Библия Biblezoom Cloud / Деяния 25 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


25:1 - Фест, прибыв в область, через три дня отправился из Кесарии в Иерусалим.

Φῆστος Фест οὖν же ἐπιβὰς заступивший τῇ - ἐπαρχείᾳ (в) провинцию μετὰ после τρεῖς трёх ἡμέρας дней ἀνέβη пришёл εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим ἀπὸ из Καισαρείας, Кесарии,

25:2 - Тогда первосвященник и знатнейшие из Иудеев явились к нему с жалобою на Павла и убеждали его,

ἐνεφάνισάν высказались τε - αυτο ему οἱ - ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ - πρῶτοι первые τῶν - ᾿Ιουδαίων (из) иудеев κατὰ против τοῦ - Παύλου, Павла, καὶ и παρεκάλουν убеждали αὐτὸν его

25:3 - прося, чтобы он сделал милость, вызвал его в Иерусалим; и злоумышляли убить его на дороге.

αἰτούμενοι прося χάριν благоволение κατ᾿ против αὐτοῦ него ὅπως чтобы μεταπέμψηται он послал за αὐτὸν ним εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим, ἐνέδραν засаду ποιοῦντες делая ἀνελεῖν (чтобы) убить αὐτὸν его κατὰ по τὴν - ὁδόν. дороге.

25:4 - Но Фест отвечал, что Павел содержится в Кесарии под стражею и что он сам скоро отправится туда.

- μὲν - οὖν Итак Φῆστος Фест ἀπεκρίθη ответил τηρεῖσθαι (что) охраняем τὸν - Παῦλον Павел εἰς в Καισάρειαν, Кесарии, ἑαυτὸν (от) себя δὲ же μέλλειν готовиться ἐν в τάχει поспешности ἐκπορεύεσθαι· выходить;

25:5 - Итак, сказал он, которые из вас могут, пусть пойдут со мною, и если есть что-нибудь за этим человеком, пусть обвиняют его.

Οἱ Которые οὖν всё же ἐν от ὑμῖν, вас, φησίν, говорит, δυνατοὶ влиятельны συγκαταβάντες пришедшие вместе εἴ если τί что-нибудь ἐστιν есть ἐν в Οἱ Которые ἀνδρὶ мужчине ἄτοπον странное κατηγορείτωσαν пусть обвиняют αὐτοῦ. его.

25:6 - Пробыв же у них не больше восьми или десяти дней, возвратился в Кесарию, и на другой день, сев на судейское место, повелел привести Павла.

Διατρίψας Проведя δὲ же ἐν среди αὐτοῖς них ἡμέρας дни οὐ не πλείους более ὀκτὼ восьми или δέκα, десяти, καταβὰς сойдя εἰς в Καισάρειαν, Кесарию, τῇ - ἐπαύριον следующим днём καθίσας сев ἐπὶ на τοῦ - βήματος судилище ἐκέλευσεν приказал τὸν - Παῦλον Павла ἀχθῆναι. быть приведённым.

25:7 - Когда он явился, стали кругом пришедшие из Иерусалима Иудеи, принося на Павла многие и тяжкие обвинения, которых не могли доказать.

παραγενομένου Приведя δὲ же αὐτοῦ его περιέστησαν встали вокруг αὐτὸν него οἱ которые ἀπὸ из ‛Ιεροσολύμων Иерусалима καταβεβηκότες пришедшие ᾿Ιουδαῖοι, Иудеи, πολλὰ многие καὶ и βαρέα тяжёлые αἰτιώματα обвинения καταφέροντες представляя которые οὐκ не ἴσχυον могли ἀποδεῖξαι, доказать,

25:8 - Он же в оправдание свое сказал: я не сделал никакого преступления ни против закона Иудейского, ни против храма, ни против кесаря.

