνὴρ муж Αἰθίοψ эфиоп εὐνοῦχος евнух δυνάστης правитель Κανδάκης Кандакии ⸂βασιλίσσης⸃ царицы Αἰθιόπων, эфиопов, ὃς который ἦν был ἐπὶ над πάσης всей τῆς - γάζης царской казной αὐτῆς, её, ⸂⸰ὃς⸰⸃ который ἐληλύθει пришёл προσκυνήσων желая поклониться εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим,

8:28 - возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию.

ἦν был ⸂τε⸃ - ὑποστρέφων возвращающийся καὶ и καθήμενος сидя ἐπὶ на τοῦ - ἅρματος колеснице αὐτοῦ своей ⸂καὶ и ἀνεγίνωσκεν⸃ читал τὸν - προφήτην пророка ᾿Ησαΐαν. Исаию.

8:29 - Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей колеснице.

εἶπεν Сказал δὲ же τὸ - πνεῦμα Дух τὸ - Φιλίππῳ· Филиппу: Πρόσελθε Подойди καὶ и κολλήθητι присоединись τὸ - ἅρματι (к) колеснице τούτῳ. этой.

8:30 - Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь?

⸂προσδραμὼν⸃ Подбежав δὲ же - Φίλιππος Филипп ἤκουσεν услышал αὐτοῦ его ἀναγινώσκοντος читающего ᾿Ησαΐαν Исаию τὸν - προφήτην, пророка, καὶ и εἶπεν· сказал: ῏Αρά Разве γε же γινώσκεις знаешь то, что ἀναγινώσκεις; читаешь?

8:31 - Он сказал: как могу разуметь, если кто не наставит меня? и попросил Филиппа взойти и сесть с ним.

Он δὲ же εἶπεν· сказал: Πῶς Как γὰρ же ἂν - δυναίμην я мог бы ἐὰν если μή не τις кто-либо ⸂ὁδηγήσει⸃ наставит με; меня? παρεκάλεσέν Он просил τε - τὸν - Φίλιππον Филиппа ἀναβάντα взойдя ⸂καθίσαι⸃ сесть σὺν с αὐτῷ. ним.

8:32 - А место из Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзает уст Своих.

- δὲ А περιοχὴ выдержка τῆς - γραφῆς Писания ἣν которую ἀνεγίνωσκεν он читал ἦν была αὕτη· эта: ‛Ως Как πρόβατον овца ἐπὶ на σφαγὴν заклание ἤχθη, Он был приведён, καὶ и ὡς как ἀμνὸς ягнёнок ἐναντίον перед лицом τοῦ - ⸂κείραντος⸃ остригшего αὐτὸν его ἄφωνος, безгласен, οὕτως так οὐκ не ἀνοίγει открывает τὸ - στόμα рот αὐτοῦ. Свой.

8:33 - В уничижении Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо вземлется от земли жизнь Его.

᾿Εν В τῇ - ταπεινώσει унижении ⸰αὐτοῦ⸰ Его - κρίσις суд αὐτοῦ Его ἤρθη· был восстановлен; τὴν - γενεὰν род ⸰αὐτοῦ⸰ Его τίς кто διηγήσεται; опишет? ὅτι Потому αἴρεται отнимается ἀπὸ от τῆς - γῆς земли́ - ζωὴ жизнь ⸰αὐτοῦ⸰ Его

8:34 - Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?

᾿Αποκριθεὶς Ответив δὲ же - εὐνοῦχος евнух το Φιλίππῳ Филиппу εἶπεν· сказал: Δέομαί Прошу σου, тебя, περὶ за τίνος кого - προφήτης пророк λέγει говорит ⸰τοῦτο⸰; это? περὶ за ἑαυτοῦ себя самого или περὶ за ἑτέρου другого τινός; кого-нибудь?

8:35 - Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе.

ἀνοίξας Открыв δὲ же - Φίλιππος Филипп τὸ - στόμα род αὐτοῦ свой καὶ и ἀρξάμενος начав ἀπὸ из τῆς - γραφῆς Писания ταύτης этого εὐηγγελίσατο благовествовал αυτο ему τὸν - ᾿Ιησοῦν. Иисуса.

8:36 - Между тем, продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне креститься?

ὡς Когда δὲ же ἐπορεύοντο шли κατὰ по τὴν - ὁδόν, дороге, ἦλθον пришли ἐπί к ⸂τι⸃ какой-то ὕδωρ, воде, καί и φησιν говорит - εὐνοῦχος· евнух: ᾿Ιδοὺ Вот ὕδωρ, вода, τί что κωλύει препятствует με мне βαπτισθῆναι; быть омытым?

8:37 - Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий.


8:38 - И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его.

καὶ И ἐκέλευσεν приказал στῆναι остановить τὸ - ἅρμα, колесницу, καὶ и κατέβησαν сошли ἀμφότεροι оба εἰς в τὸ - ὕδωρ воду - τε - Φίλιππος Филипп καὶ и - εὐνοῦχος, евнух, καὶ и ἐβάπτισεν омыл αὐτόν. его.

8:39 - Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь.

ὅτε Когда δὲ же ἀνέβησαν они поднялись ἐκ из τοῦ - ὕδατος, воды́, πνεῦμα Дух κυρίου Го́спода ἥρπασεν схватил τὸν - Φίλιππον, Филиппа, καὶ и οὐκ не εἶδεν увидел αὐτὸν его οὐκέτι уже́ более - εὐνοῦχος· евнух; ἐπορεύετο шёл γὰρ же ⸂τὴν - ὁδὸν доро́гой αὐτοῦ⸃ своей χαίρων. радуясь.

8:40 - А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию.

Φίλιππος Филипп δὲ же εὑρέθη был найден εἰς в ῎Αζωτον, Азоте, καὶ и διερχόμενος проходя εὐηγγελίζετο благовествовал τὰς - πόλεις города́х πάσας всех ἕως пока не τοῦ - ἐλθεῖν восходить αὐτὸν его εἰς в Καισάρειαν. Кесарию.

Открыть окно