Библия Biblezoom Cloud / Деяния 7 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


7:1 - Тогда сказал первосвященник: так ли это?

Εἶπεν Сказал δὲ же - ἀρχιερεύς первосвященник Εἰ Если ⸂ταῦτα⸃ это οὕτως таким образом ἔχει; имеется?

7:2 - Но он сказал: мужи братия и отцы! послушайте. Бог славы явился отцу нашему Аврааму в Месопотамии, прежде переселения его в Харран,

Он δὲ же ἔφη· сказал: ῎Ανδρες Мужи ἀδελφοὶ братья καὶ и πατέρες, отцы, ἀκούσατε. послушайте. ‛Ο - θεὸς Бог τῆς - δόξης славы ὤφθη был явлен Он πατρὶ отцу ἡμῶν нашему ᾿Αβραὰμ Аврааму ὄντι находящемуся ἐν в τῇ - Μεσοποταμίᾳ Месопотамии πρὶν прежде чем κατοικῆσαι поселиться αὐτὸν ему ἐν в Χαρράν, Харране,

7:3 - и сказал ему: выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего, и пойди в землю, которую покажу тебе.

καὶ и εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτόν· нему: ῎Εξελθε Выйди ἐκ из τῆς - γῆς земли́ σου твоей καὶ и ⸰ἐκ⸰ от τῆς - συγγενείας родства σου, твоего, καὶ и δεῦρο иди сюда ⸰εἰς⸰ в τὴν - γῆν землю ἣν которую ἄν - σοι тебе δείξω. покажу Я.

7:4 - Тогда он вышел из земли Халдейской и поселился в Харране; а оттуда, по смерти отца его, переселил его Бог в сию землю, в которой вы ныне живете.

τότε Тогда ἐξελθὼν выйдя ἐκ из γῆς земли́ Χαλδαίων Халдеев κατῴκησεν он поселился ἐν в Χαρράν. Харране. κἀκεῖθεν И оттуда μετὰ после τὸ - ἀποθανεῖν смерти τὸν - πατέρα отца αὐτοῦ своего μετῴκισεν Он переселил αὐτὸν его εἰς в τὴν - γῆν землю ταύτην эту εἰς в ἣν которой ὑμεῖς вы νῦν теперь κατοικεῖτε обитаете

7:5 - И не дал ему на ней наследства ни на стопу ноги, а обещал дать ее во владение ему и потомству его по нем, когда еще был он бездетен.

καὶ и οὐκ не ἔδωκεν дал Он αυτο ему κληρονομίαν наследство ἐν в αὐτῇ ней οὐδὲ и не βῆμα (на) шаг ποδός, ноги́, καὶ а ἐπηγγείλατο пообещал δοῦναι дать αυτο ему εἰς во κατάσχεσιν владение αὐτὴν⸃ её καὶ и το σπέρματι семени αὐτοῦ его μετ᾿ после αὐτόν, него, οὐκ не ὄντος имеющегося αυτο
[у]
него
τέκνου. ребёнка.

7:6 - И сказал ему Бог, что потомки его будут переселенцами в чужой земле и будут в порабощении и притеснении лет четыреста.

ἐλάλησεν Сказал δὲ же ⸂οὕτως⸃ так - θεὸς Бог ὅτι что ἔσται будет τὸ - σπέρμα семя αὐτοῦ его πάροικον поселенец ἐν в γῇ земле ἀλλοτρίᾳ, чужой, καὶ и δουλώσουσιν будут порабощать ⸂αὐτὸ⸃ его καὶ и κακώσουσιν будут причинять зло ἔτη лет τετρακόσια· четыреста;

7:7 - Но Я, сказал Бог, произведу суд над тем народом, у которого они будут в порабощении; и после того они выйдут и будут служить Мне на сем месте.