τοῦ - Παύλου Павла ἀπολογουμένου говорящего в защиту ὅτι что Οὔτε И не εἰς на τὸν - νόμον Закон τῶν - ᾿Ιουδαίων иудеев οὔτε и не εἰς на τὸ - ἱερὸν Храм οὔτε и не εἰς на Καίσαρά Цезаря τι чем-либо ἥμαρτον. я согрешил.

25:9 - Фест, желая сделать угождение Иудеям, сказал в ответ Павлу: хочешь ли идти в Иерусалим, чтобы я там судил тебя в этом?

- Φῆστος Фест δὲ же θέλων желающий τοῖς - ᾿Ιουδαίοις иудеям χάριν благоволение καταθέσθαι приобрести ἀποκριθεὶς ответив - Παύλῳ Павлу εἶπεν, сказал, Θέλεις Хочешь εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим ἀναβὰς придя ἐκεῖ там περὶ об τούτων этом κριθῆναι стать судимым ἐπ᾿ при ἐμοῦ; мне?

25:10 - Павел сказал: я стою перед судом кесаревым, где мне и следует быть судиму. Иудеев я ничем не обидел, как и ты хорошо знаешь.

εἶπεν Сказал δὲ же - Παῦλος, Павел, ᾿Επὶ У τοῦ - βήματος судилища Καίσαρός Цезаря ἑστώς стоящий εἰμι, я есть, οὗ где με мне δεῖ надлежит κρίνεσθαι. быть судимым. ᾿Ιουδαίους Иудеев οὐδὲν ничем ἠδίκησα, я (не) обидел, ὡς как καὶ и σὺ ты κάλλιον весьма хорошо ἐπιγινώσκεις. знаешь.

25:11 - Ибо, если я неправ и сделал что-нибудь, достойное смерти, то не отрекаюсь умереть; а если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им. Требую суда кесарева.

εἰ Если μὲν же οὖν действительно ἀδικῶ обижаю καὶ и ἄξιον достойное θανάτου смерти πέπραχά я сделал τι, что-нибудь, οὐ не παραιτοῦμαι отказываюсь τὸ - ἀποθανεῖν· умереть; εἰ если δὲ же οὐδέν ничто ἐστιν есть ὧν (в) чём οὗτοι эти κατηγοροῦσίν обвиняют μου, меня, οὐδείς никто με меня δύναται (не) может αὐτοῖς им χαρίσασθαι· выдать; Καίσαρα Цезаря ἐπικαλοῦμαι. призываю.

25:12 - Тогда Фест, поговорив с советом, отвечал: ты потребовал суда кесарева, к кесарю и отправишься.

τότε Тогда - Φῆστος Фест συλλαλήσας поговорив μετὰ с τοῦ - συμβουλίου советом ἀπεκρίθη, ответил, Καίσαρα Цезаря ἐπικέκλησαι, призвал, ἐπὶ к Καίσαρα Цезарю πορεύσῃ. пойдёшь.

25:13 - Через несколько дней царь Агриппа и Вереника прибыли в Кесарию поздравить Феста.

‛Ημερῶν Дней δὲ же διαγενομένων прошедших τινῶν некоторых ᾿Αγρίππας Агриппа - βασιλεὺς царь καὶ и Βερνίκη Верника κατήντησαν прибыли εἰς в Καισάρειαν Кесарию ἀσπασάμενοι поприветствовав τὸν - Φῆστον. Феста.

25:14 - И как они провели там много дней, то Фест предложил царю дело Павлово, говоря: здесь есть человек, оставленный Феликсом в узах,

ὡς Поскольку δὲ же πλείους очень много ἡμέρας дней διέτριβον они проводили ἐκεῖ, там, - Φῆστος Фест το βασιλεῖ царю ἀνέθετο предложил τὰ это κατὰ касательно τὸν - Παῦλον Павла λέγων, говоря, ᾿Ανήρ Мужчина τίς некоторый ἐστιν есть καταλελειμμένος оставленный ὑπὸ - Φήλικος Феликсом δέσμιος, узник,

25:15 - на которого, в бытность мою в Иерусалиме, с жалобою явились первосвященники и старейшины Иудейские, требуя осуждения его.

