Библия Biblezoom Cloud / Деяния 24 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


24:1 - Через пять дней пришел первосвященник Анания со старейшинами и с некоторым ритором Тертуллом, которые жаловались правителю на Павла.

Μετὰ После δὲ же πέντε пяти ἡμέρας дней κατέβη пришёл - ἀρχιερεὺς первосвященник ‛Ανανίας Анания μετὰ в числе πρεσβυτέρων старейшин τινῶν некоторых καὶ и ῥήτορος докладчика Τερτύλλου Тертуллия τινός, некоторого, οἵτινες которые ἐνεφάνισαν сделали заявление το ἡγεμόνι наместнику κατὰ против τοῦ - Παύλου. Павла.

24:2 - Когда же он был призван, то Тертулл начал обвинять его, говоря:

κληθέντος Позвав δὲ же αὐτοῦ его ἤρξατο на́чал κατηγορεῖν обвинять - Τέρτυλλος Тертилл λέγων, говоря, Πολλῆς Большого εἰρήνης мира τυγχάνοντες достигая διὰ через σοῦ тебя καὶ и διορθωμάτων исправлений γινομένων осуществляющихся το ἔθνει (для) народа τούτῳ этого διὰ через τῆς - σῆς твою προνοίας, предусмотрительность,

24:3 - всегда и везде со всякою благодарностью признаём мы, что тебе, достопочтенный Феликс, обязаны мы многим миром, и твоему попечению благоустроением сего народа.

πάντῃ (во) всём τε - καὶ и πανταχοῦ повсюду ἀποδεχόμεθα, принимаем, κράτιστε сильнейший Φῆλιξ, Феликс, μετὰ со πάσης всей εὐχαριστίας. благодарностью.

24:4 - Но, чтобы много не утруждать тебя, прошу тебя выслушать нас кратко, со свойственным тебе снисхождением.

ἵνα Чтобы δὲ однако μὴ не ἐπὶ по πλεῖόν больше σε тебя ἐγκόπτω, я утруждал, παρακαλῶ прошу ἀκοῦσαί выслушать σε тебе ἡμῶν нас συντόμως кратко τῇ - σῇ тебе ἐπιεικείᾳ. благожелательно.

24:5 - Найдя сего человека язвою общества, возбудителем мятежа между иудеями, живущими по вселенной, и представителем Назорейской ереси,

εὑρόντες Найдя γὰρ же τὸν - ἄνδρα мужчину τοῦτον этого λοιμὸν язву καὶ и κινοῦντα воздвигающего στάσεις мятежи πᾶσιν (между) всеми τοῖς - ᾿Ιουδαίοις иудеев τοῖς - κατὰ по τὴν - οἰκουμένην обитаемой (земле) πρωτοστάτην предводителя τε - τῆς - τῶν - Ναζωραίων Назорейского αἱρέσεως, направления,

24:6 - который отважился даже осквернить храм, мы взяли его и хотели судить его по нашему закону.

ὃς который καὶ и τὸ - ἱερὸν Храм ἐπείρασεν попытался βεβηλῶσαι, осквернить, ὃν которого καὶ и ἐκρατήσαμεν задержали мы

24:7 - Но тысяченачальник Лисий, придя, с великим насилием взял его из рук наших и послал к тебе,


24:8 - повелев и нам, обвинителям его, идти к тебе. Ты можешь сам, разобрав, узнать от него о всем том, в чем мы обвиняем его.

παρ᾿ От οὗ которого δυνήσῃ сможешь αὐτὸς сам ἀνακρίνας рассудив περὶ обо πάντων всём τούτων этом ἐπιγνῶναι узнать ὧν (в) котором ἡμεῖς мы κατηγοροῦμεν обвиняем αὐτοῦ. его.

24:9 - И Иудеи подтвердили, сказав, что это так.

συνεπέθεντο Собрались δὲ же καὶ и οἱ - ᾿Ιουδαῖοι иудеи φάσκοντες утверждающие ταῦτα это οὕτως так ἔχειν. держать.

24:10 - Павел же, когда правитель дал ему знак говорить, отвечал: зная, что ты многие годы справедливо судишь народ сей, я тем свободнее буду защищать мое дело.