καὶ и τὸ - ἔθνος народ которому ἐὰν если ⸂δουλεύσουσιν⸃ они будут рабами κρινῶ осужу ἐγώ, Я, ⸂ὁ - θεὸς Бог εἶπεν⸃, сказал, καὶ и μετὰ после ταῦτα этого ἐξελεύσονται выйдут καὶ и λατρεύσουσίν будут служить μοι Мне ἐν в τὸ - τόπῳ месте τούτῳ. этом.

7:8 - И дал ему завет обрезания. По сем родил он Исаака и обрезал его в восьмой день; а Исаак родил Иакова, Иаков же двенадцать патриархов.

καὶ И ἔδωκεν дал αυτο ему διαθήκην договор περιτομῆς· обрезания; καὶ и οὕτως так ἐγέννησεν он родил τὸν - ᾿Ισαὰκ Исаак καὶ И περιέτεμεν обрезал αὐτὸν его τῇ - ἡμέρᾳ днём τῇ - ὀγδόῃ, восьмым, καὶ и ᾿Ισαὰκ Исаака τὸν - ᾿Ιακώβ, Иакова, καὶ и ᾿Ιακὼβ Иаков τοὺς - δώδεκα двенадцать πατριάρχας. патриархов.

7:9 - Патриархи, по зависти, продали Иосифа в Египет; но Бог был с ним,

Καὶ И οἱ - πατριάρχαι патриархи ζηλώσαντες приревновав τὸν - ᾿Ιωσὴφ Иосифа ἀπέδοντο отдали εἰς в Αἴγυπτον· Египет; καὶ и ἦν был - θεὸς Бог μετ᾿ с αὐτοῦ, ним,

7:10 - и избавил его от всех скорбей его, и даровал мудрость ему и благоволение царя Египетского фараона, который и поставил его начальником над Египтом и над всем домом своим.

καὶ и ἐξείλατο спас αὐτὸν его ἐκ от πασῶν всех τῶν - θλίψεων притеснений αὐτοῦ, его, καὶ и ἔδωκεν дал αυτο ему χάριν⸃ благодать καὶ и σοφίαν мудрость ⸂ἐναντίον⸃ перед лицом Φαραὼ Фараона βασιλέως царя Αἰγύπτου, Египта, καὶ и κατέστησεν поставил αὐτὸν его ἡγούμενον предводителем ἐπ᾿ над Αἴγυπτον Египтом καὶ и ⸰ἐφ᾿⸰ над ὅλον всем τὸν - οἶκον домом αὐτοῦ, его,

7:11 - И пришел голод и великая скорбь на всю землю Египетскую и Ханаанскую, и отцы наши не находили пропитания.

ἦλθεν Пришёл δὲ же λιμὸς голод ἐφ᾿ на ⸂ὅλην весь τὴν - Αἴγυπτον⸃ Египет καὶ и Χανάαν Ханаан καὶ и θλῖψις бедствие μεγάλη, великое, καὶ и οὐχ не ηὕρισκον находили χορτάσματα пропитание οἱ - πατέρες отцы ἡμῶν. наши.

7:12 - Иаков же, услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших в первый раз.

ἀκούσας Услышав δὲ же ᾿Ιακὼβ Иаков ὄντα находящееся ⸂σιτία⸃ продовольствие ⸂εἰς в Αἴγυπτον⸃ Египте, ἐξαπέστειλεν отослал τοὺς - πατέρας отцов ἡμῶν наших πρῶτον· сперва;

7:13 - А когда [они пришли] во второй раз, Иосиф открылся братьям своим, и известен стал фараону род Иосифов.

καὶ и ⸂ἐν⸃ во τὸ - δευτέρῳ второй раз ⸂ἀνεγνωρίσθη⸃ стал узнан ᾿Ιωσήφ⸃. Иосифа. τοῖς - ἀδελφοῖς братьями αὐτοῦ, своими, καὶ и φανερὸν известный ἐγένετο стал τὸ - Φαραὼ фараону τὸ - γένος род ⸂τοῦ - ᾿Ιωσήφ⸃. Иосифа.