περὶ о οὗ котором γενομένου оказавшегося μου меня εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалиме ἐνεφάνισαν высказали οἱ - ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ - πρεσβύτεροι старейшины τῶν - ᾿Ιουδαίων, иудеев, αἰτούμενοι просящие κατ᾿ против αὐτοῦ него καταδίκην· осуждение;

25:16 - Я отвечал им, что у Римлян нет обыкновения выдавать какого— нибудь человека на смерть, прежде нежели обвиняемый будет иметь обвинителей налицо и получит свободу защищаться против обвинения.

πρὸς к οὓς которым ἀπεκρίθην я ответил ὅτι что οὐκ не ἔστιν есть ἔθος обычай ‛Ρωμαίοις (у) римлян χαρίζεσθαί выдавать τινα какого-либо ἄνθρωπον человека πρὶν прежде чем - κατηγορούμενος обвиняемый κατὰ по πρόσωπον лицу ἔχοι знал бы τοὺς - κατηγόρους обвинителей τόπον место τε и ἀπολογίας защиты λάβοι получил бы περὶ вокруг τοῦ - ἐγκλήματος. обвинения.

25:17 - Когда же они пришли сюда, то, без всякого отлагательства, на другой же день сел я на судейское место и повелел привести того человека.

συνελθόντων Пришедших οὖν же αὐτῶν их ἐνθάδε сюда ἀναβολὴν отсрочки μηδεμίαν никакой не ποιησάμενος сделав τῇ - ἑξῆς впоследствии καθίσας сев ἐπὶ на τοῦ - βήματος судилище ἐκέλευσα приказал ἀχθῆναι быть приведённым τὸν этого ἄνδρα· мужа;

25:18 - Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал;

περὶ о οὗ котором σταθέντες поставленные οἱ - κατήγοροι обвинители οὐδεμίαν никакую αἰτίαν причину ἔφερον (не) предоставили ὧν (из) которых ἐγὼ я ὑπενόουν предполагал πονηρῶν, подлых,

25:19 - но они имели некоторые споры с ним об их Богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о Котором Павел утверждал, что Он жив.

ζητήματα вопросы δέ же τινα какие-то περὶ о τῆς - ἰδίας своём δεισιδαιμονίας суеверии εἶχον они имели πρὸς к αὐτὸν нему καὶ и περί о τινος каком-то ᾿Ιησοῦ Иисусе τεθνηκότος, умершем, ὃν Которого ἔφασκεν утверждал - Παῦλος Павел ζῆν. быть в живых.

25:20 - Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал: хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом?

ἀπορούμενος Недоумевая δὲ же ἐγὼ я τὴν - περὶ об τούτων этом ζήτησιν вопросе ἔλεγον говорил εἰ если βούλοιτο он хотел бы πορεύεσθαι идти εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим κἀκεῖ и там κρίνεσθαι быть судимым περὶ об τούτων. этом.

25:21 - Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августово, то я велел содержать его под стражею до тех пор, как пошлю его к кесарю.

τοῦ - δὲ Однако Παύλου Павла ἐπικαλεσαμένου обвиняемого τηρηθῆναι быть сохранённым αὐτὸν самого εἰς для τὴν - τοῦ - Σεβαστοῦ Августа διάγνωσιν, решения, ἐκέλευσα я приказал τηρεῖσθαι быть охраняемым αὐτὸν его ἕως пока οὗ не ἀναπέμψω отошлю αὐτὸν его πρὸς к Καίσαρα. Цезарю.

25:22 - Агриппа же сказал Фесту: хотел бы и я послушать этого человека. Завтра же, отвечал тот, услышишь его.