᾿Απεκρίθη Ответил τε - - Παῦλος Павел νεύσαντος дав знак αυτο ему τοῦ - ἡγεμόνος наместника λέγειν, говорить, ᾿Εκ Из πολλῶν многих ἐτῶν лет ὄντα являющегося σε тебя κριτὴν судью το ἔθνει народу τούτῳ этому ἐπιστάμενος зная εὐθύμως радостно τὰ - περὶ обо ἐμαυτοῦ мне самом ἀπολογοῦμαι, говорю в защиту,

24:11 - Ты можешь узнать, что не более двенадцати дней тому, как я пришел в Иерусалим для поклонения.

δυναμένου могущего σου тебя ἐπιγνῶναι узнать ὅτι что οὐ не πλείους более многочисленные εἰσίν есть μοι (у) меня ἡμέραι дни δώδεκα двенадцати ἀφ᾿ от ἧς которого (дня) ἀνέβην я пришёл προσκυνήσων поклониться εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим,

24:12 - И ни в святилище, ни в синагогах, ни по городу они не находили меня с кем-либо спорящим или производящим народное возмущение,

καὶ и οὔτε и не ἐν в το ἱερῷ Храме εὗρόν они нашли με меня πρός к τινα кому-нибудь διαλεγόμενον разговаривающего или ἐπίστασιν мятеж ποιοῦντα делающего ὄχλου толпы́ οὔτε и не ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях οὔτε и не κατὰ по τὴν - πόλιν, городу,

24:13 - и не могут доказать того, в чем теперь обвиняют меня.

οὐδὲ даже не παραστῆσαι представить δύνανταί могут σοι тебе περὶ о ὧν котором νυνὶ теперь κατηγοροῦσίν обвиняют μου. меня.

24:14 - Но в том признаюсь тебе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, веруя всему, написанному в законе и пророках,

ὁμολογῶ Признаю δὲ же τοῦτό это σοι тебе ὅτι что κατὰ согласно τὴν - ὁδὸν пути ἣν который λέγουσιν говорят αἵρεσιν лженаправление οὕτως так как λατρεύω служу το πατρῴῳ отеческому θεῷ, Богу, πιστεύων веруя πᾶσι всему τοῖς которому κατὰ по τὸν - νόμον Закону καὶ и τοῖς которому ἐν в τοῖς которому προφήταις пророках γεγραμμένοις, написанному,

24:15 - имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают.

ἐλπίδα надежду ἔχων имея εἰς на τὸν - θεόν, Бога, ἣν которую καὶ и αὐτοὶ сами οὗτοι эти προσδέχονται, принимают, ἀνάστασιν воскрешение μέλλειν готовиться ἔσεσθαι быть δικαίων праведных τε - καὶ и ἀδίκων. неправедных.

24:16 - Посему и сам подвизаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми.

ἐν В τούτῳ этом καὶ и αὐτὸς сам ἀσκῶ упражняюсь ἀπρόσκοπον непорочную συνείδησιν совесть ἔχειν иметь πρὸς к τὸν - θεὸν Богу καὶ и τοὺς - ἀνθρώπους людям διὰ во παντός. всём.

24:17 - После многих лет я пришел, чтобы доставить милостыню народу моему и приношения.

δι᾿ Через ἐτῶν годы δὲ же πλειόνων весьма многие ἐλεημοσύνας милостыни ποιήσων намереваясь сделать εἰς в τὸ - ἔθνος народ μου мой παρεγενόμην я прибыл καὶ и προσφοράς, приношения,

24:18 - При сем нашли меня, очистившегося в храме не с народом и не с шумом.

ἐν в αἷς которых εὗρόν они нашли με меня ἡγνισμένον очищенного ἐν в το ἱερῷ, Храме, οὐ не μετὰ с ὄχλου толпой οὐδὲ и не μετὰ с θορύβου· шумом;

24:19 - Это были некоторые Асийские Иудеи, которым надлежало бы предстать пред тебя и обвинять меня, если что имеют против меня.

τινὲς некоторые δὲ же ἀπὸ от τῆς - ᾿Ασίας Азии ᾿Ιουδαῖοι, иудеи, οὓς которых ἔδει надлежало ἐπὶ при σοῦ тебе παρεῖναι присутствовать καὶ и κατηγορεῖν обвинять εἴ если τι что-нибудь ἔχοιεν они имели бы πρὸς ко ἐμέ. мне.

24:20 - Или пусть сии самые скажут, какую нашли они во мне неправду, когда я стоял перед синедрионом,

Или αὐτοὶ сами οὗτοι эти εἰπάτωσαν пусть скажут τί какую εὗρον они нашли ἀδίκημα несправедливость στάντος выставив μου меня ἐπὶ при τοῦ - συνεδρίου совете старейшин

24:21 - разве только то одно слово, которое громко произнес я, стоя между ними, что за учение о воскресении мертвых я ныне судим вами.