7:14 - Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родство свое, душ семьдесят пять.

ἀποστείλας Послав δὲ же ᾿Ιωσὴφ Иосиф μετεκαλέσατο призвал ᾿Ιακὼβ Иакова τὸν - πατέρα отца αὐτοῦ своего καὶ и πᾶσαν всё τὴν - συγγένειαν родство ἐν в ψυχαῖς душах ἑβδομήκοντα семидесяти πέντε, пяти,

7:15 - Иаков перешел в Египет, и скончался сам и отцы наши;

⸂καὶ и κατέβη⸃ сошёл вниз ᾿Ιακὼβ Иаков ⸰εἰς в Αἴγυπτον⸰. Египет. καὶ И ἐτελεύτησεν скончался αὐτὸς сам καὶ и οἱ - πατέρες отцы ἡμῶν, наши,

7:16 - и перенесены были в Сихем и положены во гробе, который купил Авраам ценою серебра у сынов Еммора Сихемова.

καὶ и ⸂μετετέθησαν⸃ были перенесены εἰς в Συχὲμ Сихем καὶ и ἐτέθησαν были положены ἐν в το μνήματι гробнице которую ὠνήσατο купил ᾿Αβραὰμ Авраам τιμῆς цены́ ἀργυρίου серебра παρὰ у τῶν - υἱῶν сыновей ‛Εμμὼρ Эммора ⸂ἐν в Συχὲμ Сихем

7:17 - А по мере, как приближалось время исполниться обетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте,

Καθὼς Так как δὲ же ἤγγιζεν приближалось - χρόνος время τῆς - ἐπαγγελίας обещания ἧς которое ⸂ὡμολόγησεν⸃ пообещал - θεὸς Бог το ᾿Αβραάμ, Аврааму, ηὔξησεν вырос - λαὸς народ καὶ и ἐπληθύνθη умножился ἐν в Αἰγύπτῳ, Египте,

7:18 - до тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа.

ἄχρι до οὗ когда ἀνέστη восстал βασιλεὺς царь ἕτερος другой ⸰ἐπ᾿ над Αἴγυπτον⸰ Египтом ὃς который οὐκ не ⸂ᾔδει знал τὸν⸃ - ᾿Ιωσήφ. Иосифа.

7:19 - Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых.

⸂οὗτος⸃ Этот κατασοφισάμενος обхитрив τὸ - γένος род ἡμῶν наш ἐκάκωσεν причинил зло τοὺς - πατέρας отцам ⸰ἡμῶν⸰ нашим τοῦ - ποιεῖν (чтобы) делать ⸂τὰ - βρέφη младенцев ἔκθετα⸃ брошенных αὐτῶν их εἰς для τὸ того μὴ чтобы не ζῳογονεῖσθαι рождаться

7:20 - В это время родился Моисей, и был прекрасен пред Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего.

ἐν В это καιρῷ время ἐγεννήθη был рождён Μωϋσῆς, Моисей, καὶ и ἦν был ἀστεῖος прекрасен το θεῷ· Богу; ὃς который ἀνετράφη был вскормлен μῆνας месяца τρεῖς три ἐν в το οἴκῳ доме τοῦ - πατρός· отца;

7:21 - А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала его у себя, как сына.

ἐκτεθέντος подкинутого δὲ же αὐτοῦ его ἀνείλατο подняла αὐτὸν его - θυγάτηρ дочь Φαραὼ фараона καὶ и ἀνεθρέψατο вскормила αὐτὸν его ἑαυτῇ себе εἰς в υἱόν. сына.

7:22 - И научен был Моисей всей мудрости Египетской, и был силен в словах и делах.