᾿Αγρίππας Агриппа δὲ же πρὸς к τὸν - Φῆστον, Фесту, ᾿Εβουλόμην Я хотел καὶ и αὐτὸς сам τοῦ этого ἀνθρώπου человека ἀκοῦσαι. услышать. Αὔριον, Завтра, φησίν, говорит, ἀκούσῃ услышишь αὐτοῦ. его.

25:23 - На другой день, когда Агриппа и Вереника пришли с великою пышностью и вошли в судебную палату с тысяченачальниками и знатнейшими гражданами, по приказанию Феста приведен был Павел.

Τῇ - οὖν Итак ἐπαύριον следующим днём ἐλθόντος прибывшего τοῦ - ᾿Αγρίππα Агриппы καὶ и τῆς - Βερνίκης Верники μετὰ со πολλῆς многой φαντασίας пышностью καὶ и εἰσελθόντων вошедших εἰς в τὸ - ἀκροατήριον палату для слушаний σύν с τε - χιλιάρχοις начальниками тысяч καὶ и ἀνδράσιν мужами τοῖς которыми κατ᾿ по ἐξοχὴν преимуществу τῆς - πόλεως, го́рода, καὶ и κελεύσαντος приказавшего τοῦ - Φήστου Феста ἤχθη был приведён - Παῦλος. Павел.

25:24 - И сказал Фест: царь Агриппа и все присутствующие с нами мужи! вы видите того, против которого всё множество Иудеев приступали ко мне в Иерусалиме и здесь и кричали, что ему не должно более жить.

καί И φησιν говорит - Φῆστος, Фест, ᾿Αγρίππα Агриппа βασιλεῦ царь καὶ и πάντες все οἱ - συμπαρόντες присутствующие с ἡμῖν нами ἄνδρες, мужи, θεωρεῖτε видите τοῦτον этого περὶ о οὗ котором ἅπαν всё τὸ - πλῆθος множество τῶν - ᾿Ιουδαίων иудеев ἐνέτυχόν попросило μοι меня ἔν в τε - ‛Ιεροσολύμοις Иерусалиме καὶ и ἐνθάδε, здесь, βοῶντες кричащие μὴ не δεῖν надлежать αὐτὸν его ζῆν жить μηκέτι. уже́ не.

25:25 - Но я нашел, что он не сделал ничего, достойного смерти; и как он сам потребовал суда у Августа, то я решился послать его к нему.

ἐγὼ Я δὲ же κατελαβόμην воспринял μηδὲν ничего ἄξιον достойное αὐτὸν его θανάτου смерти πεπραχέναι, сделать, αὐτοῦ самого δὲ же τούτου этого ἐπικαλεσαμένου призвавшего τὸν - Σεβαστὸν Августа ἔκρινα я рассудил πέμπειν. посылать.

25:26 - Я не имею ничего верного написать о нем государю; посему привел его пред вас, и особенно пред тебя, царь Агриппа, дабы, по рассмотрении, было мне что написать.

περὶ О οὗ котором ἀσφαλές достоверное τι что-нибудь γράψαι написать το κυρίῳ господину οὐκ не ἔχω· знаю; διὸ потому προήγαγον я вывел вперёд αὐτὸν его ἐφ᾿ при ὑμῶν вас καὶ и μάλιστα наиболее ἐπὶ при σοῦ, тебе, βασιλεῦ царь ᾿Αγρίππα, Агриппа, ὅπως чтобы τῆς - ἀνακρίσεως расследования γενομένης случившегося σχῶ я получил τί что γράψω· я напишу;

25:27 - Ибо, мне кажется, нерассудительно послать узника и не показать обвинений на него.

ἄλογον неразумное γάρ же μοι мне δοκεῖ кажется πέμποντα посылая δέσμιον узника μὴ не καὶ и τὰς - κατ᾿ против αὐτοῦ него αἰτίας обвинения σημᾶναι. (не) показать.

Открыть окно