или περὶ ради μιᾶς одного ταύτης этого φωνῆς изречения ἧς которым ἐκέκραξα я закричал ἐν в αὐτοῖς них ἑστὼς стоящий ὅτι что Περὶ О ἀναστάσεως воскрешении νεκρῶν мёртвых ἐγὼ я κρίνομαι подвергаюсь суду σήμερον сегодня ἐφ᾿ у ὑμῶν. вас.

24:22 - Выслушав это, Феликс отсрочил дело их, сказав: рассмотрю ваше дело, когда придет тысяченачальник Лисий, и я обстоятельно узнаю об этом учении.

᾿Ανεβάλετο Отложил δὲ же αὐτοὺς их - Φῆλιξ, Феликс, ἀκριβέστερον ограниченно εἰδὼς зная τὰ - περὶ об τῆς этом ὁδοῦ, пути, εἴπας, сказав, ῞Οταν Когда Λυσίας Лисий - χιλίαρχος начальник тысяч καταβῇ придёт διαγνώσομαι разузна́ю τὰ - καθ᾿ насчет ὑμᾶς, вас,

24:23 - А Павла приказал сотнику стеречь, но не стеснять его и не запрещать никому из его близких служить ему или приходить к нему.

διαταξάμενος дав распоряжение το ἑκατοντάρχῃ центуриону τηρεῖσθαι охраняемым αὐτὸν его ἔχειν иметь τε - ἄνεσιν послабление καὶ и μηδένα никому κωλύειν (не) препятствовать τῶν - ἰδίων (из) своих αὐτοῦ его ὑπηρετεῖν служить αὐτῷ. ему.

24:24 - Через несколько дней Феликс, придя с Друзиллою, женою своею, Иудеянкою, призвал Павла, и слушал его о вере во Христа Иисуса.

Μετὰ После δὲ же ἡμέρας дней τινὰς некоторых παραγενόμενος прибыв - Φῆλιξ Феликс σὺν с Δρουσίλλῃ Друзилой τῇ - ἰδίᾳ своей γυναικὶ женой οὔσῃ являющейся ᾿Ιουδαίᾳ иудейкой μετεπέμψατο послал за τὸν - Παῦλον Павлом καὶ и ἤκουσεν послушал αὐτοῦ его περὶ относительно τῆς - εἰς про Χριστὸν Христа ᾿Ιησοῦν Иисуса πίστεως. веру.

24:25 - И как он говорил о правде, о воздержании и о будущем суде, то Феликс пришел в страх и отвечал: теперь пойди, а когда найду время, позову тебя.

διαλεγομένου Разговаривающего δὲ же αὐτοῦ его περὶ о δικαιοσύνης праведности καὶ и ἐγκρατείας воздержании καὶ и τοῦ - κρίματος суде τοῦ - μέλλοντος готовящемся ἔμφοβος испуганный γενόμενος сделавшийся - Φῆλιξ Феликс ἀπεκρίθη, ответил, Τὸ - νῦν Теперь ἔχον имеющий πορεύου, иди, καιρὸν случай δὲ же μεταλαβὼν получив μετακαλέσομαί призову σε· тебя;

24:26 - Притом же надеялся он, что Павел даст ему денег, чтобы отпустил его: посему часто призывал его и беседовал с ним.

ἅμα одновременно καὶ и также ἐλπίζων надеясь ὅτι что χρήματα деньги δοθήσεται будут даны αυτο ему ὑπὸ от τοῦ - Παύλου· Павла; διὸ потому καὶ и πυκνότερον весьма часто αὐτὸν (за) ним μεταπεμπόμενος посылая ὡμίλει он общался αὐτῷ ему

24:27 - Но по прошествии двух лет на место Феликса поступил Порций Фест. Желая доставить удовольствие Иудеям, Феликс оставил Павла в узах.

Διετίας Двухлетия δὲ же πληρωθείσης исполненного ἔλαβεν получил διάδοχον преемника - Φῆλιξ Феликс Πόρκιον Поркий Φῆστον· Фест; θέλων желая τε - χάριτα благосклонность καταθέσθαι приобрести τοῖς - ᾿Ιουδαίοις (перед) иудеями - Φῆλιξ Феликс κατέλιπε оставил τὸν - Παῦλον Павла δεδεμένον. связанного.

Открыть окно