καὶ И ἐπαιδεύθη был обучен Μωϋσῆς Моисей ⸂ἐν во πάσῃ всей σοφίᾳ⸃ мудрости Αἰγυπτίων, Египтян, ἦν был δὲ же δυνατὸς сильный ἐν в λόγοις словах καὶ и ἔργοις делах αὐτοῦ. своих.

7:23 - Когда же исполнилось ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братьев своих, сынов Израилевых.

‛Ως Когда δὲ же ἐπληροῦτο исполнилось αυτο ему τεσσερακονταετὴς сорокалетнее χρόνος, время, ἀνέβη пришло ἐπὶ на τὴν - καρδίαν сердце αὐτοῦ его ἐπισκέψασθαι посетить τοὺς - ἀδελφοὺς братьев αὐτοῦ своих τοὺς - υἱοὺς сыновей ᾿Ισραήλ. Израиля.

7:24 - И, увидев одного из них обижаемого, вступился и отмстил за оскорбленного, поразив Египтянина.

καὶ И ἰδών увидев τινα кого-то ἀδικούμενον обижаемого ἠμύνατο он защитил καὶ и ἐποίησεν сделал ἐκδίκησιν мщение το καταπονουμένῳ (за) терзаемого πατάξας поразив τὸν - Αἰγύπτιον Египтянина

7:25 - Он думал, поймут братья его, что Бог рукою его дает им спасение; но они не поняли.

ἐνόμιζεν Он думал δὲ же συνιέναι (будут) понимать τοὺς - ἀδελφοὺς (среди) братьев ⸰αὐτοῦ⸰ его ὅτι что - θεὸς Бог διὰ через χειρὸς руку αὐτοῦ его δίδωσιν даёт σωτηρίαν спасение αὐτοῖς, им, οἱ они δὲ же οὐ не συνῆκαν. поняли.

7:26 - На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря: вы братья; зачем обижаете друг друга?

τῇ - τε - ἐπιούσῃ Наступающим ἡμέρᾳ днём ὤφθη был увиден αὐτοῖς ими μαχομένοις ссорящимися καὶ и ⸂συνήλλασσεν⸃ примирял αὐτοὺς их εἰς к εἰρήνην миру εἰπών· сказав: ⸂῎Ανδρες, Мужи, ἀδελφοί братья ἐστε·⸃ вы есть; ἱνατί зачем ἀδικεῖτε обижаете ἀλλήλους; друг друга?

7:27 - Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею над нами?

- δὲ Однако ἀδικῶν обижающий τὸν - πλησίον ближнего ἀπώσατο оттолкнул αὐτὸν его εἰπών· сказав: Τίς Кто σε тебя κατέστησεν поставил ἄρχοντα начальником καὶ и δικαστὴν судьёй ἐφ᾿ над ἡμῶν; нами?

7:28 - Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил Египтянина?

μὴ Разве не ἀνελεῖν убить με меня σὺ ты θέλεις желаешь ὃν каким τρόπον образом ἀνεῖλες ты убил ἐχθὲς вчера τὸν - Αἰγύπτιον; Египтянина?

7:29 - От сих слов Моисей убежал и сделался пришельцем в земле Мадиамской, где родились от него два сына.

⸂ἔφυγεν Убежал δὲ⸃ же Μωϋσῆς Моисей ἐν при το λόγῳ слове τούτῳ, этом, καὶ и ἐγένετο сделался πάροικος поселенец ἐν в γῇ земле Μαδιάμ, Мадиам, οὗ где ἐγέννησεν родил υἱοὺς сыновей δύο. двух.

7:30 - По исполнении сорока лет явился ему в пустыне горы Синая Ангел Господень в пламени горящего тернового куста.

Καὶ И ⸂πληρωθέντων исполненных ἐτῶν⸃ лет τεσσεράκοντα сорока́ ὤφθη был увиден αυτο ему ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне τοῦ - ὄρους горы́ Σινᾶ Синай ἄγγελος ангел ἐν в ⸂φλογὶ пламени πυρὸς⸃ огня βάτου. колючего растения.

7:31 - Моисей, увидев, дивился видению; а когда подходил рассмотреть, был к нему глас Господень:

- δὲ Однако Μωϋσῆς Моисей ἰδὼν увидев ⸂ἐθαύμαζεν⸃ удивлялся ⸰τὸ - ὅραμα⸰· видению; προσερχομένου подходя δὲ же αὐτοῦ его κατανοῆσαι поглядеть ⸂ἐγένετο был φωνὴ голос κυρίου⸃· Го́спода:

7:32 - Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей, объятый трепетом, не смел смотреть.

᾿Εγὼ Я - θεὸς Бог τῶν - πατέρων отцов σου, твоих, - θεὸς Бог ᾿Αβραὰμ Авраама καὶ и ᾿Ισαὰκ Исаака καὶ и ᾿Ιακώβ. Иакова. ἔντρομος Трепетен δὲ же γενόμενος сделавшись Μωϋσῆς Моисей οὐκ не ἐτόλμα осмеливался κατανοῆσαι. поглядеть.

7:33 - И сказал ему Господь: сними обувь с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая.

⸂εἶπεν Сказал δὲ же αυτο ему - κύριος⸃· Господь: Λῦσον Развяжи τὸ - ὑπόδημα обувь τῶν - ποδῶν ног σου, твоих, - γὰρ так как τόπος место ἐφ᾿ на котором ἕστηκας стоишь γῆ земля ἁγία святая ἐστίν. есть.

7:34 - Я вижу притеснение народа Моего в Египте, и слышу стенание его, и нисшел избавить его: итак пойди, Я пошлю тебя в Египет.

ἰδὼν Посмотрев εἶδον Я увидел τὴν - κάκωσιν бедствие τοῦ - λαοῦ народа μου Моего τοῦ - ἐν в Αἰγύπτῳ, Египте, καὶ и τοῦ - στεναγμοῦ стона ⸂αὐτῶν⸃ их ⸂ἤκουσα⸃, Я услышал, καὶ и κατέβην спустился ἐξελέσθαι освободить αὐτούς· их; καὶ и νῦν теперь δεῦρο послушай ⸂ἀποστείλω⸃ Я пошлю σε тебя εἰς в Αἴγυπτον. Египет.

7:35 - Сего Моисея, которого они отвергли, сказав: кто тебя поставил начальником и судьею? сего Бог чрез Ангела, явившегося ему в терновом кусте, послал начальником и избавителем.

Τοῦτον Этого τὸν - Μωϋσῆν, Моисея, ὃν которого ἠρνήσαντο они отказались εἰπόντες· сказав: Τίς Кто σε тебя κατέστησεν поставил ἄρχοντα начальником καὶ и δικαστήν судьёй Τοῦτον Этого - θεὸς Бог καὶ и ἄρχοντα начальником καὶ и λυτρωτὴν освободителем ἀπέσταλκεν послал σὺν с χειρὶ рукой ἀγγέλου ангела τοῦ - ὀφθέντος увиденного αυτο ему ἐν в τῇ - βάτῳ. колючем растении.

7:36 - Сей вывел их, сотворив чудеса и знамения в земле Египетской, и в Чермном море, и в пустыне в продолжение сорока лет.

οὗτος Этот ἐξήγαγεν вывел αὐτοὺς их ποιήσας сделав τέρατα чудеса καὶ и σημεῖα знамения ἐν в ⸂γῇ земле Αἰγύπτῳ⸃ Египте καὶ и ἐν в ω̣αΕρυθρα̣ϋ Красном Θαλάσσῃ Море καὶ и ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне ἔτη лет τεσσεράκοντα. сорок.

7:37 - Это тот Моисей, который сказал сынам Израилевым: Пророка воздвигнет вам Господь Бог ваш из братьев ваших, как меня; Его слушайте.

οὗτός Этот ἐστιν есть ⸰ὁ⸰ - Μωϋσῆς Моисей - εἴπας сказавший τοῖς - υἱοῖς сыновьям ᾿Ισραήλ· Израиля: Προφήτην Пророка ὑμῖν вам ἀναστήσει воздвигнет - θεὸς Бог ἐκ из τῶν - ἀδελφῶν братьев ὑμῶν ваших ὡς как ἐμέ меня

7:38 - Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам,

οὗτός Этот ἐστιν есть - γενόμενος оказавшийся ἐν в τῇ - ἐκκλησίᾳ собрании ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне μετὰ вместе с τοῦ - ἀγγέλου ангелом τοῦ - λαλοῦντος говорящим αυτο ему ἐν в το ὄρει горе́ Σινᾶ Синай καὶ и τῶν - πατέρων отцам ἡμῶν, нашим, ὃς который ἐδέξατο принял λόγια Слова́ ζῶντα живые δοῦναι (чтобы) дать ⸂ἡμῖν⸃, нам,

7:39 - которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и обратились сердцами своими к Египту,

⸂ᾧ⸃ которому οὐκ не ἠθέλησαν пожелали ὑπήκοοι послушны γενέσθαι сделаться οἱ - πατέρες отцы ⸂ἡμῶν⸃ наши ἀλλὰ но ἀπώσαντο отвергли καὶ и ⸂ἐστράφησαν⸃ были обращены ⸂ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах αὐτῶν⸃ своих εἰς в Αἴγυπτον, Египет,

7:40 - сказав Аарону: сделай нам богов, которые предшествовали бы нам; ибо с Моисеем, который вывел нас из земли Египетской, не знаем, что случилось.

εἰπόντες сказав το ᾿Ααρών· Аарону: Ποίησον Сделай ἡμῖν нам θεοὺς богов οἳ которые προπορεύσονται пойдут перед ἡμῶν· нами; - γὰρ ведь Μωϋσῆς Моисей οὗτος, этот, ὃς который ἐξήγαγεν вывел ἡμᾶς нас ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта, οὐκ не οἴδαμεν знаем τί что ⸂ἐγένετο⸃ случилось αὐτῷ. (с) ним.

7:41 - И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих.

καὶ И ἐμοσχοποίησαν сделали тельца ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те καὶ и ἀνήγαγον вознесли θυσίαν жертву το εἰδώλῳ, идолу, καὶ и εὐφραίνοντο веселились ἐν перед τοῖς - ἔργοις делами τῶν - χειρῶν рук αὐτῶν. своих.

7:42 - Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков: дом Израилев! приносили ли вы Мне заколения и жертвы в продолжение сорока лет в пустыне?

ἔστρεψεν Отвернулся δὲ же - θεὸς Бог καὶ и παρέδωκεν передал αὐτοὺς их λατρεύειν служить τῇ - στρατια̣ϋ воинству τοῦ - οὐρανοῦ, неба, καθὼς как γέγραπται написано ἐν в βίβλῳ книге τῶν - προφητῶν· пророков: Μὴ Разве σφάγια жертвенных животных καὶ и θυσίας жертвы προσηνέγκατέ вы принесли μοι Мне ἔτη лет τεσσεράκοντα сорок ἐν в τῇ - ἐρήμῳ, пустыне, οἶκος дом ᾿Ισραήλ; Израиля?

7:43 - Вы приняли скинию Молохову и звезду бога вашего Ремфана, изображения, которые вы сделали, чтобы поклоняться им: и Я переселю вас далее Вавилона.

καὶ Но ἀνελάβετε вы взяли τὴν - σκηνὴν шатёр τοῦ - Μολὸχ Молоха καὶ и τὸ - ἄστρον звезду τοῦ - θεοῦ бога ⸰ὑμῶν⸰ вашего ⸂‛Ραιφάν⸃, Райфана, τοὺς - τύπους изображения οὓς которые ἐποιήσατε вы сделали προσκυνεῖν (чтобы) поклоняться αὐτοῖς· им; καὶ и μετοικιῶ переселю ὑμᾶς вас ⸂ἐπέκεινα⸃ по ту сторону Βαβυλῶνος. Вавилона.

7:44 - Скиния свидетельства была у отцов наших в пустыне, как повелел Говоривший Моисею сделать ее по образцу, им виденному.

‛Η - σκηνὴ Шатёр τοῦ - μαρτυρίου свидетельства ἦν был τοῖς - πατράσιν отцам ⸰ἡμῶν⸰ нашим ἐν в τῇ - ἐρήμῳ, пустыне, καθὼς как διετάξατο распорядился - λαλῶν Говорящий ‛Η - Μωϋσῇ Моисею ποιῆσαι сделать αὐτὴν его κατὰ по τὸν - τύπον образу ὃν который ἑωράκει, он увидел,

7:45 - Отцы наши с Иисусом, взяв ее, внесли во владения народов, изгнанных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида.

ἣν который καὶ и εἰσήγαγον ввели διαδεξάμενοι приняв οἱ - πατέρες отцы ἡμῶν наши μετὰ вместе с ᾿Ιησοῦ Иисусом ἐν во τῇ - κατασχέσει владении τῶν - ἐθνῶν народов ὧν которых ⸂ἐξῶσεν⸃ изгнал - θεὸς Бог ἀπὸ от προσώπου лица́ τῶν - πατέρων отцов ἡμῶν наших ἕως до τῶν - ἡμερῶν дней Δαυίδ, Давида,

7:46 - Сей обрел благодать пред Богом и молил, чтобы найти жилище Богу Иакова.

ὃς который εὗρεν нашёл χάριν благодать ἐνώπιον перед τοῦ - θεοῦ Богом καὶ и ᾐτήσατο попросил εὑρεῖν найти σκήνωμα жилище το οίκω̣
[в]
доме
᾿Ιακώβ. Иакова.

7:47 - Соломон же построил Ему дом.

Σολομῶν Соломон δὲ же οἰκοδόμησεν построил αυτο Ему οἶκον. дом.

7:48 - Но Всевышний не в рукотворенных храмах живет, как говорит пророк:

⸂ἀλλ᾿ Но οὐχ не - ὕψιστος Всевышний ἐν в χειροποιήτοις рукотворном κατοικεῖ⸃· обитает; καθὼς как - προφήτης пророк λέγει· говорит:

7:49 - Небо — престол Мой, и земля — подножие ног Моих. Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего?

‛Ο - οὐρανός Небо ⸂μοι⸃ Мне θρόνος, трон, ⸂ἡ - δὲ⸃ а γῆ земля ὑποπόδιον подножие τῶν - ποδῶν ног μου· Моих; ποῖον какой οἶκον дом οἰκοδομήσετέ построите μοι, Мне, λέγει говорит κύριος, Господь, или ⸂τίς⸃ какое τόπος место τῆς - καταπαύσεώς покоя μου; Моего?

7:50 - Не Моя ли рука сотворила всё сие?

οὐχὶ Разве не - χείρ рука μου Моя ἐποίησεν сделала ⸂ταῦτα это πάντα⸃; всё?

7:51 - Жестоковыйные! люди с необрезанным сердцем и ушами! вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы.

Σκληροτράχηλοι Упрямые καὶ и ἀπερίτμητοι необрезанные ⸂καρδίαις⸃ сердцами καὶ и τοῖς - ὠσίν, ушами, ὑμεῖς вы ἀεὶ всегда το πνεύματι Духу το ἁγίῳ Святому ἀντιπίπτετε, противитесь, ὡς как οἱ - πατέρες отцы ὑμῶν ваши καὶ и ὑμεῖς. вы.

7:52 - Кого из пророков не гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались ныне вы, —

τίνα Кого τῶν - προφητῶν (из) пророков οὐκ не ἐδίωξαν прогнали ⸂οἱ - πατέρες отцы ὑμῶν⸃; ваши? καὶ И ἀπέκτειναν они убили τοὺς - προκαταγγείλαντας предвозвестивших περὶ о τῆς - ἐλεύσεως пришествии τοῦ - δικαίου Праведного οὗ Которого νῦν теперь ὑμεῖς вы προδόται предатели καὶ и φονεῖς убийцы ἐγένεσθε, сделались,

7:53 - вы, которые приняли закон при служении Ангелов и не сохранили.

οἵτινες те, которые ἐλάβετε приняли τὸν - νόμον Закон εἰς из διαταγὰς указаний ἀγγέλων, ангелов, καὶ и οὐκ не ἐφυλάξατε. сохранили.

7:54 - Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами.

᾿Ακούοντες Слыша δὲ же ταῦτα это διεπρίοντο они разрывались ταῖς - καρδίαις сердцами αὐτῶν своими καὶ и ἔβρυχον скрежетали τοὺς - ὀδόντας зубами ἐπ᾿ на αὐτόν. него.

7:55 - Стефан же, будучи исполнен Духа Святаго, воззрев на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога,

ὑπάρχων Пребывающий δὲ же πλήρης полон πνεύματος Духа ἁγίου Святого ἀτενίσας устремившись глазами εἰς в τὸν - οὐρανὸν небо εἶδεν он увидел δόξαν славу θεοῦ Бога καὶ и ᾿Ιησοῦν Иисуса ἑστῶτα пребывающего ἐκ - δεξιῶν справа τοῦ - θεοῦ Бога

7:56 - и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога.

καὶ и εἶπεν· сказал: ᾿Ιδοὺ Вот θεωρῶ вижу τοὺς - οὐρανοὺς небеса ⸂διηνοιγμένους⸃ раскрытые καὶ и τὸν - υἱὸν Сына τοῦ - ⸂ἀνθρώπου⸃ человеческого ἐκ - δεξιῶν справа ἑστῶτα пребывающего τοῦ - θεοῦ. (от) Бога.

7:57 - Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои, и единодушно устремились на него,

κράξαντες Закричав δὲ же φωνῇ голосом μεγάλῃ громким συνέσχον они заткнули τὰ - ὦτα уши αὐτῶν, свои, καὶ и ὥρμησαν устремились ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐπ᾿ на αὐτόν, него,

7:58 - и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши, именем Савла,

καὶ и ἐκβαλόντες изгнав ἔξω из τῆς - πόλεως го́рода ἐλιθοβόλουν. побивали камнями. καὶ И οἱ - μάρτυρες свидетели ἀπέθεντο положили τὰ - ἱμάτια одежды ⸂⸰αὐτῶν⸰⸃ свои παρὰ у τοὺς - πόδας ног νεανίου юноши καλουμένου называемого Σαύλου. Саул.

7:59 - и побивали камнями Стефана, который молился и говорил: Господи Иисусе! приими дух мой.

καὶ И ἐλιθοβόλουν побивали камнями τὸν - Στέφανον Стефана ἐπικαλούμενον взывающего καὶ и λέγοντα· говорящего: Κύριε Господи ᾿Ιησοῦ, Иисус, δέξαι прими τὸ - πνεῦμά дух μου. мой.

7:60 - И, преклонив колени, воскликнул громким голосом: Господи! не вмени им греха сего. И, сказав сие, почил.

θεὶς Преклонив δὲ же τὰ - γόνατα колена ἔκραξεν он закричал φωνῇ голосом μεγάλῃ· громким: Κύριε, Господи, μὴ не στήσῃς поставь αὐτοῖς им ⸂ταύτην этот τὴν - ἁμαρτίαν⸃. грех. καὶ И τοῦτο это εἰπὼν сказав ἐκοιμήθη. умер.

Открыть